Sim­bo­lič­na za­šti­ta kao upo­zo­re­nje ban­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI -

Gra­đa­ni se uki­da­njem na­pla­ći­va­nja opo­me­na šti­te na sim­bo­lič­noj ra­zi­ni, no ri­ječ je za­pra­vo o oz­bilj­noj po­ru­ci ban­ka­ma da Hr­vat­ska pres­ta­je bi­ti El­do­ra­do

Uvo­đe­nje za­bra­ne na­pla­ći­va­nja opo­me­ne za kaš­nje­nje u pod­mi­re­nju obve­za pri­hva­ti­li su ana­li­ti­ča­ri i jav­nost kao pr­vi snaž­ni­ji so­ci­jal­no osjet­ljiv po­tez Mi­la­no­vi­će­ve Vla­de. Prak­sa ubi­ra­nja do­dat­ne za­ra­de na opo­me­na­ma ko­ja se raz­gra­na­la po­s­ljed­njih go­di­na, a ni­je je­nja­va­la ni­ti na­kon ne­ga­tiv­nog odje­ka, pa ni upo­zo­re­nja prav­nih struč­nja­ka da za to ne­ma za­kon­ske pod­lo­ge.

Za­kon o obvez­nim od­no­si­ma ne pre­dvi­đa, na­ime, opo­mi­nja­nje duž­ni­ka i na­pla­tu te “us­lu­ge”, ali iz­ri­je­kom ne za­bra­nju­je tak­vu mo­guć­nost, pa se njo­me po­če­lo sve ma­sov­ni­je ko­ris­ti­ti. Zbog jav­nih pro­ziv­ki pos­ta­lo je vre­me­nom stan­dard da fi­nan­cij­ske i dru­ge ku­će u svo­jim op­ćim uvje­ti­ma pos­lo­va­nja ima­ju de­fi­ni­ra­no pra­vi­lo da u slu­ča­ju kaš­nje­nja pla­ća­nja duž­ni­ku na­pla­te i sla­nje opo­me­ne. Ban­ke su taj tro­šak po­če­le uno­si­ti i kao stav­ku u ugo­vo­re s kli­jen­ti­ma. A ka­ko se u slu­ča­ju ne­pla­ća­nja tim tro­škom da­lje te­re­ti­lo ban­kov­ni ra­čun kli­jen­ta, prav­ni­ci su sa­mo mo­gli sa­vje­to­va­ti po­kre­ta­nje spo­ro­va na su­du, uvje­re­ni da će pro­ces na kon­cu kli­jen­ti i do­bi­ti. No, zbog spo­ros­ti sud­stva za tim se me­ha­niz­mom i ni­je po­se­za­lo.

Ban­ke, kod kojih su iz­no­si za te do­pi­se kli­jen­ti­ma bi­li i naj­vi­ši i naj­u­čes­ta­li­ji, prav­da­le su se tek ka­ko im je to do­dat­na us­lu­ga ko­jom po­ku­ša­va­ju šti­ti­ti kli­jen­te od još ve­ćih pe­na­la, a na to se još po­zi­va­ju po­ku­ša­va­ju­ći obra­ni­ti taj tro­šak.

No, osim što tim po­te­zom Vla­da šti­ti ve­lik broj gra­đa­na i na sim­bo­lič­noj ra­zi­ni im po­ku­ša­va uma­nji­ti te­ret kri­ze ko­ji opet dru­gim mje­ra­ma sve vi­še pre­ba­cu­je na taj naj­ši­ri sloj, timm po­te­zom Vla­da da­je i pr­vu oz­bilj­nu naz­na­ku pro­mje­ne u od­no­si­ma pre­ma moć­nim ban­ka­ma.

Do­sad su one u Hr­vat­skoj ima­le ve­li­ku auto­no­mi­ju i sa­mos­tal­nost u kre­ira­nju od­no­sa na tr­ži­štu, za raz­li­ku od, pri­mje­ri­ce, te­le­ope­ra­te­ra ko­ji­ma je kao zdra­vom i pro­fi­ta­bil­nom di­je­lu gos­po­dar­stva bez pu­no ok­li­je­va­nja uve­den po­se­ban kriz­ni na­met uz jas­nu po­ru­ku da je raz­log to­mu i ne­za­do­volj­stvo Ban­skih dvo­ra nji­ho­vim pre­vi­so­kim ta­ri­fa­ma u od­no­su na zem­lje Eu­rop­ske uni­je, pre­ma ban­ka­ma se tak­vom op­ci­jom ne ma­še ni u ša­li.

Me­đu­tim, u uvje­ti­ma ka­da no­va gar­ni­tu­ra pri­pre­ma no­vog čo­vje­ka za če­lo sre­diš­nje ban­ke i ka­da na sim­bo­lič­noj ra­zi­ni s tro­škom opo­me­na ban­ka­ma ka­že “Dos­ta”, da­je se nas­lu­ti­ti ka­ko za ban­kar­ski biz­nis Hr­vat­ska po­la­ko pres­ta­je bi­ti El­do­ra­do.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.