Lo­zan­čić fa­vo­rit za mjes­to še­fa Po­rez­ne upra­ve?

Mi­nis­trov draft Zdrav­ko Ma­rić za­po­čeo eki­pi­ra­nje u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JA­DRAN­KA DOZAN ja­dran­ka.dozan@pos­lov­ni.hr

Jo­sip Lo­zan­čić je eko­no­mist ko­ji je za svo­je ka­ri­je­re od po­čet­ka 90-ih pro­šao sve ste­pe­ni­ce u Po­rez­noj upra­vi

Dok se ne na­pra­vi po­drob­na ana­li­za od me­ne si­gur­no ne­će­te ču­ti naj­a­ve no­vih po­re­za, porezna si­gur­nost je ključ­na, u već ne­ko­li­ko is­tu­pa po­no­vio je no­vi mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Zdrav­ko Ma­rić. Te su po­ru­ke pro­tek­lih da­na naj­češ­će bi­le od­go­vor na za­re­da­le upi­te i is­hi­tre­ne spe­ku­la­ci­je ve­za­ne uz uvo­đe­nje po­re­za na ne­kret­ni­ne. Tak­vi is­ko­ra­ci u po­rez­nom sus­ta­vu zah­ti­je­va­ju dos­ta pre­drad­nji, upor­no objaš­nja­va Ma­rić su­ge­ri­ra­ju­ći da je pre­ura­nje­no go­vo­ri­ti i o taj­min­gu i de­ta­lji­ma po­put onih što će se toč­no i na ko­ji na­čin u bu­duć­nos­ti opo­re­zi­va­ti. No, i mi­mo to­ga u po­dru­čju po­rez­nog sus­ta­va pred­sto­ji zah­tje­van po­sao, pa ne ču­di što je, ka­ko tvr­de do­bro upu­će­ni iz­vo­ri, Ma­rić u po­tra­zi za no­vim čel­ni­kom Po­rez­ne upra­ve. Pre­ma nes­luž­be­nim saz­na­nji­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka, na vr­hu mi­nis­tro­ve draft lis­te za to mjes­to je Jo­sip Lo­zan­čić, eko­no­mist ko­ji je za svo­je ka­ri­je­re od po­čet­ka 90ih go­di­na pro­šao sve ste­pe­ni­ce u Po­rez­noj upra­vi, po­čev­ši od pro­čel­nič­ke funk­ci­je u po­druč­nim ure­di­ma u Vu­ko­va­ru i Zag­fre­bu, do mjes­ta po­moć­ni­ka rav­na­te­lja Po­rez­ne upra­ve za nor­ma­ti­vu i, ko­nač­no, čel­ne funk­ci­je.

Vri­je­me Lo­zan­či­će­va ob­na­ša­nja funk­ci­ja u sre­diš­njem ure­du Po­rez­ne di­je­lom se prek­la­pa s Ma­ri­će­vim an­ga­žma­nom na po­zi­ci­ja­ma po­moć­ni­ka mi­nis­tra te dr­žav­no­ga taj­ni­ka u Mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja, što je oči­to i raz­log što mu je upu­tio po­ziv na još je­dan po­vra­tak u Po­rez­nu. Lo­zan­čić se u nju po­s­ljed­nji put bio vra­tio po­čet­kom 2011., kad je mi­nis­tar­stvo vo­di­la Mar­ti­na Da­lić. S pro­mje­nom vlas­ti još je ne­ko vri­je­me os­tao u Po­rez­noj, ali na­kon što se PU pre­tvo­ri­la u po­pri­šte po­li­tič­kih su­ko­ba u SDPu (Mi­la­no­vićLi­nićŠe­gon) s odra­zom i na kri­te­ri­je ka­dro­vi­ra­nja, na­pus­tio je sus­tav u ko­je­mu je po­veo naj­ve­ći dio ka­ri­je­re i oti­šao u Dr­žav­nu agen­ci­ju za osi­gu­ra­nje šted­nih ulo­ga i sa­na­ci­ju ba­na­ka. Je li do­volj­no in­fi­ci­ran po­rez­nom po­li­ti­kom i sus­ta­vom za još je­dan po­vra­tak, tek će se po­ka­za­ti, kao uos­ta­lom i ho­će li mi­nis­tri ko­ji pre­uzi­ma­ju ve­li­ku od­go­vor­nost za os­tva­re­nje ci­lje­va ima­ti od­go­va­ra­ju­ći pros­tor za sla­ga­nje naj­u­žeg ti­ma su­rad­ni­ka.

Ma­rić u slu­ča­ju PU oči­to ra­ču­na s ka­drov­skim po­ja­ča­njem. Upu­će­ni tvr­de ka­ko će po­sve si­gur­no Po­rez­nu nas­to­ja­ti mak­nu­ti s nas­lov­ni­ca no­vi­na, dnev­no­po­li­tič­kih te­ma i ‘es­tra­di­za­ci­je’ u ko­ju je ot­kli­za­la pro­tek­lih ne­ko­li­ko go­di­na. Or­ga­ni­za­cij­sko pres­la­gi­va­nje za­sad će po­naj­pri­je ići u smje­ru os­nov­ne za­da­će po­rez­ni­ka, a to je čim us­pješ­ni­je pri­kup­lja­nje po­re­za.

VRI­JE­ME LO­ZAN­ČI­ĆE­VA OB­NA­ŠA­NJA FUNK­CI­JA U SRE­DIŠ­NJEM URE­DU

PO­REZ­NE DI­JE­LOM SE PREK­LA­PA S MA­RI­ĆE­VIM AN­GA­ŽMA­NOM U MI­NIS­TAR­STVU FI­NAN­CI­JA

Bu­du­ći da ot­pri­je do­bro poz­na­je svoj re­sor, u niz dru­gih di­je­lo­va Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja iz­gled­no je da će se u naj­ve­ćoj mje­ri os­lo­ni­ti na unu­tar­nje ro­ša­de. To vri­je­di, pri­mje­ri­ce, za za­vod za ma­kro­eko­nom­ske ana­li­ze ko­je već ne­ko vri­je­me ne­ma še­fa, ali u tom ti­mu pos­to­je kva­li­tet­ni ka­dro­vi ko­ji će u nje­go­vu ime­no­va­nju pos­lu­ži­ti kao in­ku­ba­tor. Prem­da se u pos­tiz­bor­nom raz­dob­lju kao je­dan od ci­lje­va u re­so­ru fi­nan­ci­ja čes­to is­ti­ca­lo ja­ča­nje seg­men­ta uprav­lja­nja jav­nim du­gom, uklju­ču­ju­ći i mo­gu­će us­tro­ja­va­nje za­seb­ne agen­ci­je, či­ni se da je Ma­ri­ću ma­nje važ­no ho­će li se to ma­ni­fes­ti­ra­ti i kroz stas­tus­ne pro­mje­ne. Su­prot­no per­cep­ci­ji ko­joj je po­go­do­va­lo to što se u jav­nos­ti odjel za uprav­lja­nje jav­nim du­gom čes­to per­so­na­li­zi­rao u nje­go­vu du­go­go­diš­njem vo­di­te­lju Hr­vo­ju Ra­do­va­ni­ću, taj odjel i da­nas bro­ji 20ak lju­di ko­ji sva­ka­ko ni­su bez kom­pe­ten­ci­ja i is­kus­tva. Uto­li­ko je pi­ta­nje ak­tv­nog pris­tu­pa uprav­lja­nja jav­nim du­gom u naj­ve­ćoj mje­ri pi­ta­nje po­li­ti­ke i pro­ak­tiv­nos­ti sa­mog vod­stva Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja. Ka­ko je pro­tek­lih go­di­na no­vi mi­nis­tar u Agro­ko­ru kao iz­vr­š­ni di­rek­tor bio za­du­žen upra­vo za tr­ži­šta ka­pi­ta­la i to me­đu­na­rod­na ne­ma sum­nje da će ubu­du­će mno­go ja­či im­puls za ak­tiv­no uprav­lja­nje jav­nim du­gom do­la­zi­ti upra­vo iz ka­bi­ne­ta mi­nis­tra.

Is­to­dob­no, ka­drov­ska os­vje­že­nja mo­žda će i na­suš­ni­je tre­ba­ti u di­je­lu Mi­nis­tar­stva za­du­že­nom za jav­ne inves­ti­ci­je. Jav­ne su inves­ti­ci­je, pri­mje­ri­ce, pret­proš­le go­di­ne iz­no­si­le oko 20 mi­li­jar­di ku­na ili oko 6 pos­to BDPa. “Na ža­lost, ne pos­to­ji pro­gram jav­nih ka­pi­tal­nih ula­ga­nja s jas­no ut­vr­đe­nim ci­lje­vi­ma, pri­ori­te­ti­ma i iz­vo­ri­ma fi­nan­ci­ra­nja, ni­ti mi­si­ja­ma jav­nih tr­go­vač­kih dru­šta­va i po­ka­za­te­lji­ma us­pješ­nos­ti”, kons­ta­ti­ra­li su ne­dav­no ana­li­ti­ča­ri Ins­ti­tu­ta za jav­ne financije. I sam Ma­rić ka­že ka­ko zah­tje­vi u po­gle­du te­me­lji­tih pro­cje­na i va­lu­aci­ja kak­ve se po­dra­zu­mi­je­va­ju kod pro­je­ka­ta ko­ji se financiraju nov­cem europ­skih fon­do­va mo­ra­ju vri­je­di­ti i za one ko­ji se financiraju iz do­ma­ćih iz­vo­ra, od­nos­no iz pro­ra­ču­na. Dru­gim ri­je­či­ma, pre­po­ru­ka IJFa da tre­ba “os­na­ži­ti odjel ka­pi­tal­nih inves­ti­ci­ja MFa ko­ji bi mo­rao eva­lu­ira­ti i odo­bra­va­ti sve pro­jek­te ko­ji se financiraju unu­tar jav­nog sek­to­ra” već je dio pla­na no­vog še­fa Ka­tan­či­će­ve.

Ka­ko je i sam za­pra­vo po­ni­kao iz znans­tve­ne za­jed­ni­ce (pr­vih pet­šest go­di­na ra­dio je na Eko­nom­skom ins­ti­tu­tu), s Ins­ti­tu­tom di­je­li i sta­vo­ve ve­za­ne uz još ne­ke pre­po­ru­ke. Pri­mjer­ce, onu da tre­ba pre­is­pi­ta­ti raz­ne tzv. po­rez­ne iz­dat- ke, od­nos­no raz­ne obi­ke po­rez­nih olak­ši­ca, iz­u­ze­ća i po­ti­ca­ja. Pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tr­stva fi­nan­ci­ja raz­ni nji­ho­vi obli­ci pro­cje­nju­ju se na vi­še od 4 pos­to BDPa ili vi­še od 13 mi­li­jar­di ku­na. Jed­na od pre­po­ru­ka IJFa s tim u ve­zi je npr. i pre­is­pi­ti­va­nje uči­na­ka dr­žav- nih po­ti­ca­ja za tre­ći mi­ro­vin­ski stup. Ma­rić je s tim u ve­zi na­vod­no već apos­tro­fi­rao ka­ko su to stav­ke ko­je sva­ka­ko ni­su is­pod ra­da­ra. Ali, i to će, či­ni se os­ta­ti za od­lu­či­va­nje na­kon sve­obu­hvat­nih ana­li­za. Mo­žda u idu­ćem pro­ra­ču­nu?

Jo­sip Lo­zan­čić je tre­nut­no an­ga­ži­ran u DAB-u

GORAN JAKUŠ, IGOR KRALJ/PIXSELL

Zdrav­ko Ma­rić ja­ča Po­rez­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.