Pos­to

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA -

prog­no­za je ras­ta ru­skog

gos­po­dar­stva u 2016.

“A za pris­tup nji­ho­vu ra­du ne tre­ba mi vi­za”.

Su­di li se o sank­ci­ja­ma­naj­re­le­vant­ni­jim po­ka­za­te­ljem – pro­mje­nom u ne­či­joj po­li­ti­ci­one su oči­to iz­a­zva­le ne­us­pjeh. Ot­ka­ko su SAD na­met­nu­le sank­ci­je, Ru­si­ja se ni­je po­vuk­la iz Ukra­ji­ne i ne­ma raz­lo­ga vje­ro­va­ti da će to uči­ni­ti u sko­ri­je vri­je­me. U me­đu­vre­me­nu, me­đu­tim, sank­ci­je ugro­ža­va­ju eko­nom­ske i ge­opo­li­tič­ke in­te­re­se SAD-a.

Ako za­pad­ni li­de­ri že­le ri­je­ši­ti kri­zu u Ukra­ji­ni i smis­le­no ogra­ni­či­ti rusko po­na­ša­nje, tre­ba­li bi na­pus­ti­ti svo­je pro­pa­le sank­ci­je i usre­do­to­či­ti se na dru­ge mje­re, na­vo­di ugled­ni Fo­re­ign Af­fa­irs. Tre­ba oja­ča­ti na­po­re za eko­nom­skom po­mo­ći Ukra­ji, ome­ta­ti voj­nu mo­der­ni­za­ci­ju Ru­si­je i

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.