STAR­TUP EU­RO­PE

WE­EK RI­JE­KA 2016

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/MALO PODUZETNIŠTVO -

URi­je­ci je ju­čer odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re po­vo­dom or­ga­ni­za­ci­je do­ga­đa­ja Star­tup Eu­ro­pe We­ek Ri­je­ka na ko­joj su se no­vi­na­ri­ma obra­ti­li An­dri­ja Vi­te­zić, pro­čel­nik Odje­la grad­ske upra­ve za po­du­zet­niš­tvo, Gor­da­na Ni­ko­lić, de­ka­ni­ca Vi­so­ke pos­lov­ne ško­le PAR, Da­rio Zo­rić, ri­ječ­ki ko­or­di­na­tor pro­jek­ta Star­tup Eu­ro­pe We­ek Ri­je­ka i Va­li­nea Vin­ger vo­di­te­lji­ca star­tupa Ul­ti­jack. Je­dins­tve­na star­tup ini­ci­ja­ti­va ko­ja je za­hva­ti­la Eu­ro­pu svoj će pro­gram ima­ti ovu sri­je­du u Ri­je­ci u or­ga­ni­za­ci­ji Vi­so­ke pos­lov­ne ško­le PAR i Odje­la za po­du­zet­niš­tvo Gra­da Ri­je­ke, od­nos­no Star­tup In­ku­ba­to­ra Ri­je­ka. Part­ne­ri do­ga­đa­ja su i Ri­ječ­ka ra­zvoj­na agen­ci­ja Po­rin i Znans­tve­no-teh­no­lo­gij­ski park Sve­uči­li­šta u Ri­je­ci Step Ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.