Na­kon de­set­lje­ća ži­vot­na osi­gu­ra­nja pre­ote­la li­der­stvo auto­osi­gu­ra­nji­ma

DI­REK­TI­VA EU >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ

Po is­tek­lim po­li­ca­ma ži­vot­nih osi­gu­ra­nja Hr­va­ti­ma la­ni is­pla­će­no vi­še od 1,65 mi­li­jar­di ku­na

Hr­va­ti ipak sli­je­de europ­sku prak­su. Su­oče­ni s dra­ma­tič­nim pro­cje­na­ma o ne­si­gur­noj bu­duć­nos­ti mo­gu­ćeg mo­de­la mi­ro­vin­skog sus­ta­va po­či­nju bo­lje skr­bi­ti o vlas­ti­toj trećoj ži­vot­noj do­bi te iz go­di­ne u go­di­nu sve vi­še ula­žu u ži­vot­na osi­gu­ra­nja.

Pre­li­mi­nar­ni po­da­ci Hr­vat­skog ure­da za osi­gu­ra­nje ot­kri­va­ju da je u 2003. na ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma ugo­vo­re­na pre­mi­ja u vi­si­ni 1,35 mi­li­jar­di ku­na dok je is­pla­ta po is­tek­lim po­li­ca­ma iz­no­si­la tek 173 mi­li­ju­na ku­na. Sa­mo de­set­lje­će i ko­ju go­di­nu pos­li­je, kon­kret­no za 2015. pre­mi­ja na ži­vot­nim osi­gu­ra­nji­ma na­ras­la je na 2,93 mi­li­jar­de ku­na dok je osiguranicima s is­tek­lim po­li­ca­ma is­pla­će­no čak 1,65 mi­li­jar­di ku­na.

Laž­ne olak­ši­ce

Go­di­na­ma su za­ko­nom na­met­nu­ta obvez­na auto­osi­gu­ra­nja (AO) pri­sva­ja­la li­der­sku po­zi­ci­ju u por­t­fe­lju ukup­ne pre­mi­je, dr­ža­la su udjel ve­ći od 32 pos­to, ko­li­ko je za­bi­lje­že­no 2003.

Iz­me­đu te i proš­le go­di­ne AO pre­mi­ja je uve­ća­na tek za 76 mi­li­ju­na ku­na dok je iz­nos od­šte­ta is­pla­će­nih osiguranicima za­bi­lje­žio po­zi­ti­van trend, pao je sa 1,26 mi­li­jar­di iz 2003. na lanj­skih 992 mi­li­ju­na ku­na. Tak­vom obra­tu ku­mo­va­la je li­be­ra­li­za­ci­ja cje­ni­ka uve­de­na u ruj­nu 2013. pa je ukup­na in­dus­tri­ja na obvez­nim osi­gu­ra­nji­ma u 27 mje­se­ci žes­to­ke tr­žiš­ne utak­mi­ce sa­ma se­bi pot­kre­sa­la pre­mi­ju za go­to­vo mi­li­jar­du ku­na.

Vi­so­kim, dvo­ci­fre­nim sto­pa­ma ži­vot­na su osi­gu­ra­nja ras­la za­ključ­no s 2007. da bi po­tom nas­tu­pi­le go­di­ne stag­na­ci­je ali, i ne­ga­tiv­nih sto­pa. Na­ime, za­ko­no­da­vac se u raz­dob­lju 2001.-2010. dos­lov­ce po­igrao s ovom in­dus­tri­jom i nje­zi­nim kli­jen­ti­ma kroz laž­ne po­rez­ne olak­ši­ce. U go­di­na­ma upla­te obro­ka po po­li­ci ži­vot­nih osi­gu­ra­nja olak­ši­ce su mo­gli ko­ris­ti­ti, no u tre­nut­ku is­te­ka po­li­ce na ušte­đe­ni iz­nos pla­ćao se (i da­nas) pu­ni po­rez, bio je za­pra­vo sa­mo od­go­đen.

Po­vra­tak op­ti­miz­ma

Iako za­ko­no­da­vac us­traj­no i da­lje ne pre­poz­na­je ovaj pro­izvod kao go­le­mi po­ten­ci­jal ko­jim je mo­gu­će kva­li­tet­no do­pu­ni­ti mi­ro­vin­ski sus­tav jer,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.