TOYO­TA MO­RA ZA­US­TA­VI­TI

PRO­IZVOD­NJU U JA­PA­NU

Poslovni Dnevnik - - TEMA DANA -

Naj­ve­ći svjet­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la Toyo­ta pri­op­ćio je u po­ne­dje­ljak ka­ko će za­us­ta­vi­ti pro­izvod­nju u svo­jim ja­pan­skim po­go­ni­ma zbog nes­ta­ši­ce če­li­ka. Pro­izvod­ne li­ni­je utih­nut će od 8. do 13. ve­lja­če, a nas­ta­vak pro­izvod­nje pla­ni­ra se za 15. ve­lja­če. Raz­log za­us­tav­lja­nja pro­izvod­nje su pro­ble­mi kod do­bav­lja­ča Aic­hi Ste­el gdje je eks­plo­zi­ja po­čet­kom si­ječ­nja uz­ro­ko­va­la pro­ble­me u pro­izvod­nji. Po­tre­ba za­us­tav­lja­nja pro­izvod­nje ujed­no je i svo­je­vr­s­ni po­raz go­di­na­ma hva­lje­nog Toyo­ti­na “just-in-ti­me” sus­ta­va do­ba­ve di­je­lo­va. Ra­di se o prin­ci­pu do­ba­ve di­je­lo­va ne­tom pri­je do­la­ska na mon­taž­ne li­ni­je či­me se re­du­ci­ra po­tre­ba skla­di­šte­nja i go­mi­la­nja re­pro­ma­te­ri­ja­la. Iz tog raz­lo­ga Toyo­ta ima di­je­lo­va za pro­izvod­nju do 6. ve­lja­če. Kom­pa­ni­ja je u Ja­pa­nu pro­izve­la la­ni če­ti­ri mi­li­ju­na vo­zi­la od če­ga je go­to­vo po­lo­vi­ca otiš­la u iz­voz.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.