Mi­nis­tar Na­kić za­bra­nio no­va za­poš­lja­va­nja

Od iz­bo­ra U zdravstvu na neo­dre­đe­no za­pos­le­no 500 oso­ba

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar zdrav­lja Da­rio Na­kić do­nio je na­pu­tak o za­bra­ni za­poš­lja­va­nja u zdrav­s­tve­nim us­ta­no­va­ma na­kon što je, ka­ko tvr­di, vi­dio po­dat­ke po ko­ji­ma je od da­tu­ma odr­ža­va­nja par­la­men­tar­nih iz­bo­ra do 25. si­ječ­nja u zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va­ma za­pos­le­no 500 oso­ba na neo­dre­đe­no vri­je­me. Na­kić je u uto­rak iz­ja­vio Hi­ni da je od­mah po pre­uzi­ma­nju duž­nos­ti za­tra­žio po­dat­ke o bro­ju za­pos­le­nih u sus­ta­vu, a iz tih se po­da­ta­ka vi­di da su u di­je­lu zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va u pro­tek­la dva i pol mje­se­ca bi­li za­pos­le­ni zdrav­s­tve­ni i nez­drav­s­tve­ni dje­lat­ni­ci. Od­lu­kom o za­bra­ni za­poš­lja­va­nja, ko­ja je kra­jem proš­lo­ga tjed­na pos­la­na svim us­ta­no­va­ma, že­li spri­je­či­ti zlo­upo­ra­be do ko­jih bi mo­glo do­ći.

“Od me­ne se oče­ku­je od­go­vor­no pos­lo­va­nje, a te­ško da u ovom tre­nut­ku, dok se Mi­nis­tar­stvo zdrav­lja još eki­pi­ra, mo­gu kon­tro­li­ra­ti sva­ku us­ta­no­vu, pa je to bio raz­log da do­ne­sem od­lu­ku o za­bra­ni za­poš­lja­va­nja do dalj­njeg”, ka­že Na­kić.

Pre­ma na­put­ku mi­nis­tra zdrav­lja, obus­ta­va za­poš­lja­va­nja ne od­no­si se rad­ni­ke ko­ji su za­mje­na za pri­vre­me­no od­sut­ne za­pos­le­ni­ke, pripravnike za obav­lja­nje pri­prav­nič­kog sta­ža i dje­lat­ni­ke na struč­nom os­po­sob­lja­va­nju za rad bez zas­ni­va­nja rad­nog od­no­sa. Od od­lu­ke su izu­ze­ti i slu­ča­je­vi gdje je pos­tu­pak oda­bi­ra kan­di­da­ta pu­tem na­tje­ča­ja za­vr­šen.

U hr­vat­skom zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu ukup­no je za­pos­le­no oko 73.000 dje­lat­ni­ka, od če­ga oko 12.000 li­ječ­ni­ka. Mi­nis­tar je ju­čer de­man­ti­rao naj­a­ve iz me­di­ja o sma­nji­va­nju pra­va pa­ci­je­na­ta. ‘Na­pro­tiv, mo­ja je na­mje­ra po­ve­ća­nje pra­va pa­ci­je­na­ta. Struč­na druš­tva će odre­di­ti stan­dard, odre­đe­ne us­lu­ge će­mo sta­vi­ti u nad­stan­dard”, ka­zao je Na­kić.

RO­BERT ANIĆ/PIXSELL

Mi­nis­tar zdrav­lja Da­rio Na­kić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.