DR­VO

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Jak pod­sek­tor (pri­mar­na obra­da dr­va, pre­ra­da po­lu­go­to­vih pro­izvo­da, gra­đe­vin­ska sto­la­ri­ja) ko­ji bi mo­gao ima­ti zna­čaj­ne ko­ris­ti. Iz­voz­ni­ci oče­ku­ju jed­nos­tav­ni­ji iz­voz, a pu­no je pros­to­ra za ši­re­nje. Kon­ku­ren­ci­ja iz EU ni­je iz­a­zov, ali ile­gal­no uve­ze­no i jef­ti­ni­je dr­vo iz BiH je pro­blem. Za­bri­nu­tost je zbog to­ga što ovi­se o pris­tu­pu lo­kal­nom gra­đev­nom dr­vu vi­so­ke kva­li­te­te i ni­ske ci­je­ne. Ono bi mo­glo bi­ti iz­lo­že­no ve­li­kim vanj­skim kup­ci­ma. Na­da je da će pro­izvo­đa­či do­bi­ti ugo­vor s Hr­vat­skim šu­ma­ma na 5-10 go­di­na ka­ko bi ima­li po­čet­no raz­dob­lje si­gur­ne ops­kr­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.