Iran oba­suo eu­rop­ske tvrt­ke s 45 mi­li­jar­di eura

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Eko­nom­ski most Za­vr­še­na tur­ne­ja iran­skog li­de­ra

Ta­li­jan­ske i fran­cu­ske kom­pa­ni­je pro­fi­ti­ra­le od pr­vog po­sje­ta pred­sjed­ni­ka Ha­ssa­na Ro­uha­ni­ja na­kon uki­da­nja sank­ci­ja

Iran je, na­kon uki­da­nja me­đu­na­rod­nih eko­nom­skih sank­ci­ja za što je pre­du­vjet bio spo­ra­zum o kon­tro­li iran­skog nuk­le­ar­nog pro­gra­ma, spre­man za otva­ra­nje no­vog gos­po­dar­skog po­glav­lja.

Po­ru­ka je to iran­skog pred­sjed­ni­ka Ha­ssa­na Ro­uha­ni­ja ko­ji je od­mr­za­va­nje od­no­sa s europ­skim zem­lja­ma za­po­čeo po­čet­kom tjed­na di­plo­mat­skim po­sje­tom Ita­li­ji ko­ja je re­zul­ti­ra­la ugo­vo­ri­ma vri­jed­ni­ma pre­ko 45 mi­li­jar­di eura.

U Ri­mu je ovom pri­li­kom sklop­lje­no 14 ugo­vo­ra o su­rad­nji ovih dvi­ju ze­ma­lja ukup­ne vri­jed­nos­ti oko 17 mi­li­jar­di eura, pre­ni­je­la je iran­ska dr­žav­na in­for­ma­tiv­na agen­ci­ja IRNA.

Po­sao i za vlas­ni­ka Že­lje­za­re

Me­đu nji­ma se na­la­zi ugo­vor sklop­ljen s ta­li­jan­skom gru­pa­ci­jom Da­ni­eli ko­ja se ba­vi pro­izvod­njom če­li­ka i stro­je­va te pre­ra­dom me­ta­la, vri­je­dan 5,7 mi­li­jar­di eura ko­jim će Iran ops­kr­bi­ti te­škim stro­je­vi­ma i dru­gom opre­mom. Da­ni­eli je poz­nat i u Hr­vat­skoj, jer je 2013. go­di­ne ulo­žio 25 mi­li­ju­na eura u si­sač­ku Že­lje­za­ru. Re­uters je pre­nio vi­jest o ugo­vo­ru iz­me­đu Ira­na i ta­li­jan­ske kom­pa­ni­je za us­lu­ge u naf­t­nom sek­to­ru Sa­ipem, vri­jed­nom iz­me­đu 3,6 i 4,6 mi­li­jar­di eura, o grad­nji pli­no­vo­da.

Iran­ski me­di­ji na­vo­de i ugo­vor s in­že­njer­skom vo­do­vod­nom kom­pa­ni­jom, Con­dot­te d’Acqua, vri­je­dan oko če­ti­ri mi­li­jar­de eura. “Pot­pi­sa­li smo pr­ve spo­ra­zu­me i mo­že se re­ći da smo na po­čet­ku du­gog pu­ta”, ko­men­ti­rao je ta­li­jan­ski pre­mi­jer Mat­teo Ren­zi. Ren­zi sma­tra da je na­kon pos­tig­nu­tog spo­ra­zu­ma o nuk­le­ra­nom na­oru­ža­nju mo­gu­će pos­ti­ći i spo­ra­zum po pi­ta­nju iran­skog od­no­sa pre­ma Si­ri­ji.

Eko­nom­ski su pre­go­vo­ri, us­pr­kos di­plo­mat­skom iz­a­zo­vu kao što je spo­me­nu­ta Si­ri­ja, nas­tav­lje­ni ne­ko­li­ko da­na kas­ni­je i u Pa­ri­zu. Od po­seb­ne je važ­nos­ti do­go­vor sklop­ljen iz­me­đu fran­cu­ske iz­voz­no­kre­dit­ne gru­pe Co­fa­ce i iran­ske sre­diš­nje ban­ke, ko­ji je iran­ski mi­nis­tar in­dus­tri­je Mo­ham­mad Re­za Ne­mat­za­deh na­zvao ko­ra­kom u pra­vom smje­ru. Ira­nu u ovoj fa­zi iz­la­ska iz iz­o­la­ci­je tre­ba­ju do­bre me­đu­na­rod­ne eko­nom­ske ve­ze, pa je Ro­uha­ni u Pa­ri­zu s Bo­uygu­esom, jed­nom od naj­ve­ćih svjet­skih gra­đe­vin­skih kom­pa­ni­ja, do­go­vo­rio grad­nju pro­du­žet­ka me­đu­na­rod­ne zrač­ne lu­ke u Te­he­ra­nu, što uklju­ču­je i su­rad­nju s fran­cu­skim zrač­nim ope­ra­te­rom ADPom.

S fran­cu­skom gra­đe­vin­skom kom­pa­ni­jom Vin­ci sklop­ljen je ugo­vor o grad­nji no­vih ter­mi­na­la u zrač­nim lu­ka­ma u Isfa­ha­nu i Ma­sha­du. Na tr­ži­štu su sad po­nov­no dos­tup­ne i iran­ske za­li­he naf­te, što bi mo­glo utje­ca­ti i na ci­je­ne na svjet­skom tr­ži­štu, a me­đu pr­vim kup­ci­ma bi­la je fran­cu­ska naf­t­na kom­pa­ni­ja To­tal ko­ja je ovaj tje­dan pris­ta­la na kup­nju oko 200.000 ba­re­la si­ro­ve iran­ske naf­te.

Dva ključ­na ugo­vo­ra

Za­nim­lji­vo je da su se dva ugo­vo­ra sklop­lje­na u Fran­cu­skoj po­ka­za­la ključ­ni­ma ne sa­mo za Iran već i za dru­gu stra­nu. Vo­de­ći iran­ski pro­izvo­đač au-

OD PO­SEB­NE JE VAŽ­NOS­TI DO­GO­VOR SKLOP­LJEN

IZ­ME­ĐU FRAN­CU­SKE IZ­VOZ­NO-KRE­DIT­NE ZA­DRU­GE I IRAN­SKE SRE­DIŠ­NJE BAN­KE

to­mo­bi­la Iran Kho­dro (IKCO), s Pe­uge­otom je sklo­pio ugo­vor o mo­der­ni­za­ci­ji tvor­ni­ce ko­ja bi s pro­izvod­njom kre­nu­la sre­di­nom 2017. go­di­ne. Po­čet­ni plan je pro­izvod­nja 200.000 vo­zi­la mo­de­la Pe­uge­ot 208, 2008 te 301, za što je Pe­uge­ot pre­dvi­dio ula­ga­nje od 400 mi­li­ju­na eura na raz­dob­lje od pet go­di­na.

Pe­uge­otu bi iz­la­zak na atrak­tiv­no iran­sko tr­ži­šte ko­je bro­ji 78 mi­li­ju­na lju­di omo­gu­ćio na­dok­na­du gu­bi­ta­ka iz 2012. kad je kom­pa­ni­ja iz­gu­bi­la 10 pos­to svjet­skih is­po­ru­ka. Dru­gi ugo­vor, onaj s europ­skim pro­izvo­đa­čem Air­bu­som o kup­nji 118 zra­ko­plo­va mo- de­la A320, A330 te A3501000 za 27 mi­li­jar­di eura, Ira­nu će omo­gu­ći­ti ob­no­vu i mo­der­ni­za­ci­ju vlas­ti­te zrač­ne flo­te, a Air­bu­su će osi­gu­ra­ti pred­nost u od­no­su na ame­rič­kog ri­va­la Bo­ein­ga.

Fran­cu­ski su po­li­ti­ča­ri is­pr­va bi­li skep­tič­ni, ali je Ro­uha­ni za­uzeo po­zi­ci­ju po­sred­ni­ka u smi­ri­va­nju bli­sko­is­toč­nih su­ko­ba, što je fran­cu­sku vla­du ko­ja se još opo­rav­lja od ne­dav­nih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da ohra­bri­lo na su­rad­nju.

RE­UTERS

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Iran Ai­ra Far­had Par­va­resh i šef Air­bu­sa Fa­bri­ce Bre­gi­er sklo­pi­li su ugo­vor

o kup­nji zra­ko­plo­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.