Ve­ćom si­gur­noš­ću za kli­jen­te do ra­zvo­ja ti­me­sha­rin­ga

Le­gal­ni ti­me­sha­ring plo­vi­la je za­kon­ski ogra­ni­čen jer Po­mor­ski za­ko­nik kod pri­vat­nih plo­vi­la pro­pi­su­je sa­mo dvi­je do tri iz­mje­ne po­sa­de u jed­noj go­di­ni. Raz­ma­tra se po­ve­ća­nje po­sa­de uz nak­na­du

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARIJA CRNJAK

Re­gu­la­ci­ja ti­me­sha­rea po­kret­ni­na, plo­vi­la ili kam­pe­ra, što je Vla­da ugra­di­la u iz­mje­ne Za­ko­na o po­tro­ša­či­ma, za­sad je tek za­do­vo­lja­va­nje for­me zbog us­kla­đi­va­nja s EU Di­rek­ti­vom 122/2008, jer ti­me­sha­ring u Hr­vat­skog još ni­je za­ži­vio, ka­žu iz­vo­ri Pos­lov­nog dnev­ni­ka.

Osim što za ti­me­sha­ring u Hr­vat­skoj go­to­vo da i ne­ma in­te­re­sa, di­je­lom i zbog ni­skog po­vje­re­nja po­ten­ci­jal­nih ko­ris­ni­ka, le­gal­ni ti­me­sha­ring plo­vi­la za­kon­ski je ogra­ni­čen, po­jaš­nja­va Bra­ni­mir Ma­đer, struč­ni su­rad­nik sek­to­ra za tu­ri­zam Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re. “Po­mor­ski za­ko­nik kod pri­vat­nih plo­vi­la pro­pi­su­je sa­mo dvi­je do tri iz­mje­ne po­sa­de u jed­noj go­di­ni ka­ko bi se sta­lo na kraj cr­nom čar­te­ru. Ti­me se me­đu­tim ogra­ni­ča­va ti­me­sha­ring ia­ko pos­to­je ide­je da se po­ve­ća broj po­sa­de ta­ko da se na­pla­ću­je nak­na­da na sva­ku do­dat­nu oso­bu na plo­vi­lu. Kad su u pi­ta­nju me­ga­jah­te, to ni­je lo­ša ide­ja jer mo­že po­ve­ća­ti do­tok nov­ca u pro­ra­čun od na­ve­de­nih nak­na­da, a omo­gu­ći­lo bi i ra­zvoj ti­me­sha­rin­ga”, po­jaš­nja­va Ma­đer. Ka­ko sto­ji u Vla­di­nu po­jaš­nje- nju uz iz­mje­ne Za­ko­na o za­šti­ti po­tro­ša­ča, s ob­zi­rom na to da je u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na po­ve­ćan broj spe­ci­fič­nih tu­ris­tič­kih pro­izvo­da ko­ji su vr­lo slič­ni ti­me­sha­reu, Eu­rop­ska je uni­ja pri­je tri go­di­ne do­ni­je­la no­vu di­rek­ti­vu ko­ja je pro­ši­ri­la pojam ti­me­sha­rea s is­klju­či­vo ne­kret­ni­na na raz­li­či­te po­kret­ni­ne, po­put jah­ti, bro­do­va, kru­ze­ra, auto­ka­ra­va­na. Is­pu­nje­ne su i ne­ke za­kon­ske ru­pe ko­je su na­ru­ša­va­le tr­žiš­no na­tje­ca­nje i uz­ro­ko­va­le pro­ble­me po­tro­ša­či­ma.

Me­đu ci­lje­vi­ma no­ve di­rek­ti­ve je bi­lo i po­ti­ca­nje ra- sta tr­ži­šta ti­me­sha­rea, što se oče­ku­je i u Hr­vat­skoj nje­zi­nom pro­ved­bom u Za­ko­nu o za­šti­ti po­tro­ša­ča. Za­kon uvo­di odred­bu da sve pre­du­go­vor­ne oba­vi­jes­ti te oba­vi­jest o jed­nos­tra­nom ra­ski­du ugo­vo­ra mo­ra­ju bi­ti u obli­ku stan­dard­nog obras­ca ko­ji će pro­pi­sa­ti nad­le­žan mi­nis­tar. Ta­ko­đer je uve­de­na pot­pu­na za­bra­na bi­lo kak­vog pla­ća­nja po­tro­ša­ča za vri­je­me tra­ja­nja pra­va na jed­nos­tra­ni ra­skid ugo­vo­ra, pro­du­že­no je pra­vo na jed­nos­tra­ni ra­skid ugo­vo­ra te po­ja­ča­ne sank­ci­je za sve ko­ji kr­še pra­va po­tro­ša­ča.

PXL

Vla­da je pred­lo­ži­la no­ve re­gu­le za ti­me­sha­ring jah­ti u Za­ko­nu o po­tro­ša­či­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.