Te­le­kom tr­ži­šte pres­ta­lo pa­da­ti, ali pro­blem i da­lje re­gu­la­ti­va

Te­le­ko­mu­ni­ka­ci­je 2016. O bu­duć­nos­ti po­dje­lje­na miš­lje­nja, To­ma­ško­vić i Dvor­jan­čan­ský ra­ziš­li se oko op­ti­ke

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

Hr­vat­ski te­le­kom oče­ku­je da Vla­da omo­gu­ći inves­ti­ci­je, a Vip­net da uve­de ba­lans na te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sko tr­ži­šte

Iza te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih tvrt­ki se­dam je loših go­di­na. No, čel­ni­ci Hr­vat­skog te­le­ko­ma, Da­vor To­ma­ško­vić, i Vip­ne­ta Jiří Dvor­jan­čan­ský u uto­rak u Za­gre­bu na PwC kon­fe­ren­ci­ji o Tren­do­vi­ma u te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma u 2016. slo­ži­li su se da je 2015., od­nos­no sed­ma kriz­na go­di­na u ni­zu, ujed­no i pri­je­lom­na. Obo­ji­ca is­ti­ču da su la­ni po pr­vi put od 2008. go­di­ne pri­mi­je­ti­li sta­bi­li­za­ci­ju te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skog tr­ži­šta u Hr­vat­skoj.

Ha­kom još ni­je obja­vio vri­jed­nost hr­vat­skog te­le­kom tr­ži­šta za 2015. No, iz po­da­ta­ka za 2014., ka­da je ono vri­je­di­lo 10,9 mi­li­jar­di ku­na, vid­lji­vo je da je te­le­kom in­dus­tri­ja u Hr­vat­skoj da­nas ma­nja ne­go što je bi­la 2004. go­di­ne.

Veliki inves­ti­tor

Tak­va pu­no ma­nja ba­ra raz­log je što HT i Vip­net da­nas, mno­go vi­še ne­go pri­je, ima­ju na­gla­še­no raz­li­či­te vi­zi­je u ko­jem bi se smje­ru hr­vat­sko te­le­ko­mu­ni­ka­cij­sko tr­ži­šte tre­ba­lo ra­zvi­ja­ti ove i na­red­nih go­di­na. Da­vor To­ma­ško­vić, čel­nik HTa ta­ko je na­gla­sio da oče­ku­je da dr­ža­va nov­cem iz EU fon­do­va ne gradi no­vu na­ci­onal­nu me­đu­grad­sku op­tič­ku mre­žu i da ne dje­li te ka­pa­ci­te­te “bes­plat­no” pre­ko Oda­ši­lja­ča i ve­za. Do­dao je HT la­ni inves­ti­rao 1,3 mi­li­jar­de ku­na u mo­bil­nu LTE mre­žu i op­ti­ku te da su nje­go­va ula­ga­nja u od­no­su na pri­hod bi­la 30 pos­to ve­ća od us­po­re­di­vih ope­ra­te­ra u Uni­ji.

“Oče­ku­je­mo da Vla­da omo­gu­ći inves­ti­ci­je, a mi smo je­dan od naj­ve­ćih inves­ti­to­ra u zem­lji i una­toč to­me ima­mo bes­kraj­no mno­go pro­ble­ma”, ka­že To­ma­ško­vić.

Do­da­je da HT pri­mje­ri­ce pla­ća pra­vo pu­ta na svo­ju op­ti­ku dok ga HAC, Ja­naf i os­ta­le dr­žav­ne tvrt­ke ne pla­ća­ju. K to­me, is­ti­če To­ma­ško­vić, u gra­do­vi­ma tre­ba uki­nu­ti re­gu­la­ti­vu ko­ja je na­met­nu­ta HTu, jer ta­mo ima kon­ku­ren­ci­je.

“S dru­ge stra­ne, ko­ak­si­jal­na i ka­blov­ska in­fras­truk­tu­ra, ko­ja je ta­ko­đer u gra­do­vi­ma, uop­će ni­je regulirana”, na­gla­sio je To­ma­ško­vić alu­di­ra­ju­ći na in­fras­truk­tu­ru na ko­joj se te­me­lji Vip­ne­to­va fik­s­na mre­ža.

Ci­je­na in­ter­ne­ta

Jiří Dvor­jan­čan­ský iz Vip­ne­ta uz­vra­tio je da je pri­je pet go­di­na bio pred­stav­nik Te­le­fo­ni­ce, biv­šeg mo­no­po­lis­ta u Če­škoj, i da je na jed­nom okru­glom sto­lu pred­lo­žio is­to što sa­da pred­la­že HT. “Ta­da mi je ta­moš­nji pred­stav­nik De­ut­s­c­he te­le­ko­ma objas­nio da ne mo­gu tra­ži­ti dvos­tru­ka pra­vi­la igre na če­škom tr­ži­štu, a sa­da dru­gi pred­stav­nik DTa, ovo­ga pu­ta u Hr­vat­skoj, tvr­di su­prot­no”, ka­že Dvor­jan­čan­ský.

Na­vo­di da bi dr­ža­va tre­ba­la gra­di­ti nov­cem iz EU no­vu na­ci­onal­nu me­đu­grad­sku op­tič­ku mre­žu, jer je ona ko­ju sad ima HT za­pu­šte­na i ne­će ima­ti do­volj­no ka­pa­ci­te­ta da po­dr­ži bu­du­ći rast in­ter­net­skog pro­me­ta na 4G mre­ža­ma. “Ne bu­de li te dr­žav­ne al­ter­na­ti­ve u mo­bil­nim ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma do­go­dit će se ono is­to što se sa­da do­ga­đa u fik­s­nim te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja­ma ko­je je u di­sba­lan­su i za­to ma­nji igra­či iz­la­ze s tr­ži­šta”, ka­že Dvor­jan­čan­ský.

Do­da­je da se svi tre­ba­ju za­pi­ta­ti da li je do­bro da je­dan ope­ra­ter dr­ži vi­še od 80 pos­to tr­ži­šta i ka­ko to utje­če na ci­je­nu br­zog in­ter­ne­ta.

PIXSELL

J. Dvor­jan­čan­ský: Vip za dr­žav­nu op­ti­ku

PIXSELL

D. To­ma­ško­vić: HT pro­tiv OiVo­vih 'bes­plat­nih' us­lu­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.