U Si­ri­ji ginu sto­ti­ne, Tur­ska pri­je­ti voj­nim od­go­vo­rom

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Bom­bar­di­ra­nje us­ta­nič­kih upo­ri­šta i su­ko­bi bjes­ni­li su u če­t­vr­tak u Si­ri­ji, po­se­bi­ce Hom­su i De­ir Ezzo­ru, dan na­kon jed­nog od naj­s­mr­to­nos­ni­jih da­na u 15 mje­se­ci su­ko­ba s oko 150 mr­tvih, obja­vio je Si­rij­ski op­ser­va­to­rij za ljud­ska pra­va. Od po­čet­ka po­bu­ne u ožuj­ku proš­le go­di­ne u Si­ri­ji je po­gi­nu­lo go­to­vo 16.000 lju­di, a broj žr­ta­va ja­ko se po­ve­ćao po­s­ljed­njih tje­da­na.

Is­to­dob­no je si­rij­ski ve­le­pos­la­nik na­pus­ti­la ras­pra­vu u Vi­je­ću za ljud­ska pra­va UN-a u Že- ne­vi, a ras­prav­lja­lo se o naj­no­vi­jem iz­vješ­ću neo­vis­no­ga me­đu­na­rod­nog po­vje­rens­tva, kri­tič­no­me pre­ma Da­ma­sku.

Go­vo­re­ći pred čla­no­vi­ma Vi­je­ća, si­rij­ski ve­le­pos­la­nik u UNu Fa­isal Ka­baz Ha­mui na­gla­sio je da iz­vješ­će sa­dr­ža­va “pre­tje­ri­va­nja ko­ja gra­ni­če s iz­miš­ljo­ti­na­ma”. Tur­ska je pak obja­vi­la da je po­če­la pos­tav­lja­ti pro­tuz­rač­no na­oru­ža­nje uz gra­ni­cu sa Si­ri­jom, obja­vi­la je dr­žav­na te­le­vi­zi­ja TRT, jer se “kr­še­nje gra­ni­ce vi­še ne­će to­le­ri­ra­ti”.

PD

Sa­mo 17 pos­to Ame­ri­ka­na­ca ne vje­ru­je u NLO

EPA

Uni­šte­na zgra­da te­le­vi­zi­je u glav­nom gra­du Da­ma­sku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.