Do 2019. rast od 16,8 pos­to

Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja

Poslovni Dnevnik - - ICT&LOGISTIKA -

Di­gi­tal­na

tran­sfor­ma­ci­ja, ko­ja će u Hr­vat­skoj do 2019. go­di­ne po­ve­ča­ti tr­ži­šte IT us­lu­ga za 100 mi­li­ju­na eura uz pro­sje­čan go­diš­nji rast od 6,5 pos­to, ve­li­ka je pri­li­ka za hr­vat­ske IT tvrt­ke na lo­kal­nom tr­ži­štu. Me­đu­tim, no­vo is­tra­ži­va­nje agen­ci­je IDC po­ka­zu­je da su pri­li­ke za hr­vat­ske IT tvrt­ke u po­dru­čju di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je još ve­će na glo­bal­nom tr­ži­štu, jer će ono do 2019. upra­vo po­tak­nu­ti re­de­fi­ni­ra­njem ve­li­kih kom­pa­ni­ja pro­sječ­no ras­ti 16,8 pos­to na 2,1 mi­li­jar­du do­la­ra.

Di­gi­tal­na tran­sfor­ma­ci­ja u Hr­vat­skoj će do 2019. bi­ti po­je­di­nač­no naj­ve­ći po­kre­tač ras­ta tr­ži­šta IT us­lu­ga. U taj su po­sao sto­ga uš­le sve ve­li­ke IT kom­pa­ni­je, ali i igra­či iz dru­gih bran­ši ko­ji su sa­mi po­kre­nu­li svo­je di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je. Ta­ko je za tak­ve pos­lo­ve sve vi­še za­in­te­re­si­ran Hr­vat­ski te­le­kom i nje­go­va tvrt­ka kći Com­bis, a ta­ko­đer i Agro­ko­rov mStart.

U IDCu ka­žu da će di­gi­tal­nom tran­sfor­ma­ci­jom bi­ti po­go­đe­ne sve ra­zi­ne uprav­lja­nja u or­ga­ni­za­ci­ja­ma te da će za­hva­ti­ti sve pro­ce­se do pro­izvo­da i us­lu­ga. Kom­pa­ni­je u Hr­vat­skoj to su već za­po­če­le kroz pri­mje­nu om­ni-chan­nel na­či­na ra­da.

Sli­je­de ve­li­ke pro­mi­je­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.