Po­mo­ću su­bven­ci­ja dr­ža­va po­kre­nu­la

Tri naj­ve­će ban­ke – Za­gre­bač­ka ban­ka, PBZ i Er­ste ban­ka – odo­bri­le vi­še od 1800 su­bven­ci­oni­ra­nih Pro­da­ja sta­no­va uz dr­žav­nu su­bven­ci­ju bit­no je pri­do­ni­je­la pro­da­ji no­vo­iz­gra­đe­nih sta­no­va, ocje­nju­ju struč­nja­ci

Poslovni Dnevnik - - MOJIKVADRATI - NI­KO­LI­NA BU­LJAN/VLM

Vla­din program su­bven­ci­oni­ra­nja stam­be­nih kre­di­ta, tzv. Ba­či­ćev mo­del, pre­ma ko­jem dr­ža­va če­ti­ri go­di­ne pla­ća po­la ra­te kre­di­ta oni­ma ko­ji­ma se subvencije odo­bre u dvi­je go­di­ne, re­zul­ti­rao je sa 2251 kup­lje­nim sta­nom.

Odo­bra­va­nje su­bven­ci­ja če­ka­lo se s već pri­prem­lje­nim fas­cik­li­ma u ko­ji­ma su bi­li svi po­treb­ni pa­pi­ri te je na­kon obja­ve o no­vom kru­gu u ožuj­ku ove go­di­ne u sve­ga ne­ko­li­ko da­na is­pu­nje­na kvo­ta su­bven­ci­ja. Za 2012. go­di­nu zbog za­ni­ma­nja gra­đa­na na 10,2 mi­li­ju­na ku­na pre­dvi­đe­nih za subvencije mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Ivan Vr­do­ljak odo­brio je do­dat­nih 5 mi­li­ju­na ku­na.

Ru­dolf Rom, di­rek­tor sek­to­ra za gra­di­telj­stvo i ko­mu­nal­no gos­po­dar- stvo pri Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri, ka­že da je to i da­lje ne­do­volj­no. Po­ti­ca­ji su, spo­mi­nje Rom, od­lič­na stvar, no sred­sta­va je ma­lo za sve za­in­te­re­si­ra­ne. Os­no­va mo­de­la biv­šeg mi­nis­tra Bran­ka Ba­či­ća je da dr­ža­va pla­ća po­la ra­te kre­di­ta u pr­ve če­ti­ri go­di­ne za kup­nju sta­na. Ta je su­bven­ci­ja ne­po­vrat­na, a do­bi­va­ju je mla­đi od 45 go­di­na za kup­nju pr­vog sta­na s tim da ci­je­na če­tvor­nog me­tra s PDVom ni­je vi­ša od 1900 eura. Za­uz­vrat su ban­ke spus­ti­le ka­ma­te na mak­si­mal­nih 4,95 pos­to u pr­ve če­ti­ri go­di­ne, a pos­li­je te če­ti­ri go­di­ne u idu­će dvi­je ka­ma­ta smi­je na­ras­ti naj­vi­še za 10 pos­to ta­ko da u pe­toj i šes­toj go­di­ni vi­si­na ot­pla­te iz­no­si naj­vi­še 5,5 pos­to.

Uvje­ti kup­nje

“Pro­da­ja sta­no­va uz dr­žav­nu su­bven­ci­ju bit­no je pri­do­ni­je­la pro­da­ji no­vo­iz­gra­đe­nih sta­no­va jer su no­vo­de­fi­ni­ra­ni kri­te­ri­ji za do­bi­va­nje subvencije do­bro po­go­di­li tr­žiš­ne zah­tje­ve, a i inves­ti­to­ri su po­ka­za­li dos­ta flek­si­bil­nos­ti u odre­đi­va­nju po­volj­ni­jih uvje­ta kup­nje ka­ko bi se uk­lo­pi­li u uvje­te i os­tva­ri­li što bo­lju pro­da­ju”, ka­že Moj­ca Kin­čič, vo­di­te­lji­ca odje­la po­sre­do­va­nja i kon­zal­tin­ga Za­ne, tr­go- vač­kog druš­tva za pos­lo­va­nje ne­kret­ni­na­ma u vlas­niš­tvu Za­gre­bač­ke ban­ke. Pre­ma nji­ho­vu bil­te­nu, od sve­ukup­nog bro­ja odo­bre­nih kre­di­ta 2011. i 2012. 53% je odo­bre­no u Za­gre­bač­koj ban­ci, 19,3% u PBZ-u te 12% u Er­ste ban­ci.

To zna­či da će Za­gre­bač­ka ban­ka za 1171 stam­be­ni kre­dit od dr­ža­ve u raz­dob­lju od če­ti­ri go­di­ne do­bi­ti ne­što vi­še od 12 mi­li­ju­na eura. Upra­vo zbog to­ga mno­gi sma­tra­ju da se su­bven­ci­ja­ma iš­lo na ru­ku ban­ka­ma i gra­đe­vi­na­ri­ma, no Vedrana Li­kan, di­rek­to­ri­ca Col­li­ers In­ter­na­ti­ona­la za Hr­vat­sku, sma­tra da i gra­đa­ni pro­fi­ti­ra­ju od su­bven­ci­ja. Mla­di lju­di ko­ji su se naš­li u ne­po­volj­nom fi­nan­cij­skom okru­že­nju ovim modelom do­bi­li su pri­li­ku za kup­nju pr­ve ne­kret­ni­ne, ka­že Li­kan.

Kva­li­te­ta sta­no­va

Na­gla­ša­va ka­ko se sta­nje na tr­ži­štu, ko­je bro­ji mnoš­tvo ne­pro­da­nih sta­no­va, bi­lje­ži upra­vo za­to što je fi­nan­cij­ska kri­za na­tje­ra­la gra­đe­vi­na­re da po ra­zum­nim ci­je­na­ma gra­de kva­li­tet­ni­je sta­no­ve. “Do­bra sta­na gos­po­dar­ske si­tu­aci­je u ko­joj smo se naš­li je što na tr­ži­šte od po­čet­ka kri­ze do­la­ze pro­jek­ti ko­ji su kva­li­tet­ni­ji i cje­nov­no pri­la­go­đe­ni re­al­nim tr­žiš­nim vri­jed­nos­ti­ma. Što se no­vih inves­ti­ci­ja ti­če, Ri­je­ka ima iz­vr­s­nu si­tu­aci­ju.

U naj­a­vi je ve­lik pro­jekt sta­no­grad­nje i sta­no­vi se i da­lje iz­vr­s­no pro­da­ju. Raz­log do­bre pro­da­je je kva­li­te­ta sta­no­va i pom­no pla­ni­ra­nje no­vih inves­ti­ci­ja”, go­vo­ri Li­kan. Spo­mi­nje ka­ko lju­di i da­lje po­di­žu kre­di­te za sta­no­ve jer su shva­ti­li da tre­nut­na si­tu­aci­ja ni­je mo­ment ko­ji će pro­ći za mje­sec ili go­di­nu. Pri­vik­li su se na si­tu­aci­ju, ka­že Li­kan, te se i da­lje od­lu­ču­ju za stam­be­ne kre­di­te.

FOTOLIA

Za­gre­bač­ka ban­ka pla­si­ra­la je 53 pos­to svih su­bven­ci­oni­ra­nih kre­di­ta po­ka­zu­je bil­ten ko­ji iz­da­je Za­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.