Iz­voz voj­ne in­dus­tri­je BiH do­seg­nut će 160 mil. €

Pro­da­ja oruž­ja Na­mjen­ska in­dus­tri­ja, ko­ja stal­no ras­te, je­dan je od sek­to­ra ko­ji os­tva­ru­ju naj­bo­lje re­zul­ta­te u vanj­skoj tr­go­vi­ni

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na­mjen­ska in­dus­tri­ja u BiH je­dan je od pet sek­to­ra u ko­jem se os­tva­ru­ju naj­bo­lji re­zul­ta­ti u vanj­skoj tr­go­vi­ni. Pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva vanj­ske tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa BiH, u 2015. go­di­ni za iz­voz voj­ne opre­me, na­oru­ža­nja i pro­izvo­da dvoj­ne na­mje­ne iz­da­no je iz­voz­nih do­zvo­la u iz­no­su 310,000.000 eura, što je dvos­tru­ko vi­še u od­no­su na 2014. go­di­nu.

Mir­ko Ša­ro­vić, za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Vi­je­ća mi­nis­ta­ra i mi­nis­tar vanj­ske tr­go­vi­ne i eko­nom­skih od­no­sa BiH, ka­že da je ri­ječ o sek­to­ru ko­ji bi­lje­ži sta­lan rast.

Ša­ro­vić se na­da da će iz­voz voj­ne opre­me i oruž­ja do­seg­nu­ti naj­ma­nje 55 do 60 pos­to od iz­no­sa na­ve­de­nog u iz­voz­nim do­zvo­la­ma, od­nos­no da će u vanj­sko­tr­go­vin­skoj bi­lan­ci BiH iz­voz tih pro­izvo­da iz­no­si­ti vi­še od 160,000.000 eura jer do­zvo­le vri­je­de go­di­nu da­na. Ša­ro­vić je pod­sje­tio da je od­nos uvo­za i iz­vo­za u tom po­dru­čju je­dan pre­ma če­ti­ri, do­da­ju­ći da će re­sor­no mi­nis­tar­stvo kom­pa­ni­ja­ma u sek­to­ru voj­ne in­dus­tri­je pru­ži­ti svu po­treb­nu po­moć. Ša­ro­vić je na­veo da je po­kre­nu­ta pro­ce­du­ra za do­no­še­nje za­ko­na o vanj­sko­tr­go­vin­skom pro­me­tu voj­ne opre­me i na­oru­ža­nja, a po­seb­no za­ko­na ko­ji se ti­če pro­izvo­da dvoj­ne na­mje­ne. Na­mje­ra je da se pro­ce­du­re za do­bi­va­nje iz­voz­nih i uvoz­nih do­zvo­la skra­te na po­la, umjes­to 60 na 30 da­na, ka­ko bi BiH kom­pa­ni­je bi­le kon­ku­rent­ne.

Dža­hid Mu­rat­be­go­vić, v.d. di­rek­to­ra Ig­ma­na iz Ko­nji­ca, re­kao je da je ta kom­pa­ni­ja 2015. za­vr­ši­la sa 101,000.000 KM pri­ho­da, od če­ga oko 90,000.000 KM u iz­vo­zu. Mu­ne­ve­ra Fo­čo, di­rek­to­ri­ca UNIS – Gi­nexa iz Go­ra­žda, rek­la je da oče­ki­va­ni pri­hod te tvrt­ke za 2015. go­di­nu iz­no­si oko 30,000.000 KM, od če­ga je 80 pos­to os­tva­re­no iz­vo­zom na stra­na tr­ži­šta.

PRO­CE­DU­RA ZA DO­BI­VA­NJE IZ­VOZ­NIH DO­ZVO­LA SKRA­TIT ĆE SE SA 60 NA 30 DA­NA KA­KO BI BIH KOM­PA­NI­JE IZ VOJ­NE IN­DUS­TRI­JE BI­LE KON­KU­RENT­NI­JE

PD

Ig­man 90 pos­to pri­ho­da os­tva­ru­je u iz­vo­zu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.