Do­bit Rya­na­ira uz­le­tje­la 110 pos­to

Ne­za­us­tav­ljiv Kvar­tal­na do­bit na 103 mi­li­ju­na eura

Poslovni Dnevnik - - SVIJET - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Re­zul­tat se za­hva­lju­je po­ras­tu bro­ja put­ni­ka za če­t­vr­ti­nu, pa će di­oni­ča­ri­ma vra­ti­ti 800 mi­li­ju­na eura kroz ot­kup di­oni­ca u tre­zor

Naj­ve­ći europ­ski ni­sko­ta­rif­ni zra­ko­plov­ni pri­je­voz­nik Rya­na­ir za­hva­lju­ju­ći ras­tu bro­ja put­ni­ka, pa­du ci­je­ne go­ri­va te una­toč trendu pa­da ci­je­ne ka­ra­ta u tre­ćem kvar­ta­lu 2015. upi­su­je udvos­tru­če­nje za­ra­de. Rya­na­iro­va do­bit u tre­ćem tro­mje­se­čju za­ključ­no s 31. pro­sin­cem, na­kon opo­re­zi­va­nja iz­no­si 103 mi­li­ju­na eura dok su u is­tom raz­dob­lju proš­le go­di­ne ubi­lje­ži­li 49 mi­li­ju­na eura.

Iz pri­op­će­nja s re­zul­ta­ti­ma pos­lo­va­nja objav­lje­nog u po­ne­dje­ljak vi­di se i da su u tro­mje­se­čju pre­vez­li 20 mi­li­ju­na put­ni­ka ili če­t­vr­ti­nu vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je. Za­ra­du ni­je omeo ni pad pri­ho­da po sje­da­lu ko­ji je u tre­ćem kvar­ta­lu ni­ži za 3,7 pos­to i či­ji se nas­ta­vak pa­da oče­ku­je i za po­če­tak ove go­di­ne. Vri­jed­nost di­oni­ce Rya­na­ira po­ras­la je po obja­vi re­zul­ta­ta 2,3 pos­to na 13,89 eura.

U pro­tek­lih je 12 mje­se­ci nje­na vri­jed­nost po­ras­la ukup­no 39 pos­to što je vri­jed­nost kom­pa­ni­je po­di­glo na 18,4 mi­li­jar­de do­la­ra. U Rya­na­iru sma­tra­ju da su na do­brom pu­tu dos­ti­za­nja prog­no­zi­ra­ne ne­to do­bi­ti iz­me­đu 1,175 i 1,225 mi­li­jar­di eura za ci­je­lu pos­lov­nu go­di­nu, iako su re­zul­ta­ti za ana­li­zi­ra­no raz­dob­lje ni­ži od pre­dvi­đa­nja ana­li­ti­ča­ra ko­ji su oče­ki­va­li 118,2 mi­li­ju­na eura. Sa­da kom­pa­ni­ja mo­že vra­ti­ti 800 mi­li­ju­na eura inves­ti­to­ri­ma pu­tem ot­ku­pa di­oni­ca u tre­zor što pla­ni­ra­ju kroz raz­dob­lje od idu­ćih de­vet mje­se­ci. Ot­kup će za­po­če­ti kroz ne­ko­li­ko da­na.

Po za­vr­šet­ku ovog pro­ce­sa Rya­na­ir će se mo­ći po­hva­li­ti da je u po­s­ljed­njih osam go­di­na vra­tio di­oni­ča­ri­ma ukup­no če­ti­ri mi­li­jar­de eura.

U 2016. go­di­ni pla­ni­ra­ju do­se­ći broj­ku od 106 mi­li­ju­na put­ni­ka, no tu će ulo­gu ima­ti i kva­li­te­ta us­krš­nje se­zo­ne te pret­pos­tav­ka da u Eu­ro­pi vi­še ne­će bi­ti ve­li­kih te­ro­ris­tič­kih na­pa­da, po­put ono­ga u stu­de­nom u Pa­ri­zu.

RE­UTERS

Iz­vr­š­ni di­rek­tor Mic­ha­el O'Le­ary

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.