Fi­žu­lić u pak­lu pred­ste­ča­ja, za vrat mu sjeo i DORH

U zam­ci Iako je na­god­ba for­mal­no sklop­lje­na, dr­ža­va i da­lje blo­ki­ra Mag­min ra­čun

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Ne­ka­daš­nji vlas­nik Mag­me vje­rov­ni­ci­ma jam­či vlas­ti­tom imo­vi­nom pa mu u naj­go­rem sce­na­ri­ju pri­je­ti i osob­ni ste­čaj

Spri­jed­lo­gom za otva­ra­nje stečajnog pos­tup­ka za­gre­bač­ke Mag­me ko­ji je zbog pet ti­su­ća du­ga pod­ni­je­la jed­na biv­ša za­pos­le­ni­ca na te­me­lju pra­vo­moć­ne pre­su­de, uz do­ka­ze o vje­ro­jat­nos­ti traž­bi­ne, kao i o pos­ta­ja­nju stečajnog raz­lo­ga, Tr­go­vač­ki sud u Za­gre­bu ipak ne­će ima­ti pu­no pos­la jer će Mag­ma dug pla­ti­ti. To zna­či i da oko 140 vje­rov­ni­ka, ko­ji su sa svo­jim traž­bi­na­ma u iz­no­su od 232 mi­li­ju­na ku­na uš­li u te­melj­ni ka­pi­tal Mag­me, ako su se kao ve­ćin­ski vlas­ni­ci even­tu­al­no za­bri­nu­li, sad mo­že odah­nu­ti. No, ovaj pred­ste­čaj­ni duž­nik i da­lje ima ri­zi­ke ko­ji pro­iz­la­ze iz či­nje­ni­ce da još ni­je u pot­pu­nos­ti re­ali­zi­ra­na nje­go­va pred­ste­čaj­na na­god­bu, i to una­toč či­nje­ni­ci što je ona već go­to­vo dvi­je go­di­ne pra­vo­moć­na.

U us­po­red­bi s tak­vim bri­ga­ma na­ve­de­ni ste­čaj­ni pri­jed­log pra­va je ‘ka­mi­li­ca’, a da je ri­ječ o ne­bit­noj epi­zo­di za pos­lo­va­nje tvrt­ke, po­t­vr­dio nam je i Go­ran­ko Fi­žu­lić, biv­ši ve­ćin­ski vlas­nik Mag­me te di­rek­tor ko­ji i da­lje vo­di tvrt­ku.

Ka­ko nam je tre­nut­nu si­tu­aci­ju sli­ko­vi­to po­jas­nio sam Fi­žu­lić, zbog krup­nih pro­ble­ma s re­ali­za­ci­jom sklop­lje­ne na­god­be pro­živ­lja­va pra­vi pred­ste­čaj­ni pa­kao. Pi­ta­nje je bi li se uop­će od­lu­čio za pred­ste­čaj da je znao što sli­je­di. Fi­žu­lić je na­ime iz­gu­bio sve a vje­rov­ni­ci­ma jam­či svo­jom osob­nom imo­vi­nom i u naj­go­rem slu­ča­ju či­ta­va bi ga pri­ča mo­gla sta­ja­ti osob­nog ban­kro­ta. Mag­mi­nim mukama ku­mu­je smao je­dan vje­rov­nik, a to je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja. Na­vod­no is­ti pro­blem mu­či sto­ti­ne ma­njih tvrt­ki, ko­je su ta­ko­đer for­mal­no us­pješ­no okon­ča­le pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak pra­vo­moć­nim na­god­ba­ma na su­du, ali zbog de­fek­ta u po­gle­du ot­pi­si­va­nja pri­ori­tet­nih traž­bi­na, što ide na te­ret MFa, iako su dio na­god­be, ovaj re­sor blo­ki­ra nje­zi­nu pro­ved­bu.

Sa­mu či­nje­ni­cu da Mag­mi od na­ve­de­nog pri­jed­lo­ga ne pri­je­ti ste­čaj po­ka­za­la je i prom­t­na ‘is­tra­ga’ Za­gre­bač­ke bur­ze. Na­ime, ne­po­sred­no po obja­vi stečajnog pri­jed­lo­ga, bur­za je za­tra­ži­la Mag­mi­no oči­to­va­nje, a ka­ko je ri­ječ za inves­ti­to­re o cje­nov­no osjet­lji­voj in­for­ma­ci­ji, is­ti­ču­ći tu či­nje­ni­cu u krat­kom do­pi­su, eks­pres­no je re­agi­rao i sam Fi­žu­lić.

Go­ran­ko Fi­žu­lić i da­lje je na če­lu Mag­me iako vi­še ne­ma vlas­nič­kih udje­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.