Jav­ni dug Ma­ke­do­ni­je do­seg­nuo 47% BDP-a

Kre­di­ti Vla­da ne bri­ne i tvr­di da je Ma­ke­do­ni­ja če­t­vr­ta naj­ma­nje za­du­že­na zem­lja u Eu­ro­pi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO/EUROPSKA UNIJA -

Jav­ni dug Ma­ke­do­ni­je, ko­ji je kra­jem 2015. do­seg­nuo 4,2 mi­li­jar­de eura, od­nos­no 47 pos­to BDPa, nas­ta­vit će ras­ti i 2018. i pre­sko­čit će “cr­ve­nu li­ni­ju” od 50 pos­to. Me­đu­tim vla­da sma­tra da to ni­je za­bri­nja­va­ju­će. U ana­li­zi Te­le­vi­zi­je Tel­ma na­vo­di se da je ma­ke­don­ska vla­da za sa­mo tri mje­se­ca po­ve­ća­la jav­ni dug za 283 mi­li­ju­na eura, od­nos­no da je sa­mo u po­s­ljed­njem tro­mje­se­čju proš­le go­di­ne udio du­ga u BDPu po­ve­ćan za 3,1 pos­to.

Pre­ma po­da­ci­ma Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja, od 2006. ma­ke­don­ski jav­ni dug po­ve­ćao se za 2,4 mi­li­jar­de eura. Vla­da je po­ve­ća­la vanj­ska za­du­ži­va­nja na ra­zi­ni od 2,8 mi­li­jar­di eura, ali je po­ve­ća­la i dug do­ma­ćim kre­di­to­ri­ma na 1,3 mi­li­jar­de eura.

U pos­led­njem tro­mje­se­čju 2015, dr­ža­va je uze­la 270 mi­li­ju­na eura emi­ti­ra­njem euro­obvez­ni­ca i is­pla­ti­la dos­pje­li dug za ra­ni­je emi­ti­ra­ne euro­obvez­ni­ce od 150 mi­li­ju­na eura.

Broj­ke još po­ka­zu­ju da su u pos­led­nja tri mje­se­ca proš­le go­di­ne du­go­vi sre­diš­nje vla­de, jav­nih fon­do­va i op­ći­na po­ve­ća­ni za 217 mi­li­ju­na eura, či­me se udio dr­žav­nog du­ga u BDPu sa 36 pos­to na kra­ju ruj­na po­ve­ćao na 38,4 pos­to 31. pro­sin­ca.

Pre­ma fi­skal­noj stra­te­gi­ji, dug jav­nih po­du­ze­ća, dr­žav­nih in­si­tu­ci­ja i op­ći­na nas­ta­vit će ras­ti i do 2018. go­di­ne do­seg­nut će 5,6 mi­li­jar­di eura, od­nos­no 52,4 pos­to BDPa, na­vo­di se u do­ku­me­tu makedonske vla­de. Po­ve­ća­ni dug će, ka­ko na­vo­di Te­le­vi­zi­ja Tel­ma, bi­ti re­zul­tat no­vih za­du­ži­va­nja ko­ja će bi­ti te­ška dvi­je mi­li­jar­de eura. Vla­da Ma­ke­do­ni­je, do­da­je se u ana­li­zi, tvr­di, me­đu­tim, da je Ma­ke­do­ni­ja če­t­vr­ta naj­ma­nje za­du­že­na zem­lja u Eu­ro­pi.

PD

Do 2018. jav­ni dug Ma­ke­do­ni­je iz­nost će 52,4% BDP-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.