SA­MO­VO­LJA TR­GO­VA­CA ZA­ŠTI­TI­TI PRO­IZVO­ĐA­ČE PO UZO­RU NA BRI­TA­NI­JU

Tr­go­vi­na Za­peo za­kon o za­bra­ni zlo­upo­ra­be vla­da­ju­ćeg po­lo­ža­ja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BOŽICA BABIĆ

Pri­jed­log za­kon­skog ok­vi­ra hr­vat­ski su po­du­zet­ni­ci po­nu­di­li još la­ni, na po­te­zu su mi­nis­tri Da­vor Ro­mić i To­mis­lav Pa­ne­nić

Bri­tan­ski tr­go­vač­ki la­nac Tes­co ci­lja­no je ote­zao s is­pla­ta­ma svo­jim do­bav­lja­či­ma ka­ko bi uljep­šao vlas­ti­tu bi­lan­cu (u 2014. is­ka­zao je 263 mi­li­ju­na fun­ti do­bi­ti) te su ne­ki od njih mo­ra­li če­ka­ti i po dvi­je go­di­ne na mi­li­ju­ne fun­ti ko­je im je tr­go­vac du­go­vao.

Sa­mo je to je­dan de­talj iz iz­vješ­ća, objav­lje­nog proš­lo­ga tje­da­na, u ko­je­mu Chris­ti­ne Ta­con, pra­vo­bra­ni­te­lji­ca u re­gu­la­tor­nom ti­je­lu nad­lež­nom za poštovanje ko­dek­sa u tr­go­vi­na­ma pre­hram­be­nim pro­izvo­di­ma (GCA), oš­tro pro­zi­va naj­ve­ći bri­tan­ski la­nac su­per­mar­ke­ta da je oz­bilj­no pre­kr­šio za­kon ko­ji šti­ti do­bav­lja­če.

Tes­co je, osim jav­ne opo­me­ne i ru­še­nja ugle­da, iz­bje­gao kon­kret­ni­ju sank­ci­ju jer je do­bav­lja­či­ma odu­gov­la­čio s is­pla­tom u raz­dob­lju kad re­gu­la­tor ni­je imao pra­vo fi­nan­cij­ski kaž­nja­va­ti kom­pa­ni­je ko­je ne po­štu­ju za­kon. Nov­ča­no kaž­nja­va­nje GCA je odo­bre­no tek u trav­nju proš­le go­di­ne.

Eu­rop­ska je ko­mi­si­ja u sr­p­nju 2014. u Par­la­ment pus­ti­la Ko­mu­ni­ka­ci­ju o rje­ša­va­nju pro­ble­ma ne­po­šte­nih tr- go­vač­kih prak­si, ohra­bru­ju­ći nji­me čla­ni­ce da u svom na­ci­onal­nom ok­vi­ru pri­mje­re­no ure­de tu pro­ble­ma­ti­ku.

Od­bor za po­ljo­pri­vre­du EU u sr­p­nju 2015. kons­ta­ti­ra da je tek ne­ko­li­ko čla­ni­ca ko­je ne­ma­ju ni ko­deks ni za­kon kre­nu­lo u ak­ci­ju te od Ko­mi­si­je zah­ti­je­va da se na ra­zi­ni EU iz­a­be­re i pri­mi­je­ni naj­bo­lja prak­sa i od­mah su­ge­ri­ra da bi to mo­gao bi­ti mo­del ko­ji je na sna­zi u Uje­di­nje­nom Kra­ljev­s­tvu. Već u stu­de­no­me 2015. od­bor po­nov­no ak­tu­ali­zi­ra pro­blem i tra­ži od EK da u slu­ča­je­vi­ma u ko­ji­ma se ne­po­šte­ne tr­go­vač­ke prak­se mo­gu kaz­ni­ti ri­go­roz­no pri­mi­je­ni europ­sko pra­vo o tr­žiš­nom na­tje­ca­nju.

Od­bor ko­ji vo­di Phill Ho­gan pod­sje­ća EK na to da se “sa­mo pro­pi­si­ma o kar­te­li­ma ne mo­gu rje­ša­va­ti ne­po­šte­ne tr­go­vač­ke prak­se jer su ne­pri­mje­re­ni zbog to­ga jer teh­nič­ki zah­tje­vi za ‘dominantan po­lo­žaj’ ri­jet­ko mo­gu bi­ti is­pu­nje­ni iako ma­lo­pro­daj­ni tr­gov­ci u prak­si mo­gu ima­ti dominantan po­lo­žaj”. U Hr­vat­skoj se “ne­po­šte­na prak­sa” sus­tav­no gu­ra pod te­pih. Biv­ša Vla­da i re­sor­na mi­nis­tar­stva po­ljo­pri­vre­de i gos­po­dar­stva ni­su sa­ma ni­šta po­du­ze­la, ni­ti su pri­hva­ti­la ini­ci­ja­ti­vu 20ak tvrt­ki ko­je su an­ga­ži­ra­le i pla­ti­le eks­per­te prav­ne stru­ke te u ožuj­ku 2015. po­nu­di­le za­kon­ski ok­vir. U ne­koj la­di­ci pod već de­be­lim slo­jem pra­ši­ne on je do­če­kao i no­vu mi­nis­tar­sku gar­ni­tu­ru. Os­ta­je za vi­dje­ti ho­će li mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de Da­vor Ro­mić i To­mis­lav Pa­ne­nić, mi­nis­tar gos­po­dar­stva, ipak pri­hva­ti­ti po­nu­đe­nu su­rad­nju po­du­zet­ni­ka te za­kon pus­ti­ti u pro­ce­du­ru, ili će če­ka­ti da EK na­met­ne za­jed­nič­ku re­gu­la­ti­vu.

Pri­jed­log za­kon­skog ok­vi­ra ko­ji su po­li­ti­ča­ri­ma la­ni po­nu­di­li hr­vat­ski po­du­zet­ni­ci na­zvan je Za­kon o za­bra­ni zlo­upo­ra­be vla­da­ju­ćeg po­lo­ža­ja u tr­go­vi­ni po­ljo­pri­vred­nim i pre­hram­be­nim pro­izvo­di­ma na­me­ta­njem ne­pra­ved­nih tr­go­vin­skih uvje­ta. Po nje­mu u vla­da­ju­ćem po­lo­ža­ju mo­že bi­ti tr­go­vac ili s tr­žiš­nim udje­lom ve­ćim od 25 pos­to ili s pri­ho­dom iz­nad 500 mi­li­ju­na ku­na. Na­pla­ta nak­na­da za ka­lo, lom ili kra­đu s po­li­ca tr­go­vi­na, po­vra­tak ne­pro­da­nih pro­izvo­da, od­nos­no onih ko­ji­ma je is­te­kao rok va­lja­nos­ti, ne­pra­ved­ni su tr­go­vin­ski od­no­si i tr­gov­ci do­bav­lja­či­ma ne mo­gu na­me­ta­ti obve­zu pod­mi­ri­va­nja nas­ta­lih tro­ško­va, sto­ji u pri­jed­lo­gu za­ko­na.

PRO­PI­SI­MA O KAR­TE­LI­MA NE MO­GU SE RJE­ŠA­VA­TI NE­PO­ŠTE­NE TR­GO­VAČ­KE PRAK­SE, NE­PRI­MJE­RE­NI SU JER SE TEH­NIČ­KI ZAH­TJE­VI ZA ‘DOMINANTAN PO­LO­ŽAJ’ RI­JET­KO MO­GU IS­PU­NI­TI

FOTOLIA

Tes­co je pro­zvan zbog ug­nje­ta­va­nja do­bav­lja­ča, pro­izvo­đa­či u RH tek se na­da­ju prav­noj za­šti­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.