U ma­ri­na­ma la­ni 4% vi­še no­će­nja, naj­vi­še na­uti­ča­ra ugos­ti­li Tur­ci

Ula­žu još Po pro­me­tu pr­va Ma­ri­na Dal­ma­ci­ja, u sas­ta­vu Do­gus gru­pe, ko­ja on­dje otva­ra bar od 10 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

U Ma­ri­ni Se­get Do­nji bi­lje­že 233 ti­su­će no­će­nja, sli­je­dje ACI-je­ve ma­ri­ne Split, Tro­gir, te Ši­be­nik, gdje je bi­lo 145 ti­su­ća no­će­nja

Iako je zbog iz­u­zet­no sta­bil­nih vre­men­skih uvje­ta proš­log lje­ta znat­no ve­ći broj na­uti­ča­ra no­ćio u uva­la­ma, od­nos­no rje­đe je tre­ba­lo tra­ži­ti uto­či­šta ma­ri­na, u hr­vat­skim ma­ri­na­ma os­tva­ren je rast u bro­ju gos­ti­ju, ali i no­će­nji­ma. U 2015. ta­ko je, ka­žu pre­li­mi­nar­ni po­da­ci Mi­nis­tar­stva po­mor­stva, os­tva­re­no ukup­no 2,47 mi­li­ju­na no­će­nja, što je go­to­vo če­ti­ri pos­to vi­še ne­go u go­di­ni pri­je.

Naj­ja­či pro­met od 285 ti­su­ća no­će­nja os­tva­ri­la je naj­ve­ća hr­vat­ska Ma­ri­na Dal­ma­ci­ja u Su­ko­ša­nu, u sas­ta­vu DMa­rin Do­gus gru­pe. Sli­je­de Ma­ri­na Se­get Do­nji s 233 ti­su­će no­će­nja, ACIje­ve ma­ri­ne Split, Tro­gir, te Ši­be­nik, gdje je bi­lo 145 ti­su­ća no­će­nja. U Hr­vat­skoj se la­ni od­ma­ra­lo oko 362 ti­su­će na­utič­kih gos­ti­ju, što je 20tak ti­su­ća gos­to­ju vi­še ne­go u go­di­ni ra­ni­je, od če­ga 24 ti­su­će do­ma­ćih. Iako struk­tu­ra po zem­lja­ma još ni­je obra­đe­na, tra­di­ci­onal­no naj­broj­ni­ji na­uti­ča­ri do­la­ze iz Aus­tri­je, Nje­mač­ke, Ita­li­je i Slo­ve­ni­je te Ve­li­ke Bri­ta­ni­je. Pri­hod os­tva­ren od nau- ti­ke ta­ko­đer još ni­je poz­nat, no zbog ne­što ve­ćeg bro­ja no­će­nja i po­di­za­nja kva­li­te­te na­kon inves­ti­ci­ja mo­glo bi se oče­ki­va­ti da pre­ma­ši onaj iz 2014. go­di­ne, kad je na­utič­ki sek­tor utr­žio ukup­no 716,6 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da (plus od 4,4 pos­to).

Hr­vat­ska tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca (HTZ) na­utič­ku po­nu­du ne­dav­no je pred­sta­vi­la na saj­mu Bo­ot u Dü­ssel­dor­fu s po­ja­ča­nim pro­mo­tiv­nim ak­tiv­nos­ti­ma, uklju­ču­ju­ći i pre­zen­ta­ci­ju no­vog ko­mu­ni­ka­cij­skog kon­cep­ta “Hr­vat­ska pu­na ži­vo­ta”. Pred­stav­ljen je on­dje i no­vi gas­tro­na­utič­ki vo­dič “Sc­hlem­mer­tör­ns in Kro­ati­en”, pr­vi ta­kav u Nje­mač­koj, ko­ji sa­dr­ži pre­gled 66 pro­bra­nih res­to­ra­na na hr­vat- skoj oba­li dos­tup­nih bro­dom. Ina­če, re­zul­ta­ti ana­li­ze HTZa pro­ve­de­ni na ključ­nim emi­tiv­nim tr­ži­šti­ma po­ka­za­li su da je ot­kri­va­nje i is­tra­ži­va­nje naj­važ­ni­ji mo­tiv do­la­ska za čak 70 pos­to na­uti­ča­ra ko­ji po­sje­ću­ju Hr­vat­sku, sli­je­de opu­šta­nje i od­mak od sva­kod­ne­vi­ce, dok oko če­t­vr­ti­ne na­uti­ča­ra oče­ku­je da će do­ži­vje­ti ne­što no­vo. Sto­ga će HTZ u bu­du­ćim mar­ke­tin­škim ak­tiv­nos­ti­ma po­sve­ti­ti paž­nju upra­vo tim vri­jed­nos­ti­ma, kao i lje­po­ti kra­jo­li­ka.

Pred­stav­ni­ci ACI­ja na svom su štan­du or­ga­ni­zi­ra­li pre­zen­ta­ci­ju no­vos­ti u po­nu­di za slje­de­ću se­zo­nu, uz naj­važ­ni­ji do­ga­đaj u go­di­ni: otvo­re­nje ma­ri­ne “Velj­ko Bar­bi­eri” u Sla­nom. Naj­z­na­čaj­ni­ja je to ACIje­va inves­ti­ci­ja u po­s­ljed­njih 20 go­di­na. Grad­nja ma­ri­ne je u ti­je­ku i s ra­dom bi tre­ba­la star­ta­ti po­čet­kom 2016. go­di­ne.

Zna­čaj­ne inves­ti­ci­je u na­utič­kom di­je­lu za ovu go­di­nu pri­pre­ma i Do­gus gru­pa, ko­ja dr­ži go­to­vo 11 pos­to vlas­nič­kog udje­la u ACIju. Tur­ska kom­pa­ni­ja ove go­di­ne u sklo­pu DMa­rin Dal­ma­ci­je u Su­ko­ša­nu otva­ra ek­s­klu­ziv­ni be­ach bar, u ko­ji će ulo­ži­ti de­set mi­li­ju­na eura. Ri­ječ je o tre­nu­tač­no naj­ve­ćoj ma­ri­ni u Hr­vat­skoj s 1200 ve­zo­va u mo­ru te do­dat­nih 300 na kop­nu, ko­ja omo­gu­ća­va smje­štaj plo­vi­li­ma du­ži­ne do 60 me­ta­ra. Us­to, jed­na je od ri­jet­kih lu­ka na­utič­kog tu­riz­ma ko­ja po­sje­du­je svo­ju pla­žu.

D. MA­RU­ŠIĆ/PIXSELL

Naj­vi­še na­uti­ča­ra do­la­zi iz Aus­tri­je, Nje­mač­ke, Ita­li­je

i Slo­ve­ni­je te Ve­li­ke Bri­ta­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.