Naf­t­na igra ži­va­ca Ru­si­je i S. Ara­bi­je

Iš­če­ki­va­nje Ho­će li bi­ti sma­nje­nja pro­izvod­nje?

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Ru­ske naj­a­ve o mo­guć­nos­ti sas­tan­ka de­man­ti­rao je OPEC, pa ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da Ru­si­ja pu­šta prob­ne ba­lo­ne

Or­ga­ni­za­ci­ja ze­ma­lja­izvoz­ni­ca naf­te (OPEC) de­man­ti­ra­la je mo­guć­nost sas­tan­ka s ru­skim mi­nis­trom ener­ge­ti­ke Alek­san­drom No­va­kom ko­ji je u in­ter­v­juu Blo­om­ber­gu iz­ja­vio da je spre­man raz­go­va­ra­ti o sma­nje­nju pro­izvod­nje naf­te. Ru­ska agen­ci­ja In­ter­fax pre­ni­je­la je in­for­ma­ci­ju da je Sa­udij­ska Ara­bi­ja na sas­tan­ku OPECa pred­lo­ži­la sma­nje­nje pro­izvod­nje naf­te za pet pos­to, što je Vi­je­će za su­rad­nju arap­skih ze­ma­lja Za­lje­va, u ko­jem je Sa­udij­ska Ara­bi­ja naj­u­tje­caj­ni­ja čla­ni­ca - de­man­ti­ra­lo.

No­va­ko­ve naj­a­ve i In­ter­faxo­va in­for­ma­ci­ja u če­t­vr­tak su po­di­gli ci­je­nu ba­re­la Brent naf­te za 8,3 pos­to na 33,89 do­la­ra po barelu, dok je u pe­tak pri­je­pod­ne za­bi­lje­žen i no­vi rast od 1,4 pos­to te ci­je­na od 34,36 do­la­ra po barelu. “Mo­gu­će je da Ru­si­ja za­pra­vo is­pi­tu­je ka­ko će OPEC re­agi­ra­ti na ide­ju o re­za­nju pro­izvod­nje”, sma­tra Ja­son Bor­doff, di­rek­tor Cen­tra za glo­bal­ne ener­get­ske po­li­ti­ke na Sve­uči­li­štu Co­lum­bia i biv­ši vi­so­ki duž­nos­nik za naf­tu u Bi­je­loj ku­ći.

S jed­ne je stra­ne Sa­udij­ska Ara­bi­ja ko­ja je, kao ze- mlja s ti­tu­lom naj­ve­će svjet­ske iz­voz­ni­ce si­ro­ve naf­te ko­ja dr­ži če­t­vr­ti­nu svjet­skih za­li­ha, spo­sob­na iz­dr­ža­ti po­vi­jes­no ni­sku ci­je­nu naf­te, a s dru­ge su zem­lje po­put Bra­zi­la, Ve­ne­zu­ele, Ek­va­do­ra i Azer­baj­dža­na ko­je ima­ju ma­nje šanse.

Pr­vi je pok­lek­nuo Azer­baj­džan. Ni­ska ci­je­na ba­re­la naf­te te slabljenje va­lu­te ma­na­ta pri­si­li­lo je tu dr­ža­vu na po­se­za­nje za ka­pi­tal­nim kon­tro­la­ma i na­me­ta­nje po­re­za od 20 pos­to na iz­voz u stra­noj va­lu­ti. Agen­ci­je za kre­dit­ni rej­ting sma­tra­ju da bi azer­baj­džan­ski pro­ra­čun ove go­di­ne mo­gao za­bi­lje­ži­ti ma­njak od 5,5 pos­to.

ZBOG NI­SKE CI­JE­NE NAF­TE VEĆ SU POKLEKNULE JAV­NE FINANCIJE AZER­BAJ­DŽA­NA KO­JI TRA­ŽI PO­MOĆ

RE­UTERS

Mi­nis­tar ener­ge­ti­ke Alek­san­dar No­vak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.