U Ja­dran tre­ba ulo­ži­ti 301 mil. ku­na

Stra­te­ški plan Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja je za tu­ris­tič­ku tvrt­ku ko­ris­ni­ja od kla­sič­ne pro­da­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Ucrik­ve­nič­ki Ja­dran do 2025. go­di­ne tre­ba ulo­ži­ti oko 301,3 mi­li­ju­na ku­na ka­ko bi se svi objek­ti po­di­gli za zvjez­di­cu ili dvi­je, po­ras­tao pri­hod za 146 pos­to na 152 mi­li­ju­na ku­na, EBITDA sa sa­daš­njih 8 mi­li­ju­na ku­na na 57 mi­li­ju­na ku­na, a ukup­na vri­jed­nost Ja­dra­na sa sa­daš­njih 155,1 mi­li­ju­na na 492 mi­li­ju­na ku­na. Pre­dvi­đa se to u Stra­te­škom pos­lov­nom pla­nu druš­tva za raz­dob­lje 2016–2025. ko­jeg je za Ja­dran iz­ra­dio Horwath HTL. Mi­ros­lav Dra­gi­če­vić iz Horwat­ha po­jaš­nja­va za­što je za Ja­dran do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja bo­lji mo­del pro­mje­ne vlas­nič­ke struk­tu­re od pro­da­je.

“Na­kon iz­la­ska iz ste­ča­ja Upra­va Ja­dra­na sta­bi­li­zi­ra­la je pos­lo­va­nje, ali je to i da­lje pot­ka­pi­ta­li­zi­ra­na tvrt­ka s ve­li­kim po­ten­ci­ja­lom, i kla­sič­nom pro­da­jom ne mo­že se pos­ti­ći re­al­na vri­jed­nost tvrt­ke. Do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja osi­gu­ra­va du­go­roč­nu sta­bil­nost tvrt­ke, što jam­či ula­zak ins­ti­tu­ci­onal­nog ili pri­vat­nog inves­ti­to­ra u vlas­nič­ku struk­tu­ru. Ti­me se osi­gu­ra­va iz­ra­van unos ka­pi­ta­la u tvrt­ku. Kod kla­sič­ne pro­da­je, no­vac bi za­vr­šio u dr­žav­nom pro­ra­ču­nu i tvrt­ka od nje­ga ne bi ima­la ve­li­ke ko­ris­ti”, ka­že Dra­gi­če­vić. Pre­ma pla­nu, do 2021. go­di­ne 69 pos­to smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta Ja­dra­na ima­lo bi 4 zvjez­di­ce. Tre­nut­no je u ti­je­ku inves­ti­cij­ski cik­lus u vri­jed­nos­ti 28,4 mi­li­ju­na ku­na u objek­ti­ma Omo­ri­ka i Va­ra­ždin ko­jim će se ka­te­go­ri­za­ci­ja ho­te­la po­di­ći na ra­zi­nu 4 zvjez­di­ce, a ho­tel Va­ra­ždin po­zi­ci­oni­rat će se kao lje­či­liš­ni ho­tel.

Pla­nom se pre­dvi­đa i utje­caj ra­zvo­ja Ja­dra­na na gos­po­dar­stvo crik­ve­nič­ke ri­vi­je­re i Kvar­ne­ra pro­sječ­nim go­diš­njim do­pri­no­som BDPu od 117 mi­li­ju­na ku­na do 2025. go­di­ne, uz ge­ne­ri­ra­nje 617 rad­nih mjes­ta.

PD

U ti­je­ku inves­ti­cij­ski cik­lus u vri­jed­nos­ti 28,4 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.