US­PJE­LA 263 STAR­TUPA

U ŠVED­SKOJ U 4 GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - TRGOVINA&PRODAJA -

Šved­ska je naj­us­pješ­ni­ja star­tup na­ci­ja na sje­ve­ru Eu­ro­pe po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje o star­tu­pi­ma na sje­ve­ru Eu­ro­pe ko­je je go­di­ne fi­nan­ci­ra­ofiOg u Šved­skojGo­ogle. Od 2000. do 2014. su za­bi­lje­že­no 263 uus­pješ­ne pro­da­je st­star­tu­pa (exit) uz eve­va­lu­aci­ju tak­vih ko­kom­pa­ni­ja na 23,7 mi­li­jar­de do­la­ra. Šve­da­ska je po tim po­ka­za­te­lji­ma­klji dda­le­kolk iis­pred os­ta­lih dr­ža­va na sje­ve­ru. Nor­ve­ška je u is­tom raz­dob­lju za­bi­lje­ži­la 75 us­pješ­nih pro­da­ja star­tupa po eva­lu­aci­ji od 10,5 ml­rd. do­la­ra, Dan­ska njih 75 (7,4 ml­rd do­la­ra), a Fin­ska njih 91 (6,3 ml­rd. do­la­ra).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.