Nes­lav­ni re­kord

Obus­tav­lje­na pri­va­ti­za­ci­ja Lu­ke Vu­ko­var, na po­te­zu no­va Vla­da

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA BR­NIĆ T. Mi­ha­lje­vić di­rek­tor

Kao raz­log DUUDI na­vo­di ne­ga­tiv­no miš­lje­nje Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva i Ure­da za za­ko­no­dav­s­tvo

Lu­ka Vu­ko­var dr­žav­na je tvrt­ka či­ja pri­va­ti­za­ci­ja ru­ši re­kor­de po du­lji­ni pos­tup­ka nad­me­ta­nja ula­ga­ča. Pu­nih 17 mje­se­ci proš­lo je ot­ka­ko su po­nu­đa­či, pet inozemnih i je­dan do­ma­ći, dos­ta­vi­li neo­bve­zu­ju­će po­nu­de za kup­nju 100pos­tot­nog udje­la u Lu­ci, no do da­nas in­for­ma­ci­ju o uvje­ti­ma i ro­ko­vi­ma za dos­ta­vu ko­nač­nih po­nu­da, kao ni in­for­ma­ci­ju da je dr­ža­va odus­ta­la od pro­da­je, ni­su do­bi­li.

U iz­vješ­ću o uprav­lja­nju dr­žav­nom imo­vi­nom u pro­tek­le dvi­je go­di­ne sto­ji ka­ko je pre­ma od­lu­ci Vla­de u sr­p­nju 2014. eks­pres­no ras­pi­san na­tje­čaj, a do kra­ja go­di­ne tre­ba­la je bi­ti ut­vr­đe­na mi­ni­mal­na ci­je­na u ras­po­nu od 34 do 62 mi­li­ju­na ku­na. Pla­nom uprav­lja­nja za 2015. po­tom je Dr­žav­ni ured za uprav­lja­nje dr­žav­nom imo­vi­nom (DUUDI) naj­a­vio da će se pri­va­ti­za­ci­ja okon­ča­ti po­čet­kom go­di­ne, no tek iz naj­no­vi­je­ga iz­vješ­ća o ra­du DUUDIja doz­na­je se da je pos­tu­pak obus­tav­ljen zbog ne­ga­tiv­no­ga miš­lje­nja o pri­va­ti­za­ci­ji Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva i Ure­da za za­ko­no­dav­s­tvo. For­mal­no se na­vo­di tek da je pro­blem bi­lo “ne­is­pu­nje­nje uvje­ta za nas­ta­vak pro­ce­sa pro­da­je”, ali de­ta­lji su os­ta­li ne­poz­na­ti.

Još ne­ma naz­na­ka kak­vo je ras­po­lo­že­nje no­ve Vla­de pre­ma pri­va­ti­za­ci­ji du­nav­ske lu­ke. No, ovih da­na spo­mi­nja­la se, di­je­lom i na­kon po­sje­ta pred­sjed­ni­ce RH Ko­lin­de Gra­bar Ki- ta­ro­vić, u kon­tek­s­tu pros­to­ra ko­ji se hr­vat­skom gos­po­dar­stvu otva­ra kroz ini­ci­ja­ti­vu Ja­dranBal­tikCr­no mo­re. Di­rek­tor Lu­ke Vu­ko­var To­mis­lav Mi­ha­lje­vić su­dje­lo­vao je i na proš­lo­tjed­nom Polj­sko­hr­vat­skom gos­po­dar­skom fo­ru­mu u Var­ša­vi, no on pro­cje­nju­je da zbog svog po­lo­ža­ja vu­ko­var­ska lu­ka ne­će bi­ti u ko­ri­do­ru za pri­je­voz roba. “Ma­lo smo ‘sa stra­ne’ zbog na­šeg po­lo­ža­ja i ni­je iz­gled­no da bi iz Lu­ke Ri­je­ka roba bi­la uto­va­ra­na na že­ljez­ni­cu i umjes­to ne­pre­ki­nu­tog tran­s­por­ta bi­la pre­to­va­ra­na za Vu­ko­var”, objaš­nja­va Mi­ha­lje­vić. No, Lu­ka Vu­ko­var ima per­s­pek­ti­vu, ko­ja naj­vi­še, sma­tra Mi­ha­lje­vić, ovi­si o ra­zvo­ju gos­po­dar­skog okru­že­nja u Hr­vat­skoj te u BiH. Proš­lu go­di­nu Lu­ka bi­lje­ži opo­ra­vak i sna­žan rast pro­me­ta, po­naj­pri­je za­hva­lju­ju­ći Pe­tro­ke­mi­ji.

Na do­la­zak stra­te­škog part­ne­ra u Lu­ku Vu­ko­var gle­da­lo se u kon­tek­s­tu osi­gu­ra­nja no­vih pos­lo­va te grad­nje lo­gis­tič­kog cen­tra, či­me bi se sma­nji­le ovis­nost o po­je­di­nim pos­lov­nim part­ne­ri­ma i os­ci­la­ci­je u pos­lo­va­nju. Sa­ma tvrt­ka, ina­če, po­zi­ti­van je pri­mjer iz dr­žav­nog por­t­fe­lja: ne­ma ni­kak­vih kre­dit­nih za­du­že­nja, pos­lu­je s 80ak za­pos­le­nih iz vlas­ti­tih pri­ho­da bez pot­po­ra dr­ža­ve i lik­vid­na je, u 30 da­na is­pu­nja­va svo­je obve­ze, ali i us­pi­je­va na­pla­ti­ti svo­ja po­tra­ži­va­nja.

MA­LO SMO ‘SA STRA­NE’ KAD JE RI­JEČ O INI­CI­JA­TI­VI JADRANBALTIK-CR­NO MO­RE

P.

Pet inozemnih i je­dan do­ma­ći po­nu­đač dos­ta­vi­li neo­bve­zu­ju­će po­nu­de za kup­nju 100-pos­tot­nog udje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.