Ma­kar­ska ri­vi­je­ra u se­zo­nu s mi­li­jun­skim ula­ga­nji­ma

Ho­te­li u ak­ci­ji Naj­ve­ća inves­ti­ci­ja je u ho­tel­ski kom­pleks Romana u Ma­kar­skoj: 120 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Zagreb Ma­kar­ska ri­vi­je­ra u se­zo­nu ula­zi sa zna­čaj­nim ula­ga­nji­ma u ho­te­le. Naj­ve­ća inves­ti­ci­ja je u ho­tel­ski kom­pleks Romana u Ma­kar­skoj. U pr­vu fa­zu iz­grad­nje apart­ma­na, za ovo lje­to već ugo­vo­re­nih s jed­nom nor­ve­škom tu­ris­tič­kom agen­ci­jom te plaž­nog objek­ta s do­dat­nim sa­dr­ža­ji­ma, ula­že se 120 mi­li­ju­na ku­na. Bu­du­ći ho­tel Romana s če­ti­ri zvjez­di­ce ko­ji bi u pot­pu­nos­ti tre­bao bi­ti za­vr­šen do lje­ta 2017. go­di­ne, imat će 200 so­ba i 20ak apart­ma­na. Re­kons­truk­ci­ja ho­te­la Sla­vi­ja i iz­grad­nja no­vih ka­pa­ci­te­ta te ure­đe­nje fa­sa­de i ugrad­nja so­lar­nih ko­lek­to­ra ho­te­la Ho­ri­zont ko­štat će Ho­te­le Ba­ška Vo­da 54,5 mi­li­ju­na ku­na, a biv­ši Ho­te­li Pod­go­ra ko­ji će pos­lo­va­ti s no­vim ime­nom Me­do­ra Au­ri imat će 313 smje­štaj­nih je­di­ni­ca uklju­ču­ju­ći obi­telj­ske so­be i luk­suz­ne apart­ma­ne. U ra­do­ve spa­ja­nje i ure­đe­nje ho­te­la Mi­ner­va i la­ni ob­nov­lje­nog ho­te­la Me­di­te­ran ko­ji će od ovo­ga lje­ta bi­ti je­dan od­mo­riš­ni kom­pleks, ula­že se 75 mi­li­ju­na ku­na. Ula­že se i u iz­grad­nju pod­zem­ne ga­ra­že ho­te­la Dal­ma­ci­ja s 88 par­ki­ra­liš­nih mjes­ta te ure­đe­nje druš­tve­nih i gos­po­dar­skih pros­to­ra ho­te­la Me­te­or ko­ji će pri­mi­ti pr­ve gos­te već u ožuj­ku te u ho­tel Ri­vi­je­ra. U Ma­kar­skoj se u na­do­grad­nju no­vih 16 smje­štaj­nih je­di­ni­ca ho­te­la Park ula­že 7,5 mi­li­ju­na ku­na, a ra­do­vi bi tre­ba­li okon­ča­ti do po­lo­vi­ce trav­nja.

I. ČAGALJ/PIX

Pod­go­ra: U ho­te­le 75 mi­li­ju­na ku­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.