Tur­ci osva­ja­ju Sr­bi­ju, do­sad ulo­ži­li 110 mi­li­ju­na $

Part­ne­ri Tur­ski inves­ti­tor so­ko­va naj­a­vio otva­ra­nje tvor­ni­ce voć­nih so­ko­va za iz­voz

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U SR­BI­JI TRE­NUT­NO RA­DI TRI­DE­SE­TAK TUR­SKIH KOM­PA­NI­JA, A ZA­IN­TE­RE­SI­RA­NI SU I ZA CES­TO­GRAD­NJU JER IMA­JU DO­BRE GRA­ĐE­VIN­SKE KOM­PA­NI­JE

Sr­bi­ja ina­če pro­izvo­di zna­čaj­ne ko­li­či­ne vo­ća i ima zna­čaj­no is­kus­tvo, ali pos­to­je veliki ne­isko­ri­šte­ni po­ten­ci­ja­li

Tur­ci po­nov­no osva­ja­ju Sr­bi­ju, ali ovog pu­ta inves­ti­ci­ja­ma broj­nih svo­jih kom­pa­ni­ja. Kra­jem proš­log tjed­na sr­p­ska mi­nis­tri­ca po­ljo­pri­vre­de Sne­ža­na Bo­go­sav­lje­vić Bo­ško­vić raz­go­va­ra­la je s tur­skim ve­le­pos­la­ni­kom Meh­me­tom Ke­ma­lom Bo­zayem, ko­ji ju je oba­vi­jes­tio o od­lu­ci tur­skog inves­ti­to­ra i pro­izvo­đa­ča voć­nih so­ko­va da ulo­ži u iz­grad­nju tvor­ni­ca u Sr­bi­ji.

To je sa­mo još jed­na u ni­zu tur­skih inves­ti­ci­ja u Sr­bi­ju po­s­ljed­njih go­di­na.

No­va tur­ska tvor­ni­ca ba­vi­la bi se pre­ra­dom vo­ća i pro­izvod­njom voć­nih so­ko­va, a ka­ko je re­kao Bo­zay, ri­ječ je o vr­lo zna­čaj­nom inves­ti­to­ru ko­ji ima ra­zvi­je­nu dis­tri­bu­cij­sku mre­žu ne sa­mo u Tur­skoj, već i u Eu­ro­pi i svi­je­tu.

Sr­bi­ja i Tur­ska ina­če ima­ju pri­lič­no do­bre po­li­tič­ke i di­plo­mat­ske od­no­se, što va­ži, ka­ko se is­ti­če u sr­p­skim me­di­ji­ma, pri­je sve­ga za pre­mi­je­re Vu­či­ća i Da­vu­toğlua, a ti­me i za dvi­je zem­lje na svim ra­zi­na­ma, što je, me­đu os­ta­lim, uro­di­lo zna­čaj­nim inves­ti­ra­njem Tur­ske u sr­p­sko gos­po­dar­stvo.

No­va rad­na mjes­ta

Naj­av­lje­na tur­ska inves­ti­ci­ja u pro­izvod­nju voć­nih so­ko­va, od ve­li­kog je zna­ča­ja, pi­še Blic, ne sa­mo zbog po­di­za­nja pre­ra­đi­vač­kih ka­pa­ci­te­ta u Sr­bi­ji i po­ve­ća­nja iz­vo­za go­to­vih pro­izvo­da s vi­šom fa­zom pre­ra­de, već i zbog otva­ra­nja no­vih rad­nih mjes­ta, kao i si­gur­nog pla­sma­na pro­izvo­da sr­p­skih vo­ća­ra. Sr­bi­ja pro­izvo­di zna­čaj­ne ko­li­či­ne vo­ća, ali pos­to­je ne­isko­ri­šte­ni po­ten­ci­ja­li za nji­ho­vo po­ve­ća­nje.

Uz tra­di­ci­ju u vo­ćar­skoj pro­izvod­nji i do­brih kli­mat­skih uvje­ta, pred­nos­ti Sr­bi­je vi­de se i u is­kus­tvu u pro­izvod­nji vo­ća i voć­nih so­ko­va, te da sva­ka no­va inves­ti­ci­ja u pre­ra­đi­vač­ke ka­pa­ci­te­te vo­ća u Sr­bi­ji pa­da na plod­no tlo. U Sr­bi­ji se pro­sječ­no pro­izve­de 1,6 mi­li­ju­na to­na svje­žeg vo­ća što či­ni oz­bilj­nu si­ro­vin­sku ba­zu za pre­ra­du tih pro­izvo­da, a sa­mo oko 20 pos­to pro- iz­ve­de­nog vo­ća pre­ra­di se u go­to­ve pro­izvo­de.

U sr­p­sko gos­po­dar­stvo Tur­ska je do­sad ulo­ži­la 110 mi­li­ju­na do­la­ra, a u Gos­po­dar­skoj ko­mo­ri Sr­bi­je sma­tra­ju da ima pros­to­ra za mno­go vi­še.

Proš­le go­di­ne tur­ska Halk ban­ka ku­pi­la je 76,74% di­oni­ca Ča­čan­ske ban­ke za 10,1 mi­li­ju­na eura, kom­pa­ni­ja Jeanci pre­uze­la je Tvornicu tek­s­ti­la u Krup­nju, dok je Tek­las Automotive ugo­vo­rio iz­grad­nju tvor­ni­ce auto­di­je­lo­va u Vla­di­či­nom Ha­nu. Na­jav­lje­no je još ne­ko­li­ko tur­skih ula­ga­nja. Ta­ko tur­ski Iti­mat pla­ni­ra iz­grad­nju mlje­ka­re u Šap­cu, u ko­ju će ulo­ži­ti 4 mi­li­ju­na eura, u is­tom gra­du kom­pa­ni­ja Pa­mir­co že­li ulo­ži­ti mi­li­jun eura u pre­ra­da dr­va, Be­ko Bal­kans, poz­na­ti pro­izvo­đač ku­ćan­skih ure­đa­ja, pla­ni­ra za­pos­li­ti 100 oso­ba, a tek­s­til­na tvrt­ka As­ter Tek­s­til za­pos­lit će 500 rad­ni­ka u Ni­šu.

Ra­de za Ver­sa­ce

Sa­mo 2015. go­di­ne ukup­na rob­na raz­mje­na iz­me­đu Sr­bi­je i Tur­ske iz­no­si­la je oko mi­li­jar­du eura. “Tur­ci­ma je SrŠi­re­nje bi­ja u po­s­ljed­nje vri­je­me za­nim­lji­va za­to što iz nje mo­gu la­ko do­ći do ne­kih tr­ži­šta, po­put ru­skog, na ko­ji­ma Sr­bi­ja ima bes­ca­rin­ski i pov­la­šte­ni pris­tup, što im olak­ša­va pla­si­ra­nje ro­be”, ka­žu u Gos­po­dar­skoj ko­mo­ri Sr­bi­je.

Sva­ka­ko, jed­na od naj­važ­ni­jih tur­skih inves­ti­ci­ja u Sr­bi­ji je ona kom­pa­ni­je Jeanci iz Is­tan­bu­la u tek­s­til­ne tvor­ni­ce u Krup­nju i Le­skov­cu, što ne ču­di jer je Tur­ska naj­ve­ći europ­ski pro­izvo­đač tek­s­ti­la.

Kom­pa­ni­ja Jeanci pro­izvo­di odje­ću od je­an­sa za poz­na­te svjet­ske bren­do­ve, kao što su Ca­val­li i Ver­sa­ce, a pla­ni­ra za­ku­pi­ti ili ku­pi­ti još je­dan pos­lov­ni objekt.

Iz­bir­lji­vi ula­ga­či

Eko­no­mist Mah­mut Bu­ša­tli­ja ka­že da je Tur­ska u eks­pan­ziv­nom ra­zvo­ju i da su u Sr­bi­ji za­in­te­re­si­ra­ni za odre­đe­ne gos­po­dar­ske gra­ne. “Iz­bir­lji­vi su ka­da raz­ma­tra­ju ula­ga­nja u Sr­bi­ju, pa čes­to ci­lja­ju ona mjes­ta ko­ja će bi­ti od zna­ča­ja za is­lam­sku za­jed­ni­cu”, ka­že Bu­ša­tli­ja.

Tur­ska je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za­in­te­re­si­ra­na za grad­nju ces­ta u Sr­bi­ji, jer ima­ju do­bre gra­đe­vin­ske kom­pa­ni­je. U Sr­bi­ji tre­nut­no ra­di tri­de­se­tak tur­skih kom­pa­ni­ja.

TUR­CI­MA JE SR­BI­JA ZA­NIM­LJI­VA ZA­TO ŠTO IZ NJE MO­GU LA­KO DO­ĆI DO NE­KIH TR­ŽI­ŠTA, PO­PUT RU­SKOG, NA KO­JI­MA SR­BI­JA IMA BES­CA­RIN­SKI I POV­LA­ŠTE­NI PRIS­TUP

Tur­ci su iz­bir­lji­vi ka­da raz­ma­tra­ju ula­ga­nja u Sr­bi­ju, pa čes­to ci­lja­ju ona m

FOTOLIA

mjes­ta ko­ja će bi­ti od zna­ča­ja za is­lam­sku za­jed­ni­cu, tvr­de u Sr­bi­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.