Anđeli ula­ga­či fi­nan­ci­ra­ju no­ve pos­lo­ve u za­mje­nu za udio u po­du­ze­ću

Pos­lov­ni anđeli ula­ga­či iz SAD-A u dru­goj po­lo­vi­ci ruj­na do­la­ze u Hr­vat­sku

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT - OZ­REN PODNAR

GAn­đe­oski do­pri­nos

ni­je ogra­ni­čen na ka­pi­tal jer po­vrh nov­ca ula­žu i zna­nja i kon­tak­te

Mno­go vi­še od nov­ca

Sku­pi­na an­đe­oskih ula­ga­ča iz SAD-a će u sklo­pu pro­jek­ta Ge­eks on a Pla­ne (Štre­be­ri u avi­onu) u dru­goj po­lo­vi­ci ruj­na po­sje­ti­ti Hr­vat­sku

eek­si su se dvo­umi­li iz­me­đu Hr­vat­ske i Polj­ske, a za Hr­vat­sku su se opre­di­je­li­li za­hva­lju­ju­ći po­ti­ca­ju ko­je su im da­li pred­sjed­nik Jo­si­po­vić i mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva Gor­dan Ma­ras. Jo­si­po­vić je pro­bio led upu­tiv­ši na Fa­ce­bo­oku po­ziv u Hr­vat­sku Da­veu McClu­reu, ču­ve­nom an­đe­lu ula­ga­ču i ini­ci­ja­to­ru pro­jek­ta Ge­ek­sa. McClu­re je os­ni­vač i čel­nik or­ga­ni­za­ci­je 500Star­tups, ko­ja fi­nan­cij­ski i me­na­džer­ski po­ma­že no­vim kom­pa­ni­ja­ma s po­dru­čja in­ter­net­skih teh­no­lo­gi­ja. Ula­ga­či po­put McClu­rea ima­ju obi­čaj okup­lja­ti se u klu­bo­vi­ma ili mre­ža­ma i za­jed­nič­ki tra­ga­ti za obe­ća­va­ju­ćim pro­jek­ti­ma. Klu­bo­vi ili mre­že slu­že an­đe­li­ma da skup­lja­ju sred­stva u za­jed­nič­ki fond iz ko­je­ga fi­nan­ci­ra­ju oda­bra­ne pro­jek­te di­je­le­ći ri­zik. Tak­va je prak­sa bez­bol­ni­ja za sva­ko­ga po­je­di­nog ula­ga­ča ne­go da dje­lu­je sam. Da­nas u svi­je­tu dje­lu­je 400.000 an­đe­la ula­ga­ča udru­že­nih u 300 klu­bo­va. Od osvi­ta 20. sto­lje­ća po­du­zet­ni­ci ko­ji ne­ma­ju do­volj­no vlas­ti­tih sred­sta­va obra­ća­ju se do­bro­na­mjer­nim bo­ga­ta­ši­ma, ko­ji iz po­bu­da ši­rih od pu­ke že­lje za za­ra­dom po­ma­žu os­tva­re­nju nji­ma za­nim­lji­vih pro­je­ka­ta. U pra­vi­lu su to pro­jek­ti u bran­ši in­dus­tri­je u ko­joj i sa­mi dje­lu­ju ili su dje­lo­va­li pa su joj oso­bi­to pri­vr­že­ni. U svi­je­tu u ko­je­mu ne vla­da obi­lje iz­vo­ra fi­nan­ci­ra­nja anđeli ula­ga­či su za mno­ge vlas­ni­ke ide­ja je­di­na na­da da će nji­ho­vi sno­vi ika­da za­ži­vje­ti. Anđeli ula­ga­či ili pos­lov­ni anđeli ni­su da­ro­dav­ci i nji­ho­va stra­te­gi­ja ima ra­zum­nih te­me­lja. “An­đe­oski” do­pri­nos ni­je ogra­ni­čen na ka­pi­tal jer po­vrh nov­ca ula­žu i zna­nja i kon­tak­te. Po­ma­ga­njem ne­afir­mi­ra­nim tvor­ci­ma po­ten­ci­jal­no ko­mer­ci­jal­nih ide­ja ras­pr­šu­ju svoj fi­nan­cij­ski ri­zik, uve­ća­va­ju si ugled i uži­va­ju u stva­ra­lač­koj mo­ći. Obvez­ni­ce eg­zo­tič­nih ze­ma­lja, ko­ša­ri­ce va­lu­ta i bu­duć­nos­ni­ce ro­ba ne pru­ža­ju im jed­na­ko za­do­volj­stvo kao su­dje­lo­va­nje u nas­tan­ku i ra­zvo­ju ne­čeg no­vog. Uobi­ča­je­no ula­žu vlas­ti­ti no­vac za raz­li­ku od fon­do­va ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la (ven­tu­re ca­pi­tal), ko­ji ula­žu tu­đi no­vac pri­kup­ljen u fon­du pre- ma pro­cje­ni me­na­dže­ra. Is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da no­vos­tvo­re­ne kom­pa­ni­je ima­ju ve­će iz­gle­de za op­s­ta­nak ako im je po­čet­ni ka­pi­tal osi­gu­rao an­đeo, ne­go ako su se os­la­nja­le na dru­ge iz­vo­re fi­nan­ci­ra­nja. An­đe­osko ula­ga­nje po obuj­mu se na­la­zi iz­me­đu nov­ča­ne po­mo­ći ko­ju po­du­zet­ni­ku pru­ža­ju prijatelji i rod­bi­na i ula­ga­nja ko­je osi­gu­ra­va­ju fon­do­vi ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la. Dok po­du­zet­ni­ko­vi bliž­nji ri­jet­ko mo­gu pri­do­ni­je­ti vi­še od ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ti­su­ća eura, do sto­ti­njak ti­su­ća u bo­ga­ti­jim sre­di­na­ma, ve­ći­na ula­gač­kih fon­do­va ne ulazi u po­sao ako ne oci­je­ne da im se is­pla­ti ulo­ži­ti ba­rem mi­li­jun eura. Ta­ko mno­gi pro­jek­ti os­ta­ju bez pri­lje­va ri­zič­no­ga ka­pi­ta­la jer je nad­lež­ni me­na­džer oci­je­nio da po­sao ne­će do­seg­nu­ti raz­mje­re ko­ji nje­ga za­ni­ma­ju.

Za an­đe­le su naj­priv­lač­ni­ja ula­ga­nja u ra­ču­nal­ne pro­gra­me, na ko­je ot­pa­da vi­še od če­t­vr­ti­ne ulo­že­nog iz­no­sa.

Sli­je­de me­di­cin­ska po­ma­ga­la i us­lu­ge, bi­oteh­no­lo­gi­ja i dru­ga po­dru­čja vi­so­ke teh­no­lo­gi­je. Bu­du­ći da su an­đe­oska ula­ga­nja vr­lo ri­zič­na jer mno­ge no­vos­tvo­re­ne kom­pa­ni­je br­zo pro­pa­da­ju za­jed­no s ulo­gom, mno­gi anđeli bi­ra­ju sa­mo pro­jek­te za ko­je pro­cje­nju­ju da će im do­ni­je­ti ba­rem de­se­to­ros­tru­ki pro­fit u pr­vih pet go­di­na.

Ždra­lo­va zlat­na ja­ja

Kad se ura­ču­na­ju svi do­bi­ci i gu­bi­ci od svih ula­ga­nja, pro­sje­čan pos­lov­ni an­đeo os­tva­ru­je do­bit od 20 ili 30 pos­to. U Hr­vat­skoj od 2008. dje­lu­je mre­ža pos­lov­nih an­đe­la CRANE, ko­ja okup­lja ula­ga­če za­in­te­re­si­ra­ne za fi­nan­ci­ra­nje pro­izvod­nih i ino­va­tiv­nih tvrt­ki u po­čet­nom sta­di­ju ra­zvo­ja. CRANE je kra­ti­ca od Cro­ati­an An­gel Network, no ri­ječ is­to­dob­no na en­gle­skom zna­či ždral, što je i sim­bol udru­ge. CRANE (Crane.hr) je “di­je­te” hr­vat­skih po­du­zet­ni­ka Da­mi­ra Sa­bo­la i Hr­vo­ja Pr­pi­ća te ne­ko­li­ko ins­ti­tu­ci­ja – Agen­ci­je za pro­mi­ca­nje iz­vo­za i ula­ga­nja, Po­te­za Ven­tu­res, Hr­vat­ske Pri­va­te Equ­ity, Ven­tu­re Ca­pi­tal aso­ci­ja­ci­je, Udru­ge za po­ti­ca­nje sof­tver­skog i onli­ne po­du­zet­niš­tva “Ini­ti­um”. Oda­bra­nim pro­jek­ti­ma ula­ga­či umre­že­ni u CRANE pru­ža­ju fi­nan­ci­ra­nje u iz­no­si­ma iz­me­đu 25.000 i 250.000 eura te “knowhow”, što uklju­ču­je ši­rok ras­pon struč­nih zna­nja i kon­ta­ka­ta. CRANE na­vo­di da su naj­važ­ni­je odred­ni­ce pre­ma ko­ji­ma nje­go­vi čla­no­vi do­no­se od­lu­ku o inves­ti­ra­nju “ino­va­tiv­nost, tr­žiš­na priv­lač­nost i ko­li­ko se pro­jekt i po­du­zet­nik, ili po­du­zet­nič­ki tim, svi­de po­je­di­nom inves­ti­to­ru”.

Epa, pixsell

Ču­ve­ni an­đeo ula­gač Da­ve McClu­re (li­je­vo). Pred­stav­nik 'do­ma­ćih' an­đe­la Hr­vo­je Pr­pić (go­re)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.