Cam­meo se pri­pre­ma za pos­lo­ve u Bu­gar­skoj i BiH

Ši­re­nje Tak­si pri­je­voz­nik kroz sof­tver vlas­ti­te iz­ra­de i mo­del fran­šiz­nog pos­lo­va­nja na­šao pros­tor za iz­voz i rast

Poslovni Dnevnik - - ICT&LOGISTIKA - BER­NARD IVEZIĆ

Taxi Na­vi­ga­tor, CRM sus­tav ko­ji je u Hr­vat­skoj ra­zvi­la Cam­meo gru­pa, pri­pre­ma se za pri­li­ke u Bu­gar­skoj i Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni. Vla­di­mir Mi­nov­ski, di­rek­tor Cam­meo gru­pe ka­že da ima am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve za 2016. Na­ime, sre­di­nom proš­le go­di­ne apli­ka­ci­ju je pro­dao u Ka­tar.

“Na­kon pos­la u Ka­ta­ru, cilj nam je u ovoj go­di­ni pro­ši­ri­ti se na dru­ge di­je­lo­ve svi­je­ta”, ka­že Mi­nov­ski te do­da­je da im se otva­ra pri­li­ka u Bu­gar­skoj i Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni.

Taxi Na­vi­ga­tor je CRM apli­ka­ci­ja ko­ju ko­ris­ti vi­še od 50 ti­su­ća ko­ris­ni­ka u Hr­vat­skoj, a do­dat­no je dos­tup­na u Sr­bi­ji, Ma­ke­do­ni­ji, Cr­noj Go­ri i na Ko­so­vu. Apli­ka­ci­ja po­kri­va sve as­pek­te dnev­nog pos­lo­va­nja taxi tvrt­ke od me­nadž­men­ta i call cen­tra do vo­za­ča i ko­ris­ni­ka. Za ko­ris­ni­ke je dos­tup­na u obli­ku An­do­rid i iPho­ne apli­ka­ci­je. Mi­nov­ski na­vo­di da je ko­ris­ti vi­še od 50 kom­pa­ni­ja i da se pre­ko nje uprav­lja s flo­tom od pre­ko de­set ti­su­ća vo­zi­la.

“Ne­dav­no je lan­si­ra­na tre­ća ver­zi­ja sus­ta­va, naj­na­pred­ni­ja i tes­ti­ra­na u re­al­nom okru­že­nju”, is­ti­če Mi­nov­ski, ko­ji je kao in­for­ma­ti­čar i di­rek­tor idej­ni za­čet­nik Taxi Na­vi­ga­to­ra.

Do­da­je da Cam­meu ino­va­ci­je u obli­ku Taxi Na­vi­ga­to­ra i mo­de­la fran­šiz­nog pos­lo­va­nja omo­gu­ću­ju da ši­re svo­je pos­lo­va­nje.

“Sve ve­ći broj li­cen­ci­ra­nih taxis­ta pre­la­zi u na­šu gru­pa­ci­ju s či­me omo­gu­ću­je­mo na­šim kli­jen­ti­ma us­lu­gu kak­vu zas­lu­žu­ju”, ka­že Mi­nov­ski. Do­da­je da Uber ne vi­di kao kon­ku­ren­ci­ju, jer za raz­li­ku od nje­ga, on, ka­že, pru­ža cje­lo­vi­tu us­lu­gu.

B. F./PIX

Do­ma­ća CRM apli­ka­ci­ja za tak­si služ­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.