Ne­ma do­go­vo­ra o Bri­tan­skim zah­tje­vi­ma

Pre­vi­še? Bri­tan­ski zah­tje­vi od­no­se se na kon­ku­rent­nost, su­ve­re­ni­tet, so­ci­jal­nu si­gur­nost i uprav­lja­nje gos­po­dar­stvom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Pred­sjed­nik Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nald Tusk i bri­tan­ski pre­mi­jer Da­vid Ca­me­ron ni­su se pre­kju­čer u Lon­do­nu us­pje­li do­go­vo­ri­ti o bri­tan­skim zah­tje­vi­ma za os­ta­nak u EUu, ne­go će raz­go­vo­re nas­ta­vi­ti. Pri­je ve­če­re s bri­tan­skim pre­mi­je­rom, Tusk je ka­zao da će iz­ni­je­ti rje­še­nja o če­ti­ri­ma zah­tje­vi­ma ko­je je for­mu­li­rao Ca­me­ron pri­je re­fe­ren­du­ma na ko­je­mu se Bri­tan­ci tre­ba­ju iz­jas­ni­ti o os­tan­ku ili iz­la­sku zem­lje iz EU-a Tusk je is­tak­nuo da ne­će bi­ti kom­pro­mi­sa ka­da su po­sri­je­di te­melj­ne slo­bo­de. Bri­tan­ski zah­tje­vi od­no­se se na kon­ku­rent­nost, su­ve­re­ni­tet, so­ci­jal­nu si­gur­nost i uprav­lja­nje gos­po­dar­stvom. Ca­me­ron je ka­zao da je pos­tig­nut na­pre­dak u pre­go­vo­ri­ma na­kon sas­tan­ka s pred­sjed­ni­kom Eu­rop­ske ko­mi­si­je Je­anCla­ude­om Jun­c­ke­rom u pe­tak u Bruxel­le­su, no upo­zo­rio je da pri­jed­lo­zi EU-a ni­su do­volj­no do­bri. Lon­don je pos­ta­vio če­ti­ri zah­tje­va za os­ta­nak V. Bri­ta­ni­je u za­jed­ni­ci dva­de­set osam ze­ma­lja: ne dis­kri­mi­ni­ra­ti zem­lje ne­čla­ni­ce eurozone, sta­vi­ti na­gla­sak na kon­ku­rent­nost, ob­no­vi­ti su­ve­re­ni­tet zem­lje i ogra­ni­či­ti use­lja­va­nje u Eu­ro­pu.

Do­nald Tusk i Da­vid Ca­me­ron

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.