Di­zaj­ner­ski na­mje­štaj - elit­ni adut za osva­ja­nje svjet­skih tr­ži­šta

ICT&LO­GIS­TI­KA Ma­de in Cro­atia Do­ma­će kom­pa­ni­je Pros­to­ria, ERA i Dizz con­cept do­ka­zu­ju da se Hr­vat­ska ite­ka­ko mo­že po­zi­ci­oni­ra­ti kao ‘oaza’ iz ko­je se iz­vo­zi vr­hun­ski pro­izvod, a ne sa­mo si­ro­vi­na >>

Poslovni Dnevnik - - SVI­JET - MAR­TA DU­IĆ

Do­ma­ći di­zaj­ne­ri na­mje­šta­ja u Hr­vat­sku re­do­vi­to do­no­se naj­pres­tiž­ni­ja me­đu­na­rod­nja priz­na­nja

Hr­vat­ski di­zaj­ner­ski na­mje­štaj osva­ja ino­zem­na tr­ži­šta i pres­tiž­ne na­gra­de, a stal­nim ino­va­ci­ja­ma una­pre­đu­je po­nu­du i pop­di­že svi­jest o hr­vat­skim bren­do­vi­ma. Di­z­zcon­cept, Pros­to­ria i ERA gru­pa kons­tant­nim ula­ga­nji­ma i lju­bav­lju pre­ma pos­lu do­ka­zu­ju ka­ko je us­pjeh mo­guć.

ERA gru­pa iz Vin­ko­va­ca vlas­nik je i ute­me­lji­telj Stan­dar­da i eko mar­ki­ce “ERA eco la­bel”. Ka­ko ka­že Dra­go Ve­sel­čić, di­rek­tor Era gru­pe, ona jam­s­tvo da je pro­izvod iz­ra­đen od pri­rod­nih ma­te­ri­ja­la ili pak onih ko­ji se mo­gu re­cik­li­ra­ti.

“Svjes­ni da mi, hr­vat­ski pro­izvo­đa­či na­mje­šta­ja, mo­že­mo kon­ku­ri­ra­ti kva­li­te­tom i tra­di­ci­jom nje­go­ve iz­ra­de, što je po­s­ljed­njih go­di­na po­t­vr­đe­no i di­zaj­nom, oda­bra­li smo lo­gič­no pro­izvod vi­so­ke do­da­ne vri­jed­nos­ti ko­ji ima sa­dr­ža­nu kom­po­nen­tu eko di­zaj­na. Eko oz­na­ka nas di­fe­ren­ci­ra od os­ta­lih, ko­ji ni­su dos­ti­gli stu­panj vi­so­ke eko­lo­ške i etič­ke osvi­je­šte­nos­ti te na­šoj ci­lja­noj sku­pi­ni go­vo­ri is­kre­no i ar­gu­men­ti­ra­no o vri­jed­nos­ti­ma ko­jih se dr­ži­mo dok iz­ra­đu­je­mo na­mje­štaj”, objaš­nja­va Dra­go Ve­sel­čić, di­rek­tor ERA­gru­pe. Raz­miš­lja­li su, ve­li, iz­van za­da­nih ok­vi­ra, do­da­li etič­ku kom­po­nen­tu i uobli­či­li hr­vat­ski stan­dard.

“Svr­sta­li smo se me­đu ma­lo­broj­ne hra­bre ko­ji ne bo­dre po­tro­šač­ko druš­tvo ni groz­ni­cu umjet­nih i jef­ti­nih ma­te­ri­ja­la s ul­tra krat­kim ro­kom tra­ja­nja i sum­nji­vim po­ri­jek­lom. Ni­je mo­glo bi­ti jed­nos­tav­ni­je – na­mje­štaj ko­ji tra­je 100 go­di­na – ni­ka­ko ni­je la­žan. Na­mje­štaj ko­ji se mo­že pot­pu­no re­cik­li­ra­ti i vra­ti­ti pri­ro­di pos­tav­lja pred naš od­go­vor za op­s­ta­nak – odr­ži­vo, od­go­vor­no i etič­no˝, za­klju­ču­je Ve­sel­čić.

Pri­ča kom­pa­ni­je Pros­to­ria za­po­če­la je 2011. di­zaj­ni­ra­njem ojas­tu­če­nog na­mje­šta­ja u pro­izvod­nim po­go­ni­ma ne­da­le­ko od Za­gre­ba.

“Od po­čet­ka smo jas­no de­fi­ni­ra­li na­šu vi­zi­ju: ori­jen- ti­ra­nost pre­ma di­zaj­nu, ino­va­tiv­nos­ti i vi­so­koj kva­li­te­ti iz­ved­be”, tvr­de iz Pros­to­ri­je. Br­zo su pro­naš­li mjes­to na sce­ni vi­so­kok­va­li­tet­nog di­zaj­ner­skog na­mje­šta­ja što po­t­vr­đu­je ne­pres­ta­ni rast.

Glad­no tr­ži­šte

“Odu­vi­jek smo že­lje­li ima­ti pot­pu­nu kon­tro­lu nad cje­lo­kup­nim pro­ce­som, od za­čet­ka pro­izvo­da do ula­ska u dom kraj­njih ku­pa­ca. Pros­to­ria je nas­ta­la kroz že­lju da se lju­bav pre­ma es­te­ti­ci pre­to­či u pred­met ko­ji će iz­a­zva­ti re­ak­ci­je kri­ti­ke, jer je u nje­ga ut­ka­no zna­nje, is­kus­tvo i na kra­ju ogro­man en­tu­zi­ja­zam i lju­bav”, ka­žu iz Pros­to­rie.

Dizz con­cept, no­vo je ime tvrt­ke In­kea ko­ju vo­di ar­hi­tekt Dar­ko Špi­lja­rić. Ka­ko ka­žu, no- vo ime pro­izaš­lo je iz bren­da s ko­jim se nas­tu­pa­lo na stra­nim tr­ži­šti­ma. “Dizz con­cept je od­li­čan opis ono­ga što di­zaj­ner­ski i struč­ni tim pre­dvo­đen Dar­kom Špi­lja­ri­ćem već go­di­na­ma upor­no pro­mo­vi­ra: di­zaj­ner­ski pris­tup u iz­ra­di na­mje­šta­ja i opre­mi pros­to­ra. Svi u ti­mu di­je­li­mo is­tu strast za li­je­pim, funk­ci­onal­nim i do­miš­lja­tim stva­ri­ma i pros­to­ri­ma”, ka­žu iz Dizz con­cep­ta.

Ka­ko ka­že Bor­na Mat­ko­vić, kre­ativ­ni di­rek­tor ERAe, do­ma­će i stra­no tr­ži­šte ne sa­mo da pre­poz­na­je, već tra­ži pro­izvo­de ko­ji za­do­vo­lja­va­ju sve po­tre­be mo­der­nog čo­vje­ka, a di­zajn je upra­vo ključ­na kom­po­nen­ta. Baš su za­to la­ni po­nov­no po­kre­nu­li pro­izvod­nju na­mje­šta­ja gla­so­vi­tog ar­hi­tek­ta i di­zaj­ne­ra Ber-

RO­BER ANIĆ/

Tvor­ni­ca Pros­to­ri­je u Sv. Kri­žu

Za­čre­tju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.