4,1 MI­LI­JAR­DA DO­LA­RA

U BU­DU­ĆE PRO­GRA­ME­RE

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Mi­cro­soft i Go­ogle po­dr­žat će uvo­đe­nje in­for­ma­ti­ke u ku­ri­ku­lum svih os­nov­nih i sred­njih ško­la u SAD-u, a dr­ža­va će za tu na­mje­nu ulo­ži­ti 4 mi­li­jar­de do­la­ra plus 100 mi­li­ju­na do­la­ra, ko­li­ko će ulo­ži­ti lo­kal­ne vlas­ti. U Hr­vat­skoj je dr­ža­va po­kre­nu­la re­for­mu ku­ri­ku­lu­ma. Za pro­mje­nu ku­ri­ku­lu­ma za­la­žu se ini­ci­ja­ti­ve eSkil­ls i niz do­ma­ćih IT tvrt­ki ko­je bi­lje­že veliki ne­dos­ta­tak vr­hun­skih pro­gra­me­ra. K to­me, CAR­Net kroz sred­stva iz EU fon­do­va ra­di na in­for­ma­ti­za­ci­ji ško­la. U SAD-u, gdje je pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma, naj­a­vio ve­li­ku re­for­mu u obra­zov­nom sus­ta­vu, ve­či­na nov­ca ulo­žit će se u obra­zo­va­nje nas­tav­nog osob­lja, za­tim na­bav­ku po­treb­ne opre­me kao i pro­gra­mer su­rad­nje s IT kom­pa­ni­ja­ma. Veliki na­gla­sak sta­vit će se na po­ti­ca­nju dje­voj­či­ca da se ak­tiv­ni­je ba­ve IT-jem kao i ma­nji­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.