Pu­tuj­te kr oz vr ijem e d oži­vi­te tr i god ine ind ul­ge nci­je i fe sti­val ja­zza na pla­ži

Nov im tu­ris­tič­kim p ro­jek­tom Is­tra zn a ka­ko p riv ućin ov e gos­te ko­ji­tro­še n a uži­tak

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT - Marija C RNJAK

TIn­te­ra ktiv­ne pred­sta ve

Is­tra In sp iri­ti­Va­lam ar­Jazz Fes­ti­val do­ga­đan ja su ko­ja n a sje­vern idio Jadran a p riv­la­če gos­te ko­ji­se n e za­do­vo­lja­va­ju sam o lijep om p ri­ro­dom ištan do­vim a sp las­ti­kom

ko se us­pi­je sje­ti­ti svih gri­je­ha Ma­re Ra­do­lo­vich iz Za­dra, po mo­guć­nos­ti onih naj­go­rih ko­ji će pos­lu­ži­ti ka­ko bi se Ma­re pro­gla­si­la vje­šti­com i spa­li­lo je na lo­ma­či u ut­vr­di Sa­vi­čen­ta, od in­k­vi­zi­to­ra će do­bi­ti tri go­di­ne in­dul­gen­ci­je i mjes­to u ra­ju, pro­vje­ri­li smo i is­ti­na je. Za sve one ko­ji se usu­de spa­li­ti vje­šti­cu Ma­re, ali i is­ku­si­ti broj­ne dru­ge pri­če iz Is­tre kroz sto­lje­ća, tu je Is­tra In­s­pi­rit, no­va tu­ris­tič­ka atrak­ci­ja ko­ju su za svo­je gos­te du­go pri­pre­ma­li i ti­je­kom pro­tek­la dva tjed­na jav­nos­ti pred­sta­vi­le Is­tar­ska žu­pa­ni­ja, Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Is­tre i Is­tar­ska ra­zvoj­na tu­ris­tič­ka agen­ci­ja. U de­vet upri­zo­re­nja is­tar­ske mis­tič­ne i bur­ne po­vi­jes­ti po­sje­ti­te­lji iz­me­đu os­ta­log mo­gu doz­na­ti ka­ko pul­ska Are­na ni­kad ni­je do­bi­la pro­zo­re i krov zbog kle­tve štri­ga, vi­dje­ti ka­ko se u Bu­ze­tu po­čet­kom sto­lje­ća pra­lo rub­lje na rif­lja­ču, ka­ko je pri­je tris­to go­di­na oz­lo­gla­še­ni raz­boj­nik Do­me­ni­co Fur­lan uni­štio sve­to­hra­ni­šte po­reč­ke ba­zi­li­ke, i ka­ko je iz­gle­dao rad­ni dan la­bin­skog ru­da­ra. In­te­rak­tiv­ne pred­sta­ve ko­je se odi­gra­va­ju da­le­ko iz­van gra­ni­ca kla­sič­ne sce­ne, na uli­ca­ma, tr­go­vi­ma, rud­ni­ci­ma i mo­ru, uz neo­bič­ne mu­zi­ča­re, žon­gle­re, akro­ba­te­ku, za­vr­ša­va­ju se puč­kim goz­ba­ma, ruč­kom ili ve­če­rom ko­ji bi se pos­lu­žio upra­vo u tom sto­lje­ću u ko­je ste od­lu­či­li za­ro­ni­ti u Is­tra In­s­pi­ri­tu. Od de­vet pro­je­ka­ta da­ka­ko ne­ki su us­pješ­ni­ji od dru­gih, što kat­kad ovi­si ne sa­mo o iz­vo­đa­či­ma i sa­moj ide­ji, već i o pu­bli­ci. Naj­vi­še po­hva­la za­sad je za­ra­di­la Ius­ti­tia ko­ja se odi­gra­la u Po­re­ču, pre­ba­civ­ši nas u 1699. go­di­nu kad je Do­me­ni­co Fur­lan pokrao po­reč­ku ba­zi­li­ku. Na­kon što je na su­đe­nju pro­gla­šen kri­vim za taj ne­za­pam­će­ni zlo­čin, Fur­lan je po­gub­ljen, a puč­ka pros­la­va iz­vr­še­nja prav­de pre­ras­ta u ba­rok­nu za­ba­vu. Pri­ča se odvi­ja kroz go­to­vo či­tav grad, od ba­zi­li­ke uz oba­lu pre­ko De­cu­ma­nu­sa i pa­la­če Sin­čić, kroz tr­go­ve do pa­la­če Po­le­si­ni, što je od­li­čan ma­mac za priv­la­če­nje ra­doz­na­lih tu­ris­ta ko­ji dru­ži­nu či­ne sve ve­ćom. Po pu­tu vas sva­ko ma­lo za­sko­či ko­ji gu­ba­vac ili grad­ska tra­če­ri­ca ko­ja gos­ti­ma pre­pri­ča­va što se do­ga­đa na ne­ko­li­ko je­zi­ka.

Pr­vi Is­tra In­s­pi­rit smje­šten je is­klju­či­vo u lje­to, uz ne­ko­li­ko iz­ved­bi u ruj­nu, no or­ga­ni­za­to­ri bi sva­ka­ko tre­ba­li raz­mis­li­ti o pre­mje­šta­nju ne­kih do­ga­đa­ja u pred- i pos­t­se­zo­nu. Bu­zet po sta­rin­ski pri­mje­ri­ce, ko­ji se odvi­ja u pod­ne usred ljet­ne že­ge, te­ško da će bi­ti po­sje­ćen ili pak do­živ­ljen na pra­vi na­čin, jer gos­ti sa­mo gle­da­ju ka­mo da se sklo­ne od sun­ca u pus­tom gra­di­ću či­ji su sta­nov­ni­ci skri­ve­ni u ne­kom de­be­lom hla­du. Osim to­ga, ia­ko ma­nje od os­ta­lih ja­dran­skih re­gi­ja, Is­tra ta­ko­đer va­pi za do­ga­đa­ji­ma iz­van se­zo­ne, u ko­joj su hoteli i apart­ma­ni iona­ko pre­pu­ni.

Svi­je­tli prim jer

Ka­ko ka­pa­ci­te­te po­pu­ni­ti u trav­nju, svib­nju ili pak lis­to­pa­du, mje­se­ci­ma u ko­ji­ma je vri­je­me go­to­vo sa­vr­še­no za iz­la­zak iz­van kon­cep­ta sun­ce/mo­re, ne­go ovak­vim do­ga­đa­ji­ma? Svjes­ni su to­ga i u Va­la­ma­ru, ho­tel­skoj tvrt­ki ko­ja je svoj tre­ći Valamar Jazz Fes­ti­val već po­mak­la iz sr­p­nja u li­panj, a ka­ko doz­na­je­mo nes­luž­be­no, raz­miš­lja se i o to­me da se fes­ti­val po­mak­ne da­lje pre­ma pro­lje­ću. Jer u Po­re­ču se proš­log vi­ken­da ni­je mo­gao na­ći ni je­dan kre­vet s ob­zi­rom na to da osim pr­vih ku­pa­ča svoj do­la­zak ni­po­što ni­su pre­sko­či­li lju­bi­te­lji glaz­be ko­ja se sa­vr­še­no sla­že uz zvuk va­lo­va i ga­le­bo­va. Uz rav­na­nje umjet­nič­ke di­rek­to­ri­ce, glaz­be­ne umjet­ni­ce Ta­ma­re Obro­vac, eki­pa Valamar Jazz Fes­ti­va­la po­ka­za­la je da u krat­kom vre­me­nu mo­že dos­pje­ti na kar­tu obvez­nih des­ti­na­ci­ja za sva­kog jazz pok­lo­ni­ka ko­ji dr­ži do se­be. Ni­zom kon­ce­ra­ta na oto­či­ću Sve­ti Ni­ko­la, atri­ju Eu­fra­zi­je­ve ba­zi­li­ke i broj­nim po­reč­kim tr­go­vi­ma, Po­re­ču su ove go­di­ne svo­jim iz­ved­ba­ma po­čas­ti­li vr­hun­ski jazz-glaz­be­ni­ci En­ri­co Ra­va, Jo­ey Cal­de­ra­zzo, Ce­ci­lia Nor­by, Fred Wes­ley te ka­riz­ma­tič­ni Juž­no­afri­ka­nac Hugh Ma­se­ke­la. U atri­ju ba­zi­li­ke Ame­ri­ka­nac Ralph Towner u svom je gi­ta­ris­tič­kom re­ci­ta­lu, ko­ji su pre­ki­da­li zvu­ci oki­da­ča fo­to­apa­ra­ta i po­ko­ji lju­bo­mor­ni ga­leb, po­ka­zao ka­ko gi­ta­ra u pra­vim ru­ka­ma mo­že iz­ma­mi­ti su­ze i smi­jeh, zvu­ča­ti kao či­tav or­kes­tar ili pak usam­lje­ni lju­bav­nik.

Pd

In­te­ra ktiv­ne pred­sta ve o di­gra va ju se da le­ko iz­va n gra ni­ca kla sič­ne sce­ne, na u li­ca m a , tr­go vim a , ru dni­cim a i m o ru ,u z neo b ič­ne m u zi­ča re, žo ngle­re i za vr­ša va ju pu čkim go zb a m a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.