U rat pro­tiv sve­mi­ra­ca 80 mi­li­ju­na Ame­ri­ka­na­ca pos­la­lo bi Oba­mu

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ako vje­ru­je­te u ne­iden­ti­fi­ci­ra­ne le­te­će objekte (NLO), nis­te sa­mi, su­de­ći pre­ma no­vom is­tra­ži­va­nju Na­ti­onal Ge­ograp­hi­ca. Čak 36% Ame­ri­ka­na­ca, a to je go­to­vo 80 mi­li­ju­na lju­di, uvje­re­no je da NLOi pos­to­je, a sva­ki de­se­ti ga je i vi­dio, sto­ji se u is­tra­ži­va­nju. Se­dam­na­est pos­to is­pi­ta­ni­ka ka­že da ne vje­ru­je u NLO-e, a go­to­vo po­lo­vi­ca ni­je si­gur­na pos­to­je li. Vla­da i go­to­vo uni­ver­zal­no ne­po­vje­re­nje pre- ma vlas­ti­ma: go­to­vo če­ti­ri pe­ti­ne is­pi­ta­ni­ka vje­ru­je da vlas­ti od jav­nos­ti kri­ju po­dat­ke o NLO-ima. Na pi­ta­nje tko bi se bo­lje no­sio s inva­zi­jom iz­van­ze­ma­lja­ca, sa­daš­nji pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma ili pro­tu­kan­di­dat Mitt Rom­ney, Oba­ma je po­bi­je­dio sa 65% gla­so­va. Hulk je po­bi­je­dio i Batmana i Su­per­me­na kad je tre­ba­lo od­lu­či­ti ko­je­ga bi su­per­ju­na­ka zva­li upo­moć u bor­bu pro­tiv iz­van­ze­ma­lja­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.