Ko­ra­če­vi­ću 1,1 mil. kn, Au­di i po­vra­tak na po­sao

Ne­pra­vo­moć­no HEP mo­ra vra­ti­ti na po­sao biv­šeg di­rek­to­ra, ko­jem su ugo­vor ot­ka­za­li 2013.

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE -

Op­ćin­ski rad­ni sud u Za­gre­bu uki­nuo je kao ne­do­pu­šte­nu od­lu­ku Hr­vat­ske elek­tro­pri­vre­de (HEP) o ot­ka­zu biv­šem pred­sjed­ni­ku Upra­ve Zlat­ku Ko­ra­če­vi­ću iz 2013. i HEPu na­lo­žio da ga vra­ti na po­sao, is­pla­ti mu vi­še od 1,1 mi­li­jun ku­na za­os­ta­lih pla­ća te da mu na ko­ri­šte­nje vra­ti služ­be­ni Au­di A6. Ri­ječ je o ne­pra­vo­moć­noj pre­su­di na ko­ju je mo­gu­ća žal­ba Žu­pa­nij­skom su­du. Ko­ra­če­vić je u tuž­bi na­veo da je 2012. s HEPom sklo­pio ugo­vor o ra­du, da je zas­no­vao rad­ni od­nos na neo­dre­đe­no te je suk­lad­no ugo­vo­ru i na te­me­lju od­lu­ke NO-a njegov man­dat tra­jao od 2012. do 2016. No, u sr­p­nju 2013. pri­mio je od­lu­ku HEP-a ko­jom se ot­ka­zu­je ugo­vor o ra­du. Opo­zvan je pri­je is­te­ka man­da­ta te mu je bi­lo po­nu­đe­no skla­pa­nje spo­ra­zu­ma o pres­tan­ku ugo­vo­ra o ra­du, što on ni­je pri­hva­tio. Ko­ra­če­vić na­veo da je NO HEP-a pos­tu­pio ar­bi­trar­no: od­nos­no ni­je is­pi­tao je li opo­ziv u in­te­re­su HEPa. U tuž­bi je na­veo i ka­ko sma­tra da je pri­jed­log Vla­de za njegov opo­ziv bio ne­ar­gu­men­ti­ran te mu ni Glav­na skup­šti­na HEP-a ni­je iz­gla­sa­la ne­po­vje­re­nje. Zas­tup­ni­ci HEP-a na­vo­di­li su da da Ko­ra­če­vić ni­je pri­hva­tio iz­mje­nu ugo­vo­ra o ra­du pa je HEP-u pre­os­ta­la sa­mo mo­guć­nost da ot­ka­že. Po na­la­zu fi­nan­cij­skog vje­šta­ka, iz­gub­lje­na Ko­ra­če­vi­će­va za­ra­da u HEPu se sas­to­ji od dva di­je­la: od lip­nja 2013. do svib­nja 2015. u iz­no­su ve­ćem od 729.000 kn i od lip­nja 2015. do ve­lja­če 2016. u iz­no­su ve­ćem od 414.000 ku­na.

Biv­ši pred­sjed­nik Upra­ve HEP-a Zlat­ko Ko­ra­če­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.