I Auc­tor od­la­zi sa Za­gre­bač­ke bur­ze

Bro­ker­ski pos­lo­vi Hita vri­jed­nos­ni­ca i inves­ti­cij­ske ku­će iz De­žma­no­ve spo­je­ni

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Auc­tor, je­da­no od naj­ve­ćih inves­ti­cij­skih dru­šta­va u Hr­vat­skoj, ko­je je na tr­ži­štu ka­pi­ta­la pri­su­ta­no od 1996. go­di­ne, vi­še ni­je član Za­gre­bač­ke bur­ze. Auc­tor je u uto­rak bur­zi pos­lao zah­tjev s mol­bom da ga se os­lo­bo­di obve­ze člans­tva. Ti­me je i služ­be­no za­vr­šen pro­ces ko­ji tra­je vi­še od go­di­ne i pol. U pro­sin­cu 2010. Hita vri­jed­nos­ni­ce su pri­li­kom pre­uzi­ma­nja bro­ker­skih pos­lo­va Fi­ne­se Ca­pi­ta­la naj­a­vi­le i pre­uzi­ma­nje tih pos­lo­va od Auc­to­ra. Bu­du­ći da je bi­la ri­ječ o iz­nim­no slo­že­nom pos­tup­ku, spa­ja­nje Auc­to­ra i Hita vri­jed­nos­ni­ca po­t­vr­đe­no je tek u trav­nju proš­le go­di­ne ka- da je za­po­če­lo i pre­ba­ci­va­nje kli­je­na­ta. Od ta­da Auc­tor, či­ji je je­dan od os­ni­va­ča i član Upra­ve Ma­ri­jan Pa­lić, i da­lje tr­gu­je na Za­gre­bač­koj bur­zi, ali pos­tup­no pre­ba­cu­je kli­jen­te i sve se vi­še fo­ku­si­ra na uprav­lja­nje por­t­fe­lji­ma i po­je­di­ne po­moć­ne us­lu­ge.

Ta­ko je to druš­tvo u proš­loj go­di­ni za­bi­lje­ži­lo pro­met di­oni­ca­ma na bur­zi od 302,4 mi­li­ju­na ku­na i bi­lo je 11. na ljes­tvi­ci bro­ker­skih ku­ća. Us­po­red­be ra­di, In­ter­ka­pi­tal VP ko­ji je bio pr­vi na ljes­tvi­ci imao je 1,5 mi­li­jar­di ku­na pro­me­ta. Ove je go­di­ne Auc­tor na bur­zi imao 16,4 mi­li­ju­na ku­na pro­me­ta di­oni­ca­ma.

PXL

M ari­jan Pa­lić, je­dan od ve­te­ra­na bur­ze, okre­nuo se no­vim pos­lo­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.