Na Ko­so­vu tri su­ko­ba u jed­nom da­nu, pro­pu­ca­ni i Sr­bi i po­li­caj­ci

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Vi­še od 40 lju­di, me­đu ko­ji­ma vi­še od 20 pri­pad­ni­ka ko­sov­ske po­li­ci­je, oz­li­je­đe­no je u če­t­vr­tak uju­tru u su­ko­bu sku­pi­ne sr­bi­jan­skih gra­đa­na i ko­sov­ske po­li­ci­je na gra­nič­nom pri­je­la­zu Mer­da­re na ju­gu Sr­bi­je pre­ma Ko­so­vu. Ka­ko je re­če­no Ta­nju­gu iz MUP-a Sr­bi­je, 54-oro Sr­ba preš­lo je ad­mi­nis­tra­tiv­nu gra­ni­cu na Rud­ni­ci i Ja­ri­nju upu­tiv­ši se pre­ma Ga­zi­mes­ta­nu na obi­lje­ža­va­nje Vi­dov­da­na. Njih je za­us­ta­vi­la ko­sov­ska policija kod Vu­či­tr­na zah­ti­je­va­ju­ći da se vra­te pre­ko ad­mi­nis­tra­tiv­nog pre­la­za Mer­da­re gdje je doš­lo do su­ko­ba. To je tre­ći in­ci­dent u sa­mo jed­nom da­nu. Sku­pi­na ko­ja je iz Sr­bi­je doš­la na Ko­so­vo ka­me­njem je ga­đa­la pri­pad­ni­ke ko­sov­ske po­li­ci­je u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci, a ne­poz­na­ti po­či­ni­te­lji is­pa­li­li su ne­ko­li­ko hi­ta­ca na pun­kt po­li­ci­je u Do­bro­si­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.