ZA­BO­RA­VI­LI IMO­VIN­SKE KAR­TI­CE

Iz­nad za­ko­na ZAS­TUP­NI­CI ////

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

De­vet sa­bor­skih zas­tup­ni­ka ko­ji su na duž­nost stu­pi­li 28. pro­sin­ca proš­le go­di­ne još uvi­jek ni­je pod­ni­je­lo svo­je imo­vin­ske kar­ti­ce, za što su ima­li za­kon­ski rok od 30 da­na, obja­vi­la je pred­sjed­ni­ca Po­vje­rens­tva za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa Da­li­ja Ore­ško­vić. Ore­ško­vić pod­sje­ća da za­kon ka­že da pri­je pod­no­še­nja iz­vješ­ća oni ne mo­gu pri­mi­ti pla­ću za duž­nost ko­ju ob­na­ša­ju, no ne že­li ot­kri­ti ko­jih se de­vet zas­tup­ni­ka ra­di. Ne­sa­vjes­ni će zas­tup­ni­ci do­bit će po­ziv da u idu­ćih 15 da­na is­pu­ne kar­ti­ce, u su­prot­nom ih če­ka­ju kaz­ne od dvi­je do 40 ti­su­ća ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.