Ni­su pro­ve­li na su­du po­t­vr­đe­no

Pa­kao pred­ste­ča­ja Fi­žu­li­ća blo­ki­ra­la dr­ža­va:

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mag­ma d.d. ne ras­po­la­že in­for­ma­ci­jom o na­ve­de­noj traž­bi­ni vje­rov­ni­ka, a uko­li­ko ona i pos­to­ji bi­ti će podmirena, pa na­ve­de­ni zah­tjev sma­tra­mo ne­ute­me­lje­nim”, pi­še Fi­žu­lić.

U te­le­fon­skom raz­go­vo­ru, pak, Fi­žu­lić je po­jas­nio je da ovu traž­bi­nu ne­ma­ju u evi­den­ci­ji, ali i da se iz­nos od pet ti­su­ća i dvjes­to ku­na ti­če di­je­la ot­pre­mi­ne, ko­ji će Mag­ma pod­mi­ri­ti.

Što se ti­če rad­nič­kih traž­bi­na, one su pri­je pred­ste­ča­ja iz­no­si­le 15ak mi­li­ju­na ku­na, te je ka­ko doz­na­je­mo već pod­mi­ren je­dan dio. U Mag­mi­nim knji­ga­ma tre­nut­no se vo­de još dva vje­rov­ni­ka, a to su Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja i Za­gre­bač­ka ban­ka, ko­ji ukrat­ko zbog na­god­be či­ne je­dan pa­ket.

Dok su svi vjerovnici u skla­du s na­god­bom već pod­mi­re­ni i svo­je su traž­bi­ne upi­sa­li u te­melj­ni ka­pi­tal, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja kao ključ­ni vje­rov­nik, bez ko­jeg se ne mo­že ri­je­ši­ti ni­ti od­nos s na­ve­de­nom ban­kom, sve blo­ki­ra, uklju­ču­ju­ći i ži­ro­ra­čun Mag­me ko­ji je oko 450 da­na u blo­ka­di, štop zna­či da tvrt­ka ni­je ima­la ni­ti jed­nog da­na za nor­mal­no pos­lo­va­nje na­kon klop­lje­ne na­god­be.

Što za­pra­vo po na­god­bi tre­ba­lo, pro­iz­la­zi iz dos­tup­nih po­da­ta­ka ovog pos­tup­ka te pot­pi­sa­ne na­god­be, a po to­me je Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja pre­uze­lo obve­zu ot­pi­sa­ti oko 50 mi­li­ju­na ku­na traž­bi­na pre­ma Mag­mi, te pre­os­ta­lih oko 25 mi­li­ju­na obve­za – po­re­za, ali i spor­nih do­pri­no­sa, ko­je Mag­ma u re­ži­mu gra­ce pe­ri­oda go­di­ne da­na obroč­no po­mi­ru­je kroz rok od če­ti­ri go­di­ne.

No, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ni­je prok­nji­ži­lo pred­ste­čaj­nu na­god­bu, što zna­či da ni­je iz­vr­ši­lo do­go­vo­re­ne stav­ke. Sve je i služ­be­no po­ku­ša­no da se to spri­je­či, no na kra­ju ni­je po­mo­gla ni žal­ba Vi­so­kom tr­go­vač­kom su­du ko­ji je pri­je go­di­nu taj slu­čaj sta­vio ad ac­ta, na­vo­de­ći da se žal­ba vje­rov­ni­ka “Re­pu­bli­ka Hr­vat­ska, Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja” od­ba­cu­je jer ni­je pra­vo­dob­no pod­ne­se­na. Rat iz­me­đu dr­ža­ve i Mag­me ti­me ni­je okon­čan, a kad će to bi­ti, kao i kak­vo će rje­še­nje do­ni­je­ti – ne­poz­na­ni­ca je. In­di­ka­tiv­nim za ovaj slu­čaj mo­gu­će je i ak­tu­ali­zi­ra­nje jed­nog kaz­ne­nog pred­me­ta z 2011. go­di­ne, iz nad­lež­nos­ti Op­ćin­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva u Za­gre­bu.

Ukrat­ko, u do­pi­su Fi­ni pos­la­no­me pri­je dva mje­se­ca za­gre­bač­ki ODO tvr­di da pro­vo­di iz­vo­de “u ci­lju ut­vr­đi­va­nja okol­nos­ti do­ka­pi­ta­li­za­ci­je Mag­me ti­je­kom 2010. go­di­ne za iz­nos od 19.007.110 ku­na, te odre­đe­nih pos­lov­nih od­no­sa iz­me­đu druš­tva Ti­do doo i Mag­ma dd.”.

Tu­ži­te­lji tra­že oči­to­va­nje Fi­ne, a s ob­zi­rom da je nad Mag­mam otvo­ren pred­ste­čaj­ni pos­tu­pak, i ne­ko­li­ko do­ku­men­ta: to su iz­vješ­će o fi­nan­cij­skom sta­nju i pos­lo­va­nju duž­ni­ka, re­vi­zor­sko iz­vješ­će u ko­jem je ov­la­šte­ni re­vi­zor dao miš­lje­nje i te­melj priz­na­te traž­bi­ne druš­tva Ti­do. Ina­če, ri­ječ je o tvrt­ki ko­ja je za­vr­ši­la u ste­ča­ju jer je ne­kret­ni­na­ma jam­či­la za obve­ze Mag­me, s ko­jom je bi­la po­ve­za­na.

No, u nji­ho­vu me­đu­sob­nom od­no­su, ka­ko tvr­de iz­vo­ri bli­ski Mag­mi, ne­ma ni­če­ga spor­no­ga, a to je na­vod­no po­rez­nim nad­zo­rom ut­vr­đe­no još 2012.

Rad­nič­ka po­tra­ži­va­nja iz­no­se 15-ak mil. ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.