ka­ko pri­vu­ći an­đe­le

Poslovni Dnevnik - - IN&OUT -

An­đe­oska ula­ga­nja ima­ju znat­no du­žu tra­di­ci­ju u an­glo­sak­son­skim zem­lja­ma pa po­gle­daj­mo sa­vje­te ko­je po­ten­ci­jal­nim tra­ži­te­lji­ma fi­nan­cij­ske po­dr­ške da­je por­tal ula­gač­ke mre­že www. an­ge­li­nves­tor­fun­ding.com. Iz­ra­di­te pos­lov­ni plan ko­ji na­gla­ša­va va­šu odr­ži­vu pred­nost nad kon­ku­ren­ci­jom. Ma­lo ko­ji po­du­zet­nik us­pi­je na­go­vo­ri­ti pri­vat­nog ula­ga­ča a da ni­je jas­no de­fi­ni­rao tr­žiš­ne okol­nos­ti svo­jeg pro­jek­ta i po­ka­zao da nje­gov pro­jekt ima jas­nu pred­nost pred

kon­ku­ren­ci­jom. Imaj­te na umu da “ima­ti do­bru ide­ju” ni­je uvi­jek do­volj­no za do­bi­va­nje ka­pi­ta­la od pri­vat­nih ula­ga­ča te sto­ga mo­ra­te na­pra­vi­ti do­ma­ću za­da­ću i pru­ži­ti do­kaz vrijednosti svo­jeg pro­jek­ta. U ula­gač­kom svi­je­tu poz­na­to je da su do­bre ide­je broj­ne, a kva­li­tet­na iz­ved­ba je ri­jet­kost. Sa­ma ide­ja, bi­la ona i od­lič­na, ne jam­či uspjeh. Bu­di­te svjes­ni da pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la po­dra­zu­mi­je­va i tro­ško­ve. Pro­ces pri­kup­lja­nja ka­pi­ta­la odvi­jat će se us­pješ­ni­je ako unaj­mi­te us­lu­ge pro­fe­si­ona­la­ca ko­ji će vam po­mo­ći u iz­ra­di tro­škov­ni­ka, sla­nju i pri­ma­nju ko­res­pon­den­ci­je, obav­lja­nju te­le­fon­skih raz­go­vo­ra, da­va­nju prav­nih sa­vje­ta i dru­gom. Tak­ve pro­fe­si­onal­ce vje­ro­jat­no će­te mo­ra­ti pla­ti­ti, osim ako ne pris­ta­nu na ri­zik, pri­mje­ri­ce na pos­to­tak od even­tu­al­ne za­ra­de. Po­treb­no je da pro­na­đe­te i kon­tak­ti­ra­te an­đe­le ko­ji su po­god­ni za vas. Za­obi­đi­te ula­ga­če spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za po­dru­čje ili bran­šu bit­no raz­li­či­te od va­šeg. Je­dan od kri­te­ri­ja ko­ji­ma se an­đeo ula­gač ru­ko­vo­di je nak­lo­nost pre­ma odre­đe­noj dje­lat­nos­ti s ko­jom se i sam ba­vi ili se ba­vio. Imaj­te na umu da pri­kup­lja­nje ka­pi­ta­la od an­đe­la ula­ga­ča zah­ti­je­va vre­me­na. Mo­žda će­te tom pos­lu mo­ra­ti po­sve­ti­ti tri do šest mje­se­ci i na to tro­ši­ti 50 do 70 pos­to svog rad­nog vre­me­na. Ne­moj­te pres­ta­ti tra­ži­ti do­dat­ne an­đe­le ula­ga­če dok vam na ra­čun ne sjed­nu sred­stva od onih s ko­ji­ma ste pret­hod­no do­go­vo­ri­li su­rad­nju. Net­ko od onih ko­ji su se is­pr­va po­ka­za­li za­in­te­re­si­ra­ni­ma mo­že odus­ta­ti ili sma­nji­ti svoj ulog. Pra­vi je ula­gač sa­mo onaj či­ja su sred­stva upla­će­na na vaš ra­čun ili či­ji je ček pro­šao ban­kov­nu pro­vje­ru. U svoj pos­lov­ni pro­jekt tre­ba­li bis­te ulo­ži­ti i ne­što vlas­ti­tog nov­ca. Bu­di­te sprem­ni ulo­ži­ti ba­rem 20 pos­to sred­sta­va s ko­ji­ma ras­po­la­že­te. Tko ni­je vo­ljan pre­uze­ti ta­kav ri­zik, u opas­nos­ti je da ga po­ten­ci­jal­ni ula­ga­či ne shva­te oz­bilj­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.