CROBEX u si­ječ­nju u znat­nom mi­nu­su

Loš start In­deks Za­gre­bač­ke bur­ze pr­vi ovo­go­diš­nji mje­sec za­klju­čio s pa­dom od 4,55 pos­to

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Na Za­gre­bač­koj su bur­zi pro­tek­lo­ga tjed­na in­dek­si bla­go oja­ča­li, os­tva­riv­ši do­bi­tak dru­gi tje­dan za­re­dom, no una­toč to­me si­je­čanj su za­vr­ši­li s gu­bit­kom ve­ćim od 4 pos­to.

CROBEX in­deks proš­lo­ga je tjed­na oja­čao 0,5 pos­to, na 1612 bo­da, a CROBEX10 za 0,34 pos­to, na 940 bo­do­va. Re­dov­ni pro­met iz­no­sio je 64,6 mi­li­ju­na ku­na, što je ot­pri­li­ke tri mi­li­ju­na ku­na ma­nje ne­go tje­dan da­na ra­ni­je. “U skla­du s oče­ki­va­nji­ma, ne­ga­tiv­na iz­ved­ba CROBEXa od po­čet­za­vr­ši­li ka go­di­ne sa­da je pre­ki­nu­ta, pa već dru­gi tje­dan za­re­dom stag­ni­ra­ju uz po­zi­ti­van pred­z­nak. No, i pro­tek­lo­ga tjed­na pro­me­ti su bi­li pri­lič­no skrom­ni, pa je u ci­je­lom si­ječ­nju pro­sječ­no dnev­no na bur­zi tr­go­va­no di­oni­ca­ma u vri­jed­nos­ti od osam mi­li­ju­na ku­na. La­ni je u to do­ba bi­lo 10 mi­li­ju­na, a prek­la­ni 11 mi­li­ju­na ku­na”, ka­že Ta­ja­na Štriga, mla­đa ana­li­ti­čar­ka u odje­lu Eko­nom­skih is­tra­ži­va­nja Hypo Al­pe Adria ban­ke.

Zbog oš­trog pa­da u pr­va dva tjed­na si­ječ­nja, in­dek­si su pr­vi ovo­go­diš­nji mje­sec sa znat­nim gu­bit­kom – CROBEX za 4,55 pos­to, a CROBEX10 za 4,9 pos­to. “Idu­ćih da­na oče­ku­je­mo slič­nu si­tu­aci­ju na bur­zi kao i pro­tek­la dva tjed­na. Prog­no­za za bur­zu je neutralna. Na­ime, dok je teh­nič­ka sli­ka ne­ga­tiv­na zbog to­ga što su krat­ko­roč­ni po­mič­ni pro­sje­ci CROBEXa is­pod du­go­roč­nih, fun­da­men­tal­na je po­zi­tiv­na. Ujed­no, Vla­da je naj­a­vi­la pri­va­ti­za­ci­ju dr­žav­nih po­du­ze­ća ka­ko bi pri­ku­pi­la 500 mi­li­ju­na eura u ovoj go­di­ni, što bi mo­glo oži­vje­ti tr­go­va­nje”, za­klju­ču­je Štriga. pd

D. V./PIXSELL

Sve ni­ži pro­met

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.