Za­vr­ši­lo vri­je­me ma­sov­ne sta­no­grad­nje

Di­rek­tor Di­vi­zi­je za gra­đe­nje Nexe gru­pe i Nexe grad­nje, objaš­nja­va ka­ko se nje­go­va kom­pa­ni­ja snaš­la u vri­je­me gos­po­dar­ske kri­ze te go­vo­ri o per­s­pek­ti­va­ma do­ma­će gra­đe­vin­ske in­dus­tri­je

Poslovni Dnevnik - - KOMPANIJE&TRŽIŠTA - DAR­KO BIČAK

HPro­jek­ti za poz­na­te kup­ce i iz­la­zak na ino­zem­no tr­ži­šte ključ su za pre­ži­va­lja­va­nje gra­đe­vin­skih tvrt­ki

rvat­ska gra­đe­vin­ska in­dus­tri­ja je već go­di­na­ma u pro­ble­mi­ma, a iz­laz iz du­bo­ke kri­ze još se ne na­zi­re. O kri­zi i per­s­pek­ti­va­ma ove gos­po­dar­ske gra­ne raz­go­va­ra­mo s Mi­ljen­kom Zov­kom, di­rek­to­rom Di­vi­zi­je za gra­đe­nje u Nexe gru­pi. ke in­fras­truk­tu­re. To je iz­u­zet­no ve­lik po­sao, ko­ji bi si­gur­no za­pos­lio sve do­ma­će ka­pa­ci­te­te za idu­ćih pet do de­set go­di­na. Oče­ku­jem i ja­ča­nje tren­da grad­nje u seg­men­tu po­mor­skih gra­đe­vi­na, po­put lu­ka i ma­ri­na. Taj je trend iz­nim­no za­nim­ljiv zbog tu­riz­ma i po­volj­no­ga ge­ograf­skog po­lo­ža­ja Hr­vat­ske.

U tim pro­jek­ti­ma mo­gu su­dje­lo­va­ti sa­mo snaž­ne gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je, pa i u tom smis­lu oče­ku­jem nas­ta­vak čiš­će­nja tr­ži­šta u Hr­vat­skoj. Sa za­do­volj­stvom mo­gu re­ći je da je Nexe grad­nja sprem­na pre­uze­ti i odra­di­ti naj­zah­tjev­ni­je pos­lo­ve. Na­še su naj­bo­lje re­fe­ren­ci­je iz­ved­be slo­že­nih pro­je­ka­ta po­put re­kons­truk­ci­je Mu­zič­ke aka­de­mi­je u Za­gre­bu, ali i grad­nje po­seb­nih slo­že­nih ener­get­skih obje­ka­ta po­put bi­oplin­skih pos­tro­je­nja – tre­nut­no ra­di­mo na dva tak­va pro­jek­ta – pa sve do grad­nje ka­na­li­za­cij­skih mre­ža i slič­nih ko­mu­nal­nih pos­lo­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.