Te­le2 po­kre­nuo na­ci­onal­nu 4G mre­žu

Tra­ži­li ko­ris­ni­ci Hr­va­ti iz­rav­ni­ji u zah­tje­vi­ma od os­ta­lih u EU, us­t­vr­di­la še­fi­ca Te­le2

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Te­le2 u po­ne­dje­ljak je po­kre­nuo vlas­ti­tu 4G mre­žu ko­jom po­kri­va 90 pos­to po­pu­la­ci­je. No­va mre­ža tre­ćeg mo­bil­nog ope­ra­te­ra, na ko­joj se mo­že sur­fa­ti br­zi­nom od 150 Mb­ps, u pu­nom je ka­pa­ci­te­tu dos­tup­na pret­plat­ni­ci­ma. Pre­pa­id ko­ris­ni­ci ta­ko­đer se mo­gu spo­ji­ti na 4G mre­žu Te­le2, ali im je ini­ci­jal­no naj­ve­ća br­zi­na sur­fa­nja ogra­ni­če­na na 10 Mb­ps.

Ma­lin Hol­m­berg, pred­sjed­ni­ca Upra­ve, ko­ja 1. trav­nja pre­uzi­ma duž­nost še­fi­ce Te­le2 u Ni­zo­zem­skoj, ka­že da su ta­ko že­lje­li is­kus­tvo 4G mre­že omo­gu­ći­ti svim svo­jim ko­ris­ni­ci­ma. “Za­do­volj­na sam što po­kre­će­mo 4G mre­žu s na­ci­onal­nom po­kri­ve­noš­ću uz po­dr­šku na­ci­onal­ne 3G mre­že”, is­tak­nu­la je te do­da­la da je i taj po­tez re­zul­tat zah­tje­va ko­ris­ni­ka. “Ko­ris­ni­ci u Hr­vat­skoj iz­nim­no su ak­tiv­ni u da­va­nju po­vrat­ne in­for­ma­ci­je o us­lu­ga­ma te da­le­ko vi­še ne­go na dru­gim tr­ži­šti­ma zah­ti­je­va­ju kva­li­te­tan sig­nal i do­bru us­lu­gu”, objaš­nja­va. Za Vik­to­ra Pav­li­ni­ća, pr­vog Hr­va­ta ope­ra­tiv­nog di­rek­to­ra Te­le2, ka­že da je pra­vi čo­vjek za tu funk­ci­ju. “U Te­le2 je već go­di­na­ma, a u tri i pol go­di­ne ra­de­ći s njim uvje­ri­la sam se u ši­rok spek­tar zna­nja o ope­ra­ci­ja­ma ko­je vo­di­mo”, ka­že Hol­m­berg. Pav­li­nić ne že­li ko­men­ti­ra­ti ci­lja li i na vi­šu po­zi­ci­ju, onu iz­vr­š­nog di­rek­to­ra. “Te­le2 bi­ra tu oso­bu”, objaš­nja­va.

B. FILIĆ/PIXSELL

Ma­lin Hol­m­berg, pred­sjed­ni­ca Upra­ve Te­le2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.