NI­KAD MA­NJE PRI­KUP­LJA­NJA KA­PI­TA­LA U VI­ŠE OD DE­SET­LJE­ĆA

BUR­ZE I FINANCIJE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - TO­MIS­LAV PILI

Pri­kup­lja­nje di­onič­kog ka­pi­ta­la u Eu­ro­pi pa­lo za 73 pos­to, a u SAD-u za 62 pos­to

Glo­bal­na tr­ži­šta ka­pi­ta­la ima­la su u si­ječ­nju naj­s­po­ri­ji start go­di­ne u vi­še od de­set­lje­ća. Na­ime, već se du­go ne pam­ti ta­ko ni­zak broj ini­ci­jal­nih jav­nih po­nu­da i iz­no­sa pri­kup­lje­nog ka­pi­ta­la. U SADu i Eu­ro­pi u si­ječ­nju je za­bi­lje­že­na sa­mo jed­na ini­ci­jal­na jav­na po­nu­da di­oni­ca (IPO) jer su kom­pa­ni­je, ali i ula­ga­či sve vi­še ne­po­vjer­lji­vi pre­ma hi­ro­vi­tim bur­za­ma. Pred­stav­nik “sta­rog kon­ti­nen­ta” je Ener­gi­ca Mo­tor, ta­li­jan­ski pro­izvo­đač elek­trič­nih mo­to­ci­ka­la ko­ji je pri­ku­pio 5,8 mi­li­ju­na do­la­ra dok je u Ame­ri­ci 31,6 mi­li­ju­na do­la­ra pri­kup­lje­no kroz ko­nver­zi­ju ban­kov­nog hol­din­ga PSB Hol­din­ga u kom­pa­ni­ju PB Ban­corp.

Ukup­no su pla­si­ra­nja vlas­nič­kog ka­pi­ta­la ko­je uklju­ču­je IPOe, se­kun­dar­ne jav­ne po­nu­de i ko­nver­ti­bil­ne obvez­ni­ce u Eu­ro­pi u si­ječ­nju pa­la na go­diš­njoj ra­zi­ni za 73 pos­to na 3,6 mi­li­jar­di do­la­ra, a u Ame­ri­ci 62 pos­to na 6,1 mi- li­jar­di do­la­ra, na­vo­di Fi­nan­ci­al Ti­mes po­zi­va­ju­ći se na po­dat­ke De­alo­gi­ca. Je­di­na svi­je­tla toč­ka na bur­zov­nom glo­bu­su su ki­ne­ske kom­pa­ni­je, una­toč si­je­čanj­skom po­to­nu­ću ta­moš­njih bur­zi za pre­ko 20 pos­to. Na­ime, ki­ne­ske kom­pa­tak­vom ni­je pri­ku­pi­le su 19,7 mi­li­jar­di do­la­ra, po­naj­vi­še kroz se­kun­dar­ne po­nu­de di­oni­ca. To je ujed­no i dru­gi naj­bo­lji mje­sec ko­ji pam­ti ki­ne­sko tr­ži­šte ka­pi­ta­la na­kon ruj­na 2007. ka­da je pri­kup­lje­no go­to­vo 22 mi­li­jar­de do­la­ra. Ana­li­ti­ča­ri uz­rok sko­ku vi­de u či­nje­ni­ci da se­kun­dar­ne jav­ne po­nu­de u Ki­ni ne tra­že to­li­ko “pa­pi­ro­lo­gi­je” kao IPOi. Ni­šta bo­lja su­tu­aci­ja ni­je bi­la ni na glo­bal­nom obvez­nič­kom tr­ži­štu.

U si­ječ­nju je pla­si­ra­no sve­ga 416 mi­li­jar­di do­la­ra vri­jed­nih obvez­ni­ca, što je naj­ma­nje od 2002. go­di­ne, po­ka­zu­ju po­da­ci Thom­son Re­uter­sa. Me­đu­tim, pre­ko de­set pos­to tog iz­no­sa od­no­si se na sa­mo jed­nu tran­sak­ci­ju di­vov­sko obvezničko iz­da­nje pi­var­ske kom­pa­ni­je An­he­userBus­ch InBev od 46 mi­li­jar­di do­la­ra. Od ukup­nog iz­no­sa, za 32 pos­to udje­la zas­luž­no je za­du­ži­va­nje dr­ža­va i vla­di­nih agen­ci­ja, što je nji­hov naj­vi­ši udjel u vi­še od de­set go­di­na. Na tr­ži­štu “junk” obvez­ni­ca pri­kup­lje­no je 10,4 mi­li­jar­di do­la­ra u 18 tran­sak­ci­ja, naj­ma­nje od 2009. go­di­ne.

RE­UTERS

Naj­s­po­ri­ji start go­di­ne pri­pi­su­je se hi­ro­vi­tos­ti

bur­zi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.