‘Do­bio’ poslodavce do­la­skom u gos­te i naj­a­va­ma

Rav­no u HUP No­vi mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva naj­a­vio bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju i an­ga­žman lju­di iz MVP-a

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po­zi­tiv­nim su zna­kom pos­lo­dav­ci oci­je­ni­li pr­vi ko­rak mi­nis­tra po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ka Hor­va­ta: umjes­to do­sa­daš­nje prak­se da mi­nis­tar po­zi­va na upoz­na­va­nje k se­bi u Mi­nis­tar­stvo, on sam do­šao je na pred­stav­lja­nje u Hr­vat­sku udru­gu pos­lo­da­va­ca (HUP). Na bo­ljoj ko­mu­ni­ka­ci­ji Hor­vat ka­ni po­ra­di­ti, što je i is­tak­nuo na sas­tan­ku u pe­tak s vod­stvom HUPa, pred­sjed­ni­com Gor­da­nom De­ra­njom, gl. di­rek­to­rom Da­vo­rom Ma­je­ti­ćem, pred­sjed­ni­kom NOa Bran­kom Ro­glićm te pred­stav­ni­ci­ma HUPU­dru­ge ma­lih i sred­njih po­du­zet­ni­ka Pe­trom Lo­vri­ćem, Iva­nom Bra­či­ćem, Lju­bi­com Vu­grek i An­ny Bru­sić. “Do­sad je ko­mu­ni­ka­ci­ja iz­me­đu Mi­nis­tar­stva i HUPa, ko­mo­ra te agen­ci­ja i ins­ti­tu­ci­ja bi­la vr­lo sla­ba, iz­os­ta­ja­la je i raz­mje­na in­for­ma­ci­ja iz­me­đu mi­nis­tar­sta­va. Ka­ko tek za ma­nji broj pro­pi­sa bit­nih za po­du­zet­nič­ko okru­že­nje glav­nu ri­ječ vo­di Mi­nis­tar­stvo po­du­zet­ni­šva, bo­lja ko­or­di­na­ci­ja i mo­bil­nost ad­mi­nis­tra­ci­je bit će važ­ni”, ka­že na­kon sas­tan­ka Lo­vrić. Me­đu no­vos­ti­ma ko­ji­ma Hor­vat ka­ni po­bolj­ša­ti pro­tok in­for­ma­ci­ja jest pre­se­lje­nje u njegov re­sor ne­kih za­pos­le­ni­ka iz Mi­nis­tar­stva vanj­skih pos­lo­va ko­ji se ba­ve gos­po­dar­skom di­plo­ma­ci­jom. Hor­vat i pos­lo­dav­ci slo­ži­li su se da su pre­nor­mi­ra­nost i prav­na ne­si­gur­nost je­dan od glav­nih utega. Su­ra­đi­vat će i na iz­ra­di re­gis­tra da­va­nja ko­ja ko­če po­du­zet­niš­tvo.

RO­BERT ANIĆ/PIX

Mi­nis­tar po­du­zet­niš­tva i obr­ta Dar­ko Hor­vat

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.