Ga­z­prom ove go­di­ne pro­da­je Eu­ro­pi re­kord­ne ko­li­či­ne pli­na

Plin­ska ovis­nost Ru­ski div pla­si­rat će 162,6 mi­li­jar­di ‘ku­bi­ka’

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Moskva Ru­ski plin­ski div Ga­z­prom na­mje­ra­va ove go­di­ne pro­da­ti Eu­ro­pi re­kord­ne ko­li­či­ne tog ener­gen­ta. Pre­ma pro­ra­ču­nu u ko­ji je uvid imao Blo­om­berg, kom­pa­ni­ja će ove go­di­ne po­ve­ća­ti iz­voz pli­na u Tur­sku i Europ­sku uni­ju za dva pos­to u od­no­su na 2015. na 162,6 mi­li­jar­di pros­tor­nih me­ta­ra. Do­sa­daš­nji re­kord­ni iz­voz od 161,5 mi­li­jar­di “ku­bi­ka” za­bi­lje­žen je 2013. go­di­ne.

No, u na­red­nim go­di­na Ga­z­prom će do­dat­no po­ve­ća­va­ti iz­voz, pa ta­ko u 2017. pla­ni­ra iz­ves­ti u Eu­ro­pu 166,1 mi­li­jar­du pros­tor­nih me­ta­ra, a go­di­nu kas­ni­je 166,3 mi­li­jar­de pros­tor­nih me­ta­ra. Do­bar dio tog iz­vo­za Ru­si pla­ni­ra­ju pla­si­ra­ti pu­tem pli­no­vo­da Sje­ver­ni tok ko­ji do­la­zi do Nje­mač­ke. Ukup­no za ovu go­di­nu Ga­z­prom pla­ni­ra pro­da­ti 456,7 mi­li­jar­di ku­bi­ka pli­na dok je la­ni pro­dao ni­kad ma­njih 420 pros­tor­nih me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.