ARE­NATURIST

ši­me vi­du­lin

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA -

Iz­vr­š­ni di­rek­to­ri Are­na­tu­ris­ta pred­la­žu Glav­noj skup­šti­ni, sa­zva­noj za 14. ko­lo­vo­za, da se u Uprav­ni od­bor druš­tva iz­a­be­re de­set članova, me­đu ko­ji­ma je i Ši­me Vi­du­lin, profesor i gos­po­dar­stve­nik, do­pred­sjed­nik Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.