Ekos­pre­jem ci­lja­ju na tr­ži­šte re­gi­je

De­tox za biz­nis Osječ­ka tvrt­ke Gre­enPla­net na tr­ži­šte pla­si­ra­la sprej za uk­la­nja­nje ke­mi­ka­li­ja s vo­ća i po­vr­ća

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA MA­RIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Su­rad­nja s Or­bi­com omo­gu­ćit će im ši­re­nje u re­gi­ji, a po­nu­du će usko­ro pro­ši­ri­ti de­zi­fi­ci­jen­si­ma za čiš­će­nje auto­mo­bil­skih kli­ma-ure­đa­ja

Ja­ča­nje svi­jes­ti o sve ve­ćoj po­tre­bi za­šti­te zdrav­lja bi­la je ide­ja vo­di­lja Vlat­ka Ka­la­po­ša, vlas­ni­ka osječ­ke tvrt­ke Gre­enPla­net, ko­ja je na tr­ži­šte pla­si­ra­la, tvr­de, pr­vi pro­izvod ko­ji jam­či 90pos­tot­no uk­la­nja­nje ke­mi­ka­li­ja s vo­ća i po­vr­ća. Ri­ječ je o De­tox Sprayu ko­ji od­stra­nju­je vo­sak, pes­ti­ci­de te her­bi­ci­de ko­ji na na­mir­ni­ca­ma os­ta­nu na­kon uobi­ča­je­nog is­pi­ra­nja vo­dom. Iz Gre­enPla­ne­ta na­po­mi­nju da ti­me ne su­ge­ri­ra­ju da je nad hr­vat­skim po­vr­ća­ri­ma i vo­ća­ri­ma po­treb­no pro­vo­di­ti do­dat­nu kon­tro­lu, već da nas­to­je ri­je­ši­ti pro­blem uvoz­ne hra­ne ko­ja je tre­ti­ra­na vo­skom i ke­mi­ka­li­ja­ma ka­ko bi se ti­je­kom tran­s­por­ta odr­ža­la nje­zi­na svje­ži­na.

“De­tox Spray pro­izvod je op­će upo­tre­be po­put de­ter­džen­ta za pra­nje po­su­đa ili pas­te za zu­be ko­je bi sva­ko do­ma­ćins­tvo tre­ba­lo ima­ti u ku­hi­nji”, objaš­nja­va Ka­la­poš, ko­ji je po stru­ci prav­nik, a u sport­skom je svi­je­tu poz­nat kao psi­ho­te­ra­pe­ut. Bio je dio ti­ma Li­ne Čer­va­ra dok je on vo­dio ru­ko­met­nu re­pre­zen­ta­ci­ju, a ra­dio je i s no­go­met­nom kad joj je na če­lu bio Sla­ven Bi­lić.

Sas­tav je, objaš­nja­va, kom­bi­na­ci­ja pri­rod­nih sas­to­ja­ka po­put sode bikarbone, li­mun­ske ki­se­li­ne i oc­ta te jam­či sma­nje­no uno­še­nje štet­nih stva­ri u or­ga­ni­zam. Na De­tox Sprayu ra­di­li su dvi­je go­di­ne jer re­gu­la­tor­ni ok­vir za pris­tup tr­ži­štu po­dra­zu­mi­je­va pro­ces do­bi­va­nja do­zvo­la i sve­obu­hvat­ne ana­li­ze na ko­je u pro­jek­t­noj pri­pre­mi od­la­zi naj­ve­ći dio vre­me­na. Ola­kot­na okol­nost u pla­si­ra­nju pro­izvo­da na tr­ži­šte za Gre­enPla­net je bi­la su­rad­nja sa Zvon­kom Ša­le­kom, ke­mi­ča­rem s rad­nim is­kus­tvom u Pli­vi i Ne­vi, ko­ji je da­nas vo­di­telj pro­izvod­nje i ra­zvo­ja Gre­en- Pla­ne­ta. “Ša­lek po­sje­du­je vlas­ti­te po­go­ne pa se Gre­enPla­net u pro­izvod­nji mo­že slo­ni­ti na nje­go­ve ka­pa­ci­te­te u Za­gre­bu i Sa­mo­bo­ru”, objaš­nja­va Ka­la­poš.

Na­vo­di i da su po­nos­ni na si­ner­gi­ju s lo­kal­nim pro­izvo­đa­či­ma i struč­nja­ci­ma iz svih po­dru­čja. U pri­log to­me ide i part­ner­stvo s Or­bi­co gru­pom kao ge­ne­ral­nim dis­tri­bu­te­rom, či­me Gre­enPla­net do­bi­va pris­tup Or­bi­co­vim dis­tri­bu­tiv­no­lo­gis­tič­kim ka­na­li­ma u 17 ze­ma­lja. U Hr­vat­skoj je De­tox Spray tre­nu­tač­no dos­tu­pan u tr­go­vač­kim cen­tri­ma Mu­el­ler, Ka­ufland, Plo­di­ne te Ba­uha­us, a su­rad­nja s Or­bi­com omo­gu­ćit će ši­re­nje na re­gi­onal­na i is­toč­na tr­ži­šta. Gre­enPla­net svo­ju će po­nu­du usko­ro pro­ši­ri­ti i no­vim pro­izvo­di­ma po­put de­zi­fi­ci­jen­sa na­mi­je­nje­nog čiš­će­nju auto­mo­bil­skih kli­ma­ti­za­cij­skih i ve­ti­la­cij­skih sus­ta­va ko­jim će se eli­mi­ni­ra­ti mo­guć­nost za­ra­ze po­ten­ci­jal­no smr­to­no­si­nim vi­ru­som le­gi­one­le do ko­jeg mo­že do­ći zbog ne­adek­vat­nog odr­ža­va­nja.

PD

Vlat­ko Ka­la­poš, vlas­ni­ka osječ­ke tvrt­ke Gre­enPla­net

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.