Pr vi be d & br e ak­fast stud io uskor o u ce ntr u Zagr e ba

Osim u je­din stv en om di­zajn u, gos­ti će m oći uživ ati u do­datn im us­lu­gam a i kom fo­ru ko­ji kra­si ho­te­le s če­ti­rizv jez­di­ce

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

Ucen­tru Za­gre­ba usko­ro će se otvoriti pr­vi za­gre­bač­ki bed&bre­ak­fast stu­dio ko­ji će svo­jim je­dins­tve­nim kon­cep­tom u mno­go­če­mu obo­ga­ti­ti tu­ris­tič­ku po­nu­du glav­no­ga gra­da. U pot­pu­nos­ti ob­nov­lje­ni obi­telj­ski stan u Vla­škoj uli­ci gos­ti­ma će nu­di­ti ugo­dan i in­s­pi­ri­ra­ju­ći bo­ra­vak (no­će­nje s do­ruč­kom) ko­ji se di­zaj­nom in­te­ri­je­ra, po­nu­dom i us­lu­gom mo­že svr­sta­ti uz bok ho­te­la s če­ti­ri zvjez­di­ce, a ci­je­nom će bi­ti bli­ži hos­te­li­ma.

U b&b stu­di­ju Ka­iros sva­ka so­ba raz­li­ku­je se di­zaj­nom ko­ji opi­su­je Za­greb kroz odre­đe­no vri­je­me, nje­go­ve sta­nov­ni­ke i sva­kod­ne­vi­cu ko­ju su ži­vje­li (ili ži­ve još da­nas). Do­volj­no je da gost pres­pa­va u ovom ne­sva­ki­daš­njem am­bi­jen­tu i doz­nat će tko su bi­la naj­ve­ća za­gre­bač­ka pe­ra (So­ba pi­sa­ca ili Wri­ters ro­om), či­me se lju­di u ovom gra­du ba­ve du­lje od po­la sto­lje­ća ia­ko na­ža­lost po­s­ljed­njih go­di­na sve ma­nje (Za­nat­ska so­ba ili Craf­ts’ ro­om), zbog če­ga se is­pla­ti pro­nju­ška­ti tr­bu­hom gra­da kroz nje­go­ve tr­ž­ni­ce i do­ma­ću ku­hi­nju (Ba­ki­na so­ba ili Gran­ny’s ro­om) te gdje je najbolji noć­ni ži­vot i svir­ka uži­vo (Mu­zič­ka so­ba ili Mu­sic ro­om). Osim što sva­ka so­ba ima svoj pri­ču, ima i svoju ru­tu za obi­la­zak pre­ma ko­joj se u kru­gu od 500 me­ta­ra mo­že su­sres­ti za­nim­lji­ve knji­žev­ni­ke (u ba­kru ili bron­ci, a mo­žda i uži­vo), ras­po­lo­že­ne lju­de u vre­vi tr­ž­ni­ce, vri­jed­ne za­na­tli­je ka­ko u svo­jim ra­di­oni­ca­ma iz­ra­đu­ju ori­gi­nal­ni na­kit ili pak noć­ne pti­ce u do­brom pro­vo­du po za­gre­bač­kim klu­bo­vi­ma i kon­cer­ti­ma. U obi­la­zak gra­da gos­ti mo­gu kre­nu­ti i na dva ko­ta­ča s ob­zi­rom na to da stu­dio Ka­iros nu­di i naj­am bi­ci­ka­la. Uz kom­for­ne so­be gos­ti­ma je na ras­po­la­ga­nju za­jed­nič­ka pros­to­ri­ja u ko­joj se mo­gu od­ma­ra­ti uz pre­lis­ta­va­nje knji­ga iz bi­bli­ote­ke, gle­da­nje TV-a, pre­tra­ži­va­nje in­ter­ne­ta ili pak jed­nos­tav­no sa­mo uži­va­ti u ča­ši vi­na. Stu­dio Ka­iros pru­ža sa­vr­še­nu in­ti­mu sam­cu ili pa­ru, ali je i pot­pu­no oprem­ljen da za­do­vo­lji po­tre­be gru­pe do 12 lju­di. On­dje se mo­gu or­ga­ni­zi­ra­ti ra­di­oni­ce i slič­na dru­že­nja za što će svo­jim gos­ti­ma do­ma­ći­ni osi­gu­ra­ti svu po­treb­nu po­dr­šku.

Pd

Sva ka pro sto ri­ja u stu di­ju ra zli­ku je se di­za jno m ko ji do ča - ra va Z a greb kro z o dre­đe­no vri­jem e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.