Ru­ko­me­ta­ši i pred­sjed­ni­ca u Polj­skoj odra­di­li ve­li­ku tu­ris­tič­ku pro­mo­ci­ju

Sport i tu­ri­zam Ru­ko­met do­nio pu­bli­ci­tet zbog ko­jeg će još Po­lja­ka na od­mor k na­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - RAD­MI­LA KO­VA­ČE­VIĆ/VL

Proš­le su se­zo­ne Po­lja­ci u nas os­tva­ri­li vi­še od 4,5 mi­lju­na no­će­nja. Rast oče­ku­je­mo i ove go­di­ne, ka­že šef ta­moš­njeg ure­da HTZ-a

Ru­ko­met­na bron­ca Hr­vat­skoj je u Polj­skoj pris­kr­bi­la sja­ja kao da je ri­ječ o čis­tom zla­tu. Una­toč gor­či­ni zbog po­ra­za re­pre­zen­ta­ci­je do­ma­ći­na, polj­ski su me­di­ji da­ni­ma o na­šoj zem­lji pi­sa­li u po­zi­tiv­nom kon­tek­s­tu, kao o “Ve­li­koj Hr­vat­skoj”, a pun po­go­dak is­pao je i po­sjet hr­vat­ske pred­sjed­ni­ce, ko­ja je ta­moš­nje me­di­je osvo­ji­la spon­ta­noš­ću.

Hr­vat­ski tu­ris­tič­ki rad­ni­ci za­do­volj­no priz­na­ju da su ru­ko­me­ta­ši i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić u Polj­skoj za naš tu­ri­zam odra­di­li po­za­ma­šan po­sao.

Is­ti­ni za vo­lju, i bez to­ga je hr­vat­skom tu­riz­mu iš­lo od- lič­no na polj­skom tr­ži­štu. Od 2005. go­di­ne broj se polj­skih tu­ris­ta na od­mo­ru kod nas za­ma­lo udvos­tru­čio. Po­lja­ci da­nas pu­šu za vrat Če­si­ma, ko­ji su po broj­nos­ti u sku­pi­ni top pet do­ma­ćeg tu­riz­ma. La­ni je na­šu zem­lju za od­mor iz­a­bra­lo oko 725.000 če­ških tu­ris­ta, a Po­lja­ka je is­to­dob­no bi­lo res­pek­ta­bil­nih 664.000.

“Lanj­ske su se­zo­ne po­s­lj­ski gos­ti kod nas os­tva­ri­li ne­što vi­še od 4,5 mi­lju­na no­će­nja, što je za­vi­dan rast u us­po­red­bi s 2005., kad smo ima­li 370.000 tu­ris­ta iz Polj­ske i 2,5 mi­li­ju­na no­će­nja. Rast tu­ris­tič­kog pro­me­ta iz Polj­ske oče­ku­je­mo i ove go­di­ne, Hr­vat­ska je me­đu naj­po­pu­lar­ni­jim ljet­nim odre­di­šti­ma Po­lja­ka, a ru­ko­met i po­sjet pred­sjed­ni­ce ima­li su fan­tas­ti­čan pu­bli­ci­tet i za­si­gur­no će bi­ti do­dat­ni im­puls”, uvje­ren je Bo­jan Ba­ke­ta, di­rek­tor pred­stav­niš­tva Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce u Polj­skoj.

I no­vom je mi­nis­tru tu­riz­ma An­to­nu Kli­ma­nu jas­no da su spor­ta­ši po­naj­bo­lji pro­mo­to­ri tu­riz­ma, pa je ka­ubo­ji­ma i čes­ti­tao i za­hva­lio.

Po­zi­tiv­no oz­ra­čje oko Hr­vat­ske, ko­je su u Polj­skoj stvo­ri­li na­ši ru­ko­me­ta­ši, pa­da na plod­no tlo, to vi­še što na­ša zem­lja i ina­če za­do­vo­lja­va naj­važ­ni­je zah­tje­ve po­s­lj­skih tu­ris­ta; si­gur­na je, ima od­lič­nu kli­mu i mo­re, a una­toč vi­še sa­ti vož­nje, u do­me­tu je auto­mo­bi­lom. Ina­če, go­diš­nje na od­mor u ino­zem­s­tvo pu­tu­je ne­što vi­še od pet mi­li­ju­na Po­lja­ka, a Hr­vat­ska se za mjes­to bro­ja je­dan nad­me­će s Grč­kom, Špa­njol­skom i Ita­li­jom.

Polj­ski su me­di­ji o na­šoj zem­lji pi­sa­li u po­zi­tiv­nom kon­tek­s­tu, a hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca osvo­ji­la ih je spon­ta­noš­ću

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.