No­va pra­vi­la šti­te put­ni­ke i re­gu­li­ra­ju onli­ne agen­ci­je

Di­rek­ti­va EU Zem­lje čla­ni­ce ima­ju dvi­je go­di­ne za pri­la­god­bu, no ona ne­će bi­ti la­ka, ka­že Boris Žgom­ba

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ja­ča za­šti­ta po­tro­ša­ča i ve­ća od­go­vor­nost onih ko­ji pro­da­ju put­nič­ke aran­žma­ne, uklju­ču­ju­ći onli­ne agen­ci­je i ser­vi­se za re­zer­va­ci­je, os­nov­ne su iz­mje­ne ko­je do­no­si no­va EU Di­rek­ti­va o pu­to­va­nji­ma u pa­ket aran­žma­ni­ma.

Di­rek­ti­va je na sna­zi od pro­sin­ca, a zem­lje čla­ni­ce ima­ju dvi­je go­di­ne za pri­la­god­bu za­ko­na, či­ja bi pri­mje­na kre­nu­la u na­red­nih šest mje­se­ci. No­va pra­vi­la igre ko­ja će ima­ti zna­ča­jan utje­ca ja pos­lo­va­nje hr­vat­skih tu­ris­tič­kih tvrt­ki u uto­rak je u Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri pred­sta­vio Ro­bert Mat­hi­ak iz Eu­rop­ske ko­mi­si­je. “Sta­ra Di­rek­ti­va iz 1990. se ba­zi­ra na tra­di­ci­onal­nom mo­de­lu pos­lo­va­nja pri­je in­ter­ne­ta. In­ter­net je pos­tao sve važ­ni­ji medij pu­tem ko­jeg se us­lu­ge pu­to­va­nja nu­de ili pro­da­ju. Sta­ra Di­rek­ti­va ni­je u do­volj­noj mje­ri pru­ža­la za­šti­tu put­ni­ci­ma. Us­lu­ge pu­to­va­nja ne kom­bi­ni­ra­ju se sa­mo u obli­ku tra­di­ci­onal­nih una­pri­jed ut­vr­đe­nih pa­ket aran­žma­na, ne­go se čes­to kom­bi­ni­ra­ju na na­čin da se pri­la­go­de kup­cu. Mno­ge od tih kom­bi­na­ci­ja us­lu­ga pu­to­va­nja na­la­ze se, u prav­nom smis­lu, u si­voj zo­ni ili ni­su jas­no obu­hva­će­ne sta­rom Di­rek­ti­vom. No­voj Di­rek­ti­vi cilj je pri­la­go­di­ti po­dru­čje za­šti­vao te ka­ko bi se u ob­zir uzeo taj ra­zvoj, po­bolj­ša­ti tran­s­pa­rent­nost te po­ve­ća­ti prav­nu si­gur­nost za put­ni­ke i tr­gov­ce, po­jas­nio je Mat­hi­ak.

Boris Žgom­ba, pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja ko­ji je su­dje­lo- u pre­go­vo­ri­ma o Di­rek­ti­vi kao pred­sjed­nik Eu­rop­skog udru­že­nja put­nič­kih agen­ci­ja (ECTAA), is­ti­če da je do­bar dio rje­še­nja već ugra­đen u hr­vat­ski no­vi Za­kon o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu. “Pri­mje­ri­ce, ako se u pa­ket aran­žma­nu pro­da­je i avi­on­ska kar­ta, a u me­đu­vre­me­nu zra­ko­plov­na tvrt­ka ban­kro­ti­ra, agen­ci­ja ko­ja je pro­da­la pa­ket po­kri­va svu šte­tu kup­cu, što do­sad ni­je bio slu­čaj. Pri­la­god­ba no­vim pra­vi­li­ma ne­će bi­ti la­ka, no pos­to­ji iz­vjes­na slo­bo­da čla­ni­ca u iz­ra­di za­ko­na, i nas­to­jat će­mo u na­še za­ko­ne ugra­di­ti me­ha­niz­me ko­ji će olak­ša­ti i agen­ci­ja­ma”, ka­že Žgom­ba.

Di­rek­ti­va je na sna­zi od pro­sin­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.